1 Kings 11

СОЛОМОН НАРУШАВА БОЖИЯ ЗАВЕТ

( 11:1-43 )

Увлечение по многоженство и идолопоклонство

1 a А цар Соломон залюби освен фараоновата дъщеря много чужденки: моавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки,

2 b от народите, за които Господ каза на израилтяните: Не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете си. Към тях Соломон се прилепи страстно.

3Имаше седемстотин жени и триста наложници. И жените му отвърнаха сърцето му.

4 c Когато Соломон остаря, жените му преклониха сърцето му към други богове и то не беше съвършено пред Господа , неговия Бог, както сърцето на баща му Давид.

5 d Защото Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом
11:5 Или: Молох. Вж. ст. 7.
, мерзостта на амонците.

6Така Соломон извърши зло пред Господа и не Го следваше съвършено, както беше постъпвал баща му Давид.

7 f В това време Соломон издигна високо място на Хамос, мерзостта на Моав, и на Молох, мерзостта на амонците, на хълма, който е срещу Йерусалим.

8Така направи и за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си.

Божието предупреждение

9 g А Господ се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се отвърна от Господа , Израилевия Бог. Бог му се яви два пъти

10 h и му заповяда да не отива след други богове; но той не опази онова, което Господ заповяда.

11 i Затова Господ каза на Соломон: Понеже това е сторено от теб и ти не опази завета Ми и наредбите, които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от теб и ще го дам на слугите ти.

12Но заради баща ти Давид в твоите дни няма да направя това; от ръката на сина ти ще го откъсна.

13 j Обаче няма да откъсна цялото царство, а едно племе ще оставя на сина ти – заради слугата ми Давид и заради Йерусалим, който избрах.

Бог наказва Соломон

14 k След това Господ издигна противник на Соломон, едомеца Адад, който беше от царското потекло в Едом.

15 l Защото, когато Давид беше в Едом и военачалникът Йоав отиде да погребе избитите, след като беше убил всеки от мъжки пол в Едом

16(понеже Йоав седя там с целия Израил шест месеца, докато изтреби всеки от мъжки пол в Едом),

17Адад побегна и с него няколко едомци от слугите на баща му, за да отидат в Египет. А тогава Адад беше още малко дете.

18Като тръгнаха от Мадиам, отидоха във Фаран; и като взеха със себе си мъжете от Фаран, пристигнаха в Египет при египетския цар фараон, който му даде къща, определи му храна и му даде земя.

19И Адад придоби голямо благоволение пред фараона, така че той му даде за жена балдъза си, сестра на царицата Тахпенеса.

20Тахпенесината сестра роди сина му Генуват, когото Тахпенеса отби във фараоновата къща. И Генуват живееше в дома на фараона с неговите синове.

21 m И когато Адад чу в Египет, че Давид заспал с бащите си и че военачалникът Йоав умрял, Адад каза на фараона: Пусни ме да си ида в моята страна.

22А фараонът му отговори: От какво си лишен при мене, че искаш да отидеш в страната си? Адад отвърна: От нищо; въпреки това ме пусни.

23 n Бог издигна на Соломон и друг противник – Резон, Еелиадевия син, който беше избягал от господаря си Ададзер, софския цар,

24 o и който, като събра около себе си мъже, им стана предводител по времето, когато Давид порази совците. Те отидоха в Дамаск и се заселиха там, и царуваха в Дамаск.

25Той беше противник на Израил през всичките дни на Соломон. Освен пакостите, които направи Адад, Резон досаждаше на Израил, като царуваше над Сирия.

26 p Също и Еровоам, Наватовият син, ефремец от Сарида, Соломонов слуга, чиято майка, една вдовица, се наричаше Серуа, вдигна ръка против царя.

27 q А ето причината, поради която той вдигна ръка против царя: Соломон беше съградил Мило и когато поправяше разваленото в стената на града на баща си Давид,

28този Еровоам, силен и храбър човек, беше там. Соломон, като видя, че момъкът беше способен за работа, го постави надзирател над цялата работа, възложена върху Йосифовия дом.

29 r А в това време, след като Еровоам беше излязъл от Йерусалим, на пътя го намери пророк Ахия, силонецът, облечен в нова дреха. Двамата бяха сами на полето.

30 s Ахия хвана новата дреха, която носеше, и я разкъса на дванадесет части.

31 t И каза на Еровоам: Вземи си десет части; защото така казва Господ , Израилевият Бог: Ще откъсна царството от Соломоновата ръка и ще дам на тебе десет племена

32(ще остане обаче на него едно племе заради слугата Ми Давид и заради Йерусалим, града, който избрах между всички Израилеви племена);

33 u защото изоставиха Мен и послужиха на Астарта, богинята на сидонците, на Хамос, бога на моавците, и на Мелхом, бога на амонците, и не ходиха в пътищата Ми, за да вършат онова, което е праведно пред Мен, и не пазиха наредбите Ми и законите Ми, както правеше баща му Давид.

34Не искам обаче да отнема цялото царство от ръката му, а ще го оставя да владее през всички дни на живота му заради слугата Ми Давид, когото избрах, защото той пазеше заповедите и наредбите Ми.

35 v Ще отнема обаче царството от ръката на сина му и ще го дам на тебе, десет племена;

36 w а на сина му ще дам едно племе, така че слугата Ми Давид да има винаги светилник пред мене в Йерусалим, в града, който избрах за себе Си, за да настаня там името Си.

37А тебе ще взема и ти ще царуваш над всичко, което желае душата ти, и ще бъдеш цар над Израил.

38 x И ако слушаш всичко, което ти заповядвам, и ходиш в пътищата Ми, и вършиш всичко, което е право пред Мене, като пазиш наредбите Ми и заповедите Ми, както правеше слугата ми Давид, тогава ще бъда с теб и ще ти съградя непоклатим дом, както съградих на Давид, и ще ти дам Израил.

39Чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не завинаги.

40Затова Соломон поиска да убие Еровоам. А Еровоам, като стана, побегна в Египет при египетския цар Сисак и остана в Египет до Соломоновата смърт.

Смъртта на Соломон

41 y А останалите дела на Соломон, всичко, което той извърши, и мъдростта му, са записани в книгата на Соломоновите дела.

42 z Времето на Соломоновото царуване в Йерусалим, над целия Израил, беше четиридесет години.

43 aa Така Соломон заспа с баща си и беше погребан в града на баща си Давид; а вместо него се възцари синът му Ровоам.
Copyright information for BulProtRev