1 Kings 1

Трета и Четвърта книга царете са всъщност едно цяло, разделено на две части много по-късно. За автора на тези две книги няма сведения, има предположения, че той е пророк Йеремия. Знае се, че книгите са съставени по време на Вавилонския плен (VI в. пр. Хр.). В тях се предават с много подробности ценни сведения от историята на юдейския народ – от възцаряването на Соломон (ок. 970 г. пр. Хр.) до превземането на Йерусалим през 587-586 г. пр. Хр.

В исторически план авторът е записал и оставил на потомците подреден и задълбочен разказ за делата на царете на Израил и Юдея и заедно с повествованието той формулира важни поуки, произтичащи от миналото, за полза на бъдещите поколения. Единството на този избран от Бога народ е много съществен елемент в изложението. Авторът обръща особено внимание и на пророците, които настоятелно и безкомпромисно изискват от народа послушание пред Господа, противопоставяйки се на царете и раболепните им пророци. Припомнят се също Божията вярност към народа и завета, както и тежките последици за юдеите от идолопоклонството.

Основните раздели на Трета книга на Царете са: 1. Царуването на Соломон (гл. 1 – 11). 2. Ранната епоха на разделянето на царството (гл. 12 – 16). 3. Следващите пророци и царе, включително пророк Илия и неговата дейност (гл. 17 – 4).

КРАЯТ НА ЦАРУВАНЕТО НА ДАВИД

( 1:1—2:46 )

Борби за наследяване на царството

1 А когато Давид остаря в напреднала възраст, при все че го завиваха с дрехи, не се стопляше.

2Затова слугите му казаха: Нека потърсят за господаря ни, царя, млада девица, за да стои при него и да се грижи за него, и да спи на пазвата му, за да се топли господарят ни, царят.

3 a И така, потърсиха по всички Израилеви предели красива девица и намериха сунамката Ависага и я доведоха при царя.

4Девицата беше много красива и се грижеше за царя, и му слугуваше; но царят не я позна.

5 b Тогава Адония, Агитиният син, надменно си каза: Аз ще царувам. И си приготви колесници и конници и петдесет мъже, които да тичат пред него.

6 c А баща му никога не му досаждаше с думите: Ти защо правиш това? А той беше и много красив наглед. Той се беше родил на Давид след Авесалом.

7Той се сговори с Йоав, Саруиния син, и със свещеника Авиатар и те последваха Адония и му помагаха.

8 d Но свещеникът Садок, Ванайя, Йодаевият син, пророк Натан, Семей и Реий, и Давидовите силни мъже не бяха с Адония.

9И Адония закла овце, говеда и угоени телета при скалата на Зоелет, която е при извора Рогих, и покани всичките си братя, царските синове, и всичките Юдови мъже, царските служители.

10Обаче пророка Натан, Ванайя, силните мъже и брат си Соломон не покани.

11 e Тогава Натан каза на Соломоновата майка Витсавее: Не си ли чула, че се е възцарил Адония, Агитиният син, а господарят ни Давид не знае това?

12Ела сега да те посъветвам, за да избавиш своя живот и живота на сина си Соломон.

13 f Иди, влез при цар Давид и му кажи: Господарю мой, царю, ти не се ли закле на слугинята си, като каза: Синът ти Соломон непременно ще царува след мен и той ще седи на престола ми? И така, защо се е възцарил Адония?

14Докато ти още говориш там с царя, ще вляза и аз след теб и ще потвърдя думите ти.

15И така, Витсавее влезе при царя в спалнята, а царят беше много стар и сунамката Ависага му прислужваше.

16Витсавее се наведе и се поклони на царя. Царят я попита: Какво искаш?

17 g А тя му отговори: Господарю мой, ти се закле в Господа , твоя Бог, на слугинята си и каза: Твоят син Соломон непременно ще царува след мен и той ще седи на престола ми.

18Но сега Адония се е възцарил. А ти, господарю мой, царю, не знаеш за това.

19 h Той е заклал говеда, угоени телета и овце в изобилие и е поканил всички царски синове и свещеника Авиатар, и военачалника Йоав. Слугата ти Соломон обаче не е поканил.

20Но към тебе, господарю мой, царю, към тебе са обърнати очите на целия Израил, за да им известиш кой ще седне на престола на господаря ми, царя, след него.

21 i Иначе, когато господарят ми, царят, заспи с бащите си, аз и синът ми Соломон ще бъдем смятани за престъпници.

22А докато тя още говореше с царя, влезе и пророк Натан.

23И известиха на царя: Пророк Натан идва. И той, като влезе пред царя, му се поклони с лице до земята.

24Натан каза: Господарю мой, царю, казал ли си ти: Адония ще царува след мен и той ще седи на престола ми?

25 j Защото той слезе днес и закла говеда, угоени телета и овце в изобилие и покани всички царски синове и военачалниците, и свещеника Авиатар. И те ядат и пият пред него и казват: Да живее цар Адония!

26А мене, мене, слугата ти, свещеника Садок, Ванайя, Йодаевия син, и слугата ти Соломон той не покани.

27От господаря ми, царя, ли е заповядано това, без да си разкрил намерението на слугите си кой ще седне на престола на господаря ми, царя, след него?

Помазване на Соломон за цар

28Тогава цар Давид отговори: Повикайте ми Витсавее. И тя влезе при царя и застана пред него.

29 k И царят се закле: В името на живия Господ , Който е избавил душата ми от всяко бедствие,

30 l както ти се заклех в Господа , Израилевия Бог, като казах, че синът ти Соломон ще царува след мен и че той ще седи вместо мене на престола ми, непременно така ще направя днес.

31 m Тогава Витсавее се наведе с лице до земята, поклони се на царя и каза: Да живее господарят ми, цар Давид, довека!

32Тогава цар Давид каза: Повикайте ми свещеника Садок, пророк Натан и Ванайя, Йодаевия син. И те дойдоха пред царя.

33 n Царят им нареди: Вземете със себе си слугите на вашия господар, качете сина ми Соломон на моето муле и го заведете долу в Гион.

34 o И свещеникът Садок и пророк Натан нека го помажат там за цар над Израил. Засвирете с тръба и извикайте: Да живее цар Соломон!

35Тогава се качете тук след него и нека дойде и седне на престола ми, защото той ще царува вместо мен и аз го поставих да бъде вожд на Израил и Юда.

36А Ванайя, Йодаевият син, отговори на царя: Амин! Така да каже и Господ Бог на господаря ми, царя!

37 p Както Господ е бил с господаря ми, царя, така да бъде и със Соломон и да направи престола му още по-велик от престола на господаря ми, цар Давид.

38 q И така, свещеникът Садок, пророк Натан и Ванайя, Йодаевият син, с херетците и фелетците излязоха и качиха Соломон на мулето на цар Давид и го доведоха в Гион.

39 r Свещеникът Садок взе рога с мирото от шатъра за срещане и помаза Соломон. И засвириха с тръба и целият народ извика: Да живее цар Соломон!

40И целият народ го последва. Народът свиреше със свирки и се веселеше твърде буйно, така че земята ехтеше от виковете им.

41А Адония и всичките му гости чуха шума, като свършиха яденето си. И когато Йоав чу тръбния звук, каза: Защо е този шум и градът е развълнуван?

42 s Докато още говореше, дойде Йонатан, син на свещеника Авиатар. И Адония каза: Влез, защото ти си достоен мъж и носиш добри известия.

43А Йонатан отговори на Адония: Наистина господарят ни, цар Давид, направи Соломон цар.

44Царят прати с него свещеника Садок, пророка Натан и Ванайя, Йодаевия син, с херетците и фелетците и го качиха на царското муле.

45Свещеникът Садок и пророк Натан го помазаха за цар в Гион. И оттам отидоха нагоре с веселие, така че градът екна. Това е шумът, който сте чули.

46 t При това Соломон седна на престола на царството.

47 u Освен това и царските слуги влязоха да честитят на господаря ни, цар Давид, и казаха: Бог да направи името на Соломон по-светло и от твоето име и да направи престола му по-велик и от твоя престол. И царят се поклони, както беше на леглото си.

48 v Царят още говорѝ така: Благословен да бъде Господ , Израилевият Бог, Който ми даде днес син да седи на престола ми, докато очите ми го гледат.

49Тогава всички гости на Адония се уплашиха и като станаха, отидоха всеки по пътя си.

50 w А Адония, понеже се уплаши от Соломон, стана и отиде да се хване за роговете на жертвеника.

51Тогава известиха на Соломон: Ето, Адония се бои от цар Соломон и се е хванал за роговете на жертвеника; и казва: Нека ми се закълне днес цар Соломон, че няма да убие слугата си с меч.

52 x А Соломон каза: Ако се покаже достоен мъж, нито един от космите му няма да падне на земята; но ако се намери зло в него, ще бъде умъртвен.

53И така, цар Соломон прати и свалиха Адония от жертвеника; и той дойде да се поклони на цар Соломон. А Соломон му каза: Иди у дома си.
Copyright information for BulProtRev