1 Kings 16

1 a Тогава Господнето слово дойде към Ииуй, Ананиевия син, против Ваас и каза:

2 b Понеже, като те издигнах от пръстта и те поставих вожд на народа Си Израил, ти ходѝ в пътя на Еровоам и направи народа Ми Израил да съгреши, за да ме разгневят с греховете си,

3 c ето, изтребвам напълно Ваас и рода му и ще направя твоя род като рода на Еровоам, Наватовия син.

4 d Който от Ваасовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който негов сродник умре в полетата, него въздушните птици ще изядат.

5 e А останалите дела на Ваас и онова, което извърши, и подвизите му са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

6 f И Ваас заспа с бащите си и беше погребан в Терса. А вместо него се възцари синът му Ила.

7 g При това Господнето слово дойде чрез пророка Ииуй, Ананиевия син, против Ваас и рода му, както поради всички злини, които извърши пред Господа и Го разгневи с делата на ръцете си, и стана подобен на рода на Еровоам, така и понеже порази този род.

Израилското царство при Ила

8 В двадесет и шестата година на Юдейския цар Аса Ила, Ваасовият син, се възцари над Израил в Терса и царува две години.

9 h А слугата му Зимрий, началник на половината от военните му колесници, организира заговор против него, когато беше в Терса, и пиеше и се опиваше в къщата на домоуправителя си Арса в Терса.

10 Зимрий влезе и го уби в двадесет и седмата година на Юдейския цар Аса, и се възцари вместо него.

11 i А щом се възцари и седна на престола си, веднага порази целия Ваасов род. Не остави никого от мъжки пол, нито роднините му, нито приятелите му.

12 j Така Зимрий изтреби целия Ваасов род според словото, което Господ говорѝ против Ваас чрез пророка Ииуй,

13 k поради всички грехове на Ваас и поради греховете на сина му Ила, с които те съгрешиха и чрез които подтикнаха Израил да съгреши, и разгневиха Господа , Израилевия Бог, със суетите си
16:13 Т.е. с идолите си.
.

14 А останалите дела на Ила и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

Израилското царство при Зимрий

15 m В двадесет и седмата година на Юдейския цар Аса Зимрий царува̀ седем дни в Терса. А народът беше разположен на стан срещу Гиветон, който принадлежеше на филистимците.

16 И народът, който беше в стана, като чу да казват, че Зимрий организирал заговор, при това убил и царя, то в същия ден, в стана, целият Израил издигна военачалника на войската Амрий за цар над Израил.

17 Тогава Амрий и целият Израил заедно с него излязоха от Гиветон и обсадиха Терса.

18 А Зимрий, като видя, че градът беше превзет, влезе във вътрешната царска къща и изгори царската къща с огън, и себе си в нея, и умря

19 n заради греховете, с които съгреши, като вършѝ зло пред Господа и ходѝ в пътя на Еровоам и в греха, който той извърши, като подведе Израил да греши.

20 А останалите дела на Зимрий и измяната, която извърши, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

Израилското царство при Амрий

21 Тогава Израилевият народ се раздели на две части: половината от народа последваха Тивний, Гинатовия син, за да направят него цар, а половината последваха Амрий.

22 Но народът, който последва Амрий, надделя над народа, който последва Тивний, Гинатовия син; и Тивний умря, а се възцари Амрий.

23 В тридесет и първата година на Юдейския цар Аса Амрий се възцари над Израил и царув а̀ дванадесет години. И когато беше царувал шест години в Терса,

24 o купи самарийския хълм от Семера за два таланта сребро. След това съгради град на хълма и го нарече Самария – по името на Семера, притежателя на хълма.

25 p Амрий вършѝ зло пред Господа , даже извърши повече злини от всички, които бяха преди него,

26 q защото ходеше във всичките пътища на Еровоам, Наватовия син, и в неговия грях, чрез който направи Израил да греши, за да разгневят Господа , Израилевия Бог, със суетите си.

27 А останалите дела, които Амрий извърши, и юначеството, което показа, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

28 И Амрий заспа с бащите си и беше погребан в Самария; а вместо него се възцари синът му Ахаав.

Израилското царство при Ахаав

29 А в тридесет и осмата година на Юдейския цар Аса над Израил се възцари Ахаав, Амриевият син. И Ахаав, Амриевият син, царува̀ над Израил в Самария двадесет и две години.

30 Но Ахаав, Амриевият син, вършѝ зло пред Господа повече от всички, които бяха преди него.

31 r И като че ли беше малко това, че следваше греховете на Еровоам, Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваал и да му се покланя.

32 s Той издигна жертвеник на Ваал във Вааловото капище, което построи в Самария.

33 t Ахаав направи и ашера; така че от всички Израилеви царе, които бяха преди него, Ахаав извърши най-много, за да разгневи Господа , Израилевия Бог.

34 u В неговите дни ветилецът Хиил съгради Йерихон; положи основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-младия си син Селув, според словото, което Господ говорѝ чрез Исус, Навиновия син.
Copyright information for BulProtRev