1 Kings 6

Строеж на храма

1 a В четиристотин и осемдесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израил, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон започна да строи Господния дом.

2 b Дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа , беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.

3 А преддверието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.

4 c Той направи за дома неподвижни прозорци с решетки.

5 d И построи стаи около дома, както около стените на храма, така и на светилището
6:5 Или: Светая Светих.
; така направи странични стаи наоколо.

6 На по-долния етаж широчината беше пет лакътя, на средния широчината беше шест лакътя, а на третия широчината беше седем лакътя; защото върху външната страна на стената на дома той направи стеснения наоколо, за да не влизат гредите в стените на дома.

7 f Когато се строеше, домът бе иззидан с камъни, приготвени на кариерата; така че нито чук, нито брадва, нито каквото и да е желязно сечиво не се чу в дома, докато се строеше.

8 Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез вита стълба се изкачваха в средния етаж, а от средния в третия.

9 Така построи дома и го свърши. И покри дома с кедрови греди и дъски.

10 Пристрои етажите по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.

11 Тогава Господнето слово дойде до Соломон и каза:

12 g Относно този дом, който строиш, ти казвам: Ако ходиш в наредбите Ми, изпълняваш законите Ми и пазиш всичките Ми заповеди, Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давид;

13 h и ще обитавам сред израилтяните и няма да изоставя народа Си Израил.

14 i Така Соломон построи дома и го свърши.

15 И обиколи стените на дома отвътре с кедрови дъски; облече стените с дърво отвътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.

16 j Също в по-вътрешната част на дома покри едно място от двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до върха на стените; облече го отвътре за светилището – най-святото място.

17 А домът, т. е. предната част на храма, беше четиридесет лакътя дълъг.

18 По кедровите дървета вътре в дома бяха издълбани пъпки и цъфнали цветове. Всичко беше от кедър. Камък не се виждаше.

19 Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.

20 Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо. И го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.

21 Така Соломон обкова дома отвътре с чисто злато; и прокара завесата на златни верижки пред светилището, като я покри със злато.

22 k Обковаваше със злато и целия дом, докато го завърши. Обкова със злато и целия олтар, който беше при светилището.

23 l В светилището направи два херувима от маслиново дърво по десет лакътя високи.

24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго и другото крило – също пет лакътя. От края на едното му крило до края на другото имаше десет лакътя.

25 Така и другият херувим имаше десет лакътя между краищата на крилата си; защото двата херувима имаха една мярка и една направа.

26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, както и на другия херувим.

27 m Соломон положи херувимите в средата на вътрешния дом. И крилата на херувимите бяха разперени, така че крилото на единия допираше едната стена и крилото на другия херувим допираше другата стена. А крилата се допираха едно до друго в средата на дома.

28 И обковаха херувимите със злато.

29 А по всички стени на дома наоколо издълба образи на херувими, палми и цъфнали цветове отвътре и отвън.

30 Също и пода на дома обкова със злато отвътре и отвън.

31 За входа на светилището направи врата от маслиново дърво. Горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета от дължината на стената.

32 Двете крила на вратата бяха от маслиново дърво. И по тях Соломон издълба херувими, палми и цъфнали цветове. И ги обкова със злато, като разстла златото върху херувимите и палмите.

33 Така и за храмовата врата направи стълбове от маслиново дърво, ограждайки отвор, широк една четвърт от дължината на стената.

34 n И две врати бяха от елхово дърво – двете крила на едната врата се сгъваха, както и двете крила на другата врата.

35 И издълбаха върху тях херувими, палми и цъфнали цветове; и ги покриха със злато, разстлано върху изображенията.

36 Соломон съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.

37 o През четвъртата година в месец Зив бяха положени основите на Господния дом,

38 p а през единадесетата година в месец Вул, който е осмият месец, домът беше завършен във всичките си части и съвършено според плана си. Така Соломон го построи за седем години.
Copyright information for BulProtRev