1 Kings 5

Подготовка за построяването на храма

1 a А тирският цар Хирам, като чу, че помазали Соломон за цар вместо баща му, прати слугите си при него; защото Хирам беше приятел на Давид през целия си живот.

2 b И Соломон прати да кажат на Хирам:

3 c Ти знаеш, че баща ми Давид не можа да построи дом за името на Господа , своя Бог, по причина на боевете, които го заобикаляха отвсякъде, докато Господ не положи неприятелите му под стъпалата на краката му.

4 d Но сега Господ , моят Бог, ми даде спокойствие отвсякъде. Нямам противник, нито проблеми.

5 e Сега аз възнамерявам да построя дом за името на Господа , моя Бог, както Господ говори на баща ми Давид: Синът ти, когото ще поставя вместо тебе на престола ти, той ще построи дом за името Ми.

6 f И така, сега заповядай да ми насекат кедри от Ливан. Моите слуги ще бъдат заедно с твоите слуги. Ще дам заплата за слугите ти, каквото определиш. Защото ти знаеш, че между нас няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото сидонците.

7Тогава Хирам, като чу Соломоновите думи, много се зарадва и каза: Благословен да бъде днес Господ , Който даде на Давид мъдър син да царува над този велик народ.

8И Хирам прати до Соломон да кажат: Получих известието, което ти ми прати. Ще направя всичко, което искаш за кедровите дървета и за елховите дървета.

9 g Моите слуги ще ги свалят от Ливан до морето, аз ще ги свържа на салове, за да се превозват по море до мястото, което би ми посочил, там да бъдат развързани и ти да ги прибереш. Също и ти ще направиш, каквото искам, за да продоволстваш моя дом.

10И така, Хирам даваше на Соломон кедрови дървета и елхови дървета, колкото той искаше.

11 h А Соломон даде на Хирам двадесет хиляди кора пшеница за храна на дома му и двадесет кора първоток дървено масло. Това Соломон изпращаше на Хирам всяка година.

12 i Господ даде на Соломон мъдрост, както му беше обещал. И имаше мир между Хирам и Соломон. Те двамата сключиха договор помежду си.

13Цар Соломон наложи повинност на целия Израил и събраните мъже бяха тридесет хиляди души.

14 j Той ги изпращаше в Ливан на смени, по десет хиляди души на месец. Един месец бяха в Ливан и два месеца в домовете си; за техен началник постави Адонирам.

15 k Соломон имаше и седемдесет хиляди носачи на товари и осемдесет хиляди каменоделци в планините,

16освен трите хиляди и триста Соломонови управители, които ръководеха работата, надзираващи народа, който работеше тази работа.

17 l И съгласно царската заповед изкараха големи камъни, камъни с голяма стойност, за да положат основите на дома с дялани камъни.

18Соломоновите зидари, Хирамовите зидари и гевалците ги издялаха и приготвиха дърветата и камъните, за да построят дома.

1 Kings 6

Строеж на храма

1 m В четиристотин и осемдесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израил, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон започна да строи Господния дом.

2 n Дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа , беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.

3 А преддверието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.

4 o Той направи за дома неподвижни прозорци с решетки.

5 p И построи стаи около дома, както около стените на храма, така и на светилището
6:5 Или: Светая Светих.
; така направи странични стаи наоколо.

6 На по-долния етаж широчината беше пет лакътя, на средния широчината беше шест лакътя, а на третия широчината беше седем лакътя; защото върху външната страна на стената на дома той направи стеснения наоколо, за да не влизат гредите в стените на дома.

7 r Когато се строеше, домът бе иззидан с камъни, приготвени на кариерата; така че нито чук, нито брадва, нито каквото и да е желязно сечиво не се чу в дома, докато се строеше.

8 Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез вита стълба се изкачваха в средния етаж, а от средния в третия.

9 Така построи дома и го свърши. И покри дома с кедрови греди и дъски.

10 Пристрои етажите по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.

11 Тогава Господнето слово дойде до Соломон и каза:

12 s Относно този дом, който строиш, ти казвам: Ако ходиш в наредбите Ми, изпълняваш законите Ми и пазиш всичките Ми заповеди, Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давид;

13 t и ще обитавам сред израилтяните и няма да изоставя народа Си Израил.

14 u Така Соломон построи дома и го свърши.

15 И обиколи стените на дома отвътре с кедрови дъски; облече стените с дърво отвътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.

16 v Също в по-вътрешната част на дома покри едно място от двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до върха на стените; облече го отвътре за светилището – най-святото място.

17 А домът, т. е. предната част на храма, беше четиридесет лакътя дълъг.

18 По кедровите дървета вътре в дома бяха издълбани пъпки и цъфнали цветове. Всичко беше от кедър. Камък не се виждаше.

19 Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.

20 Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо. И го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.

21 Така Соломон обкова дома отвътре с чисто злато; и прокара завесата на златни верижки пред светилището, като я покри със злато.

22 w Обковаваше със злато и целия дом, докато го завърши. Обкова със злато и целия олтар, който беше при светилището.

23 x В светилището направи два херувима от маслиново дърво по десет лакътя високи.

24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго и другото крило – също пет лакътя. От края на едното му крило до края на другото имаше десет лакътя.

25 Така и другият херувим имаше десет лакътя между краищата на крилата си; защото двата херувима имаха една мярка и една направа.

26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, както и на другия херувим.

27 y Соломон положи херувимите в средата на вътрешния дом. И крилата на херувимите бяха разперени, така че крилото на единия допираше едната стена и крилото на другия херувим допираше другата стена. А крилата се допираха едно до друго в средата на дома.

28 И обковаха херувимите със злато.

29 А по всички стени на дома наоколо издълба образи на херувими, палми и цъфнали цветове отвътре и отвън.

30 Също и пода на дома обкова със злато отвътре и отвън.

31 За входа на светилището направи врата от маслиново дърво. Горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета от дължината на стената.

32 Двете крила на вратата бяха от маслиново дърво. И по тях Соломон издълба херувими, палми и цъфнали цветове. И ги обкова със злато, като разстла златото върху херувимите и палмите.

33 Така и за храмовата врата направи стълбове от маслиново дърво, ограждайки отвор, широк една четвърт от дължината на стената.

34 z И две врати бяха от елхово дърво – двете крила на едната врата се сгъваха, както и двете крила на другата врата.

35 И издълбаха върху тях херувими, палми и цъфнали цветове; и ги покриха със злато, разстлано върху изображенията.

36 Соломон съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.

37 aa През четвъртата година в месец Зив бяха положени основите на Господния дом,

38 ab а през единадесетата година в месец Вул, който е осмият месец, домът беше завършен във всичките си части и съвършено според плана си. Така Соломон го построи за седем години.

1 Kings 7

Строеж на царския дворец

1 ac А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато я завърши цялата.

2 Защото построи къщата от ливанско дърво, чиято дължина беше сто лакътя, широчината петдесет лакътя и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете.

3 Тя беше покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи, които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж.

4 И на трите етажа имаше решетки, така че светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.

5 Всички врати и стълбове на врати, и решетките бяха четириъгълни; и светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.

6 Направи и притвор от стълбове, чиято дължина беше петнадесет лакътя, а широчината тридесет лакътя. Притворът беше пред стълбовете на къщата, така че стълбовете и стъпалата му бяха към лицето им.

7 Направи още престолния притвор, където щеше да съди, т. е. съдилищния притвор; и той беше облечен с кедър от пода до върха.

8 ad А къщата му, в която живееше, изградена в друг двор, по-навътре от притвора, имаше същата направа. Подобна на този притвор беше и къщата, която Соломон направи за фараоновата дъщеря, която беше взел за жена.

9 Всички тези постройки, от вътрешната и от външната им страна, от основата до върха им, а отвън чак до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни, дялани по мярка, изрязани с трион.

10 Също и основата беше от скъпи и големи камъни, камъни от десет и от осем лакътя.

11 И отгоре имаше скъпи камъни, дялани по мярка, и кедрови греди.

12 ae Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди подобно на вътрешния двор на Господния дом и на притвора на къщата.

Описание на храмовите принадлежности

13 af А цар Соломон беше пратил да доведат Хирам от Тир.

14 ag Той беше син на една вдовица от Нефталимовото племе. Баща му беше тирянин, който работеше мед. Той беше много изкусен майстор, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломон и му изработи всичко необходимо.

15 ah Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок. Окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя.

16 И направи от лята мед два капитела, за да ги сложи на върховете на стълбовете. Височината и на двата капитела беше пет лакътя.

17 Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия и седем за другия капител.

18 Така направи стълбовете и два реда нарове наоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете на стълбовете. Направи същото и на другия капител.

19 Капителите, които бяха на върховете на стълбовете в притвора, бяха по четири лакътя, изработени във вид на кремове.

20 ai Капителите, които бяха на двата стълба, имаха нарове и отгоре, близо до изпъкналата част, която беше при мрежата. Наровете бяха двеста, наредени около и върху всеки капител.

21 aj Соломон изправи стълбовете за притвора на храма. Като изправи десния стълб, го нарече Яхин
7:21 Т.е. ще утвърди.
; а като изправи левия стълб, го нарече Воаз
7:21 Т.е. в него сила.
.

22 На върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така бе завършена направата на стълбовете.

23 am Направи още и лятото море с устие, десет лакътя широко, кръгло наоколо, и с височина пет лакътя. Връв, дълга тридесет лакътя, го измерваше околовръст.

24 an Наоколо под устието му имаше цветни пъпки, които го опасваха, по десет на един лакът. Те заобикаляха морето наоколо. Пъпките бяха на два реда, излети в едно цяло с него.

25 ao Морето стоеше на дванадесет вола – три, гледащи на север, три, гледащи на запад, три, гледащи на юг, и три, гледащи на изток. А морето стоеше върху тях. И задните части на всичките бяха навътре.

26 ap Дебелината му беше една длан. Устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят. То побираше две хиляди бати вода.

27 Направи още и десет медни подножия – всяко от тях дълго четири лакътя, четири лакътя широко и три лакътя високо.

28 Ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи и страничните плочи бяха между стълбчета.

29 А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими. Над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни.

30 Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси и четирите му крака имаха рамена. Рамената, които бяха лети, се намираха под умивалницата – всяко срещу ресните.

31 Отворът на подножието, отвътре на капитела и нагоре, беше един лакът, а отворът му беше кръгъл, закрепен върху подпорката, един лакът и половина. Също и по отвора му имаше изваяни части ; а страничните плочи бяха квадратни, а не кръгли.

32 Под страничните плочи имаше четири колела. Осите на колелата се съединяваха с подножието. Височината на всяко колело беше лакът и половина.

33 Направата на колелата беше като тази на колеснично колело; осите им, венците им, спиците им и главините им – всички те бяха лети.

34 При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена и рамената бяха част от самото подножие.

35 На върха на подножието имаше кръгла препаска, половин лакът висока; а отворът и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него.

36 По плочите на отвора му и по страничните му плочи Хирам издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно големината на всяко, с ресни наоколо.

37 Така направи десетте подножия, всички със същото леене, същата мярка и същия образ.

38 aq Направи още десет медни умивалници. Всеки умивалник побираше четиридесет бати вода ; всеки умивалник беше четири лакътя широк ; върху всяко от десетте подножия бе поставен по един умивалник.

39 И постави подножията – пет от дясната страна на дома и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, на югоизток.

40 Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам завърши изработването на всички работи, които направи на цар Соломон за Господния дом.

41 ar Двата стълба, изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба, двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

42 четиристотинте нарове за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите;

43 десетте подножия и десетте умивалници върху подножията;

44 едното море и дванадесетте вола под морето;

45 as котлите, лопатите и легените – всички тези вещи, които Хирам направи за цар Соломон за Господния дом, бяха от лъскава мед.

46 at На Йорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Царетан.

47 Соломон остави всички тези вещи непретеглени, защото бяха твърде много. Теглото на медта не можеше да се пресметне.

48 au И Соломон направи всички принадлежности, които бяха за Господния дом: златния олтар; златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове;

49 светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато;

50 чашите, щипците, легените, тамянниците и кадилниците – от чисто злато, и резетата от злато, за вратата на най-вътрешния дом, т. е. пресвятото място, и за вратата на дома, т. е. на храма.

51 av Така бе завършена цялата работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, златото и вещите, – и ги положи в съкровищниците на Господния дом.

1 Kings 8

Пренасяне Ковчега на Завета в храма

1 aw Тогава Соломон събра при себе си в Йерусалим Израилевите старейшини и всички началници на племената, началниците на бащините домове на израилтяните, за да възнесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион.

2 ax И така, всички Израилеви мъже се събраха при цар Соломон на празника в месец Етаним, който е седмият месец.

3 ay А когато дойдоха всички Израилеви старейшини, свещениците вдигнаха ковчега.

4 az Те занесоха Господния ковчег и шатъра за срещане с всичките святи принадлежности, които бяха в шатъра. Свещениците и левитите ги занесоха.

5 ba А цар Соломон и цялото Израилево общество, колкото се бяха събрали при него, бяха с него пред ковчега и пожертваха овце и говеда, които по броя си не можеха да се пресметнат или да се изброят.

6 bb Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му в светилището на дома, в пресвятото място, под крилата на херувимите.

7 Защото херувимите бяха с разперени крила над мястото на ковчега. Херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му.

8 bc И върлините бяха издадени, така че от святото място пред светилището се виждаха краищата им, но навън не се виждаха. Те са там и до днес.

9 bd В ковчега нямаше друго освен двете каменни плочи, които Моисей положи там, на Хорив, където Господ сключи завет с израилтяните, когато бяха излезли от Египетската земя.

10 be А щом свещениците излязоха от светилището, облакът изпълни Господния дом,

11 така че поради облака свещениците не можеха да застанат, за да служат, защото Господнята слава изпълни Господния дом.

12 bf Тогава Соломон каза: Господ е казал, че ще обитава в мрак.

13 bg Аз Ти построих дом за обитаване, място, в което да пребиваваш вечно.

Реч и молитва на Соломон при освещаването на храма

14 bh После царят обърна лицето си и благослови цялото Израилево общество, докато цялото Израилево общество стоеше на крака:

15 bi Благословен да бъде Господ , Израилевият Бог, Който извърши с ръката Си онова, което говорѝ с устата Си на баща ми Давид:

16 bj От деня, когато изведох народа Си Израил от Египет, не избрах измежду всички Израилеви племена нито един град, където да бъде построен дом, за да се настани името Ми там; но избрах Давид, за да бъде над народа Ми Израил.

17 bk Баща ми, Давид, имаше на сърце да построи дом за името на Господа , Израилевия Бог.

18 bl Но Господ каза на баща ми Давид: Понеже пожела да построиш дом за името Ми, добре си направил, че това е дошло на сърцето ти.

19 bm Ти обаче няма да построиш дома, а синът ти, който ще излезе от чреслата ти. Той ще построи дома за името Ми.

20 bn И така, Господ изпълни словото, което говорѝ. Като се издигнах аз вместо баща си Давид и седнах на Израилевия престол, както говорѝ Господ , построих дома за името на Господа , Израилевия Бог.

21 bo И в него приготвих място за ковчега, в който е заветът, който Господ сключи с бащите ни, когато ги изведе от Египетската земя.

22 bp Тогава Соломон застана пред Господния жертвеник пред цялото Израилево общество и като протегна ръцете си към небето, каза:

23 bq Господи , Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята бог, подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце.

24 Ти си изпълнил към слугата Си Давид, баща ми, това, което си му обещал – да! Каквото си говорил с устата Си, това си извършил с ръката Си, както се вижда днес.

25 br Сега, Господи , Боже Израилев, изпълни спрямо баща ми, слугата Си Давид, онова, което си му обещал с думите: Няма да ти липсва мъж, който да седи пред Мене на Израилевия престол, ако само синовете ти внимават в пътя си, за да ходят пред Мене, както ти си ходил пред Мен.

26 bs И така, сега, Боже Израилев, нека се потвърди словото, което си говорил на слугата Си, баща ми, Давид.

27 bt Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих!

28 Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата си и към молбата му, Господи , Боже мой. Послушай вика и молитвата, с която слугата Ти се моли днес пред Тебе.

29 bu Нека бъдат очите Ти нощем и денем, отворени към Твоя дом, към мястото, за което Ти си казал: Името Ми ще бъде там, за да слушаш молитвата, с която слугата Ти ще се моли на това място.

30 bv Слушай молбата на слугата Си и на народа Си Израил, когато се молят на това място – да! Слушай Ти от местообиталището Си, от небето, и като слушаш, бъди милостив.

31 bw Ако някой съгреши спрямо ближния си и му се наложи клетва, за да се закълне, и дойде и се закълне пред жертвеника Ти в този дом,

32 bx тогава Ти слушай от небето и стори, извърши правосъдие за слугите Си и осъди беззаконника, възвърни делото му върху главата му, а оправдай праведния, като му отдадеш според правдата му.

33 by Когато народът Ти Израил бъде разбит пред неприятеля по причина, че са съгрешили пред Теб, ако се обърнат към Теб и изповядат Твоето име, и принесат молитва, като Ти се помолят в този дом,

34 тогава Ти послушай от небето и прости греха на народа Си Израил и ги възвърни в земята, която си дал на бащите им.

35 bz Когато се затвори небето и не вали дъжд по причина, че са съгрешили пред Теб, ако се помолят на това място и изповядат Твоето име, и се обърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш,

36 ca тогава Ти послушай от небето и прости греха на слугите Си и на народа Си Израил и им покажи добрия път, по който трябва да ходят, и изпрати дъжд на земята Си, която Си дал в наследство на народа Си.

37 cb Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци или гъсеници, ако неприятелят им ги обсади в градовете на земята им – каквато и да е язвата, каквато и да е болестта, –

38 тогава всяка молитва, всяка молба, която би била принесена от който и да било човек или от целия Ти народ Израил, като всеки познае раната на своето сърце и протегне ръцете си към този дом,

39 cc Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и прости, и направи, и въздай на всеки според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му (защото Ти, само Ти познаваш сърцата на целия човешки род),

40 cd за да се боят от Тебе през цялото време, когато живеят на земята, която си дал на бащите ни.

41 Още за чужденеца, който не е от народа Ти Израил, а идва от далечна страна, заради Твоето име

42 ce (защото ще чуят за великото Ти име, за Твоята мощна ръка и за Твоята издигната мишца) – когато дойде и се помоли в този дом,

43 cf Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и направи според всичко, за което чужденецът Те призове; за да познаят името Ти всички народи на света, да се боят от Тебе, както народът Ти Израил, и да познаят, че с Твоето име бе наречен този дом, който построих.

44 Ако народът Ти излезе на бой против неприятеля си, където би ги пратил Ти, и се помолят на Господа , като се обърнат към града, който Ти си избрал, и към дома, който построих за Твоето име,

45 тогава послушай от небето молитвата им и защити правото им.

46 cg Ако съгрешат пред Тебе (защото няма човек, който да не греши) и Ти се разгневиш на тях и ги предадеш на неприятеля, и поробителите им ги заведат като пленници в неприятелската земя, далеч или близо,

47 ch все пак, ако дойдат на себе си в земята, където са отведени като пленници, и се обърнат и Ти се помолят в земята на поробителите си, и кажат: Съгрешихме, беззаконствахме, извършихме неправда,

48 ci и се обърнат към Тебе с цялото си сърце и цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги пленили, и Ти се помолят, като се обърнат към земята, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за Твоето име,

49 тогава Ти послушай от небето, от местообиталището Си, молитвата им и молбата им, защити правото им

50 cj и прости на народа Си, който е съгрешил пред Тебе, всичките им престъпления, чрез които станаха престъпници против Теб. Умилостиви към тях враговете им, за да им покажат милост;

51 ck защото те са Твой народ и Твое наследство, които си извел от Египет, от желязната пещ.

52 И така, нека очите Ти бъдат отворени към молбата на слугата Ти и към молбата на народа Ти Израил, за да ги слушаш, за каквото и да Те призоват;

53 cl защото Ти, Господи Йехова , си ги отделил от всички племена на света, за да бъдат Твое наследство, както говорѝ чрез слугата Си Моисей, когато изведе бащите ни от Египет.

54 След като Соломон свърши да принася цялата тази молитва и прошение към Господа , стана отпред Господния жертвеник, където беше коленичил с ръце, протегнати към небето.

55 cm И застана и благослови цялото Израилево общество, като каза:

56 cn Благословен да бъде Господ , Който успокои народа Си Израил според всичко, което е обещал. Не пропадна нито едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисей.

57 co Дано Господ , нашият Бог, бъде с нас, както е бил с бащите ни. Да не ни изостави, нито да ни отхвърли!

58 cp Да преклони сърцата ни към Себе Си, така че да ходим във всичките Му пътища и да пазим заповедите, наредбите и законите, които е заповядал на бащите ни!

59 И тези думи, с които се помолих на Господа , нека бъдат денем и нощем близо до Господа , нашия Бог, за да защитава правото на слугата Си и правото на народа Си Израил според всекидневната нужда,

60 cq така че всички племена на света да познаят, че Йехова е Бог и няма друг.

61 cr И така, нека вашите сърца бъдат съвършени спрямо Господа , нашия Бог, за да ходите в наредбите Му и да пазите заповедите Му, както правите днес.

62 cs Тогава царят заедно с целия Израил принесоха жертви пред Господа .

63 За мирни жертви, които принесе на Господа , Соломон пожертва двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овце. Така царят и всички израилтяни осветиха Господния дом.

64 ct В същия ден царят освети средата на двора, който е към лицето на Господния дом. Там принесе всеизгарянето, хлебния принос и тлъстината на мирните приноси. Понеже медният жертвеник, който беше пред Господа , беше твърде малък, за да побере всеизгарянето, хлебния принос и тлъстината на мирните приноси.

65 cu По този начин Соломон заедно с целия Израил – голям събор, събран от местностите от прохода на Емат до Египетския поток – спазваха в онова време празника пред Господа , нашия Бог, седем и седем дни, общо четиринадесет дни.

66 cv А на осмия ден Соломон разпусна народа. Те благословиха царя и си отидоха в шатрите с радостни и весели сърца поради всичкото добро, което Господ беше показал към слугата Си Давид и към народа Си Израил.
Copyright information for BulProtRev