1 Samuel 11

Саул побеждава амонците

1 a След това амонецът Наас излезе и разположи стан против Явис-галаад; и всички явиски мъже казаха на Наас: Сключѝ договор с нас и ще ти слугуваме.

2 b А амонецът Наас им отвърна: При едно условие ще сключа договор с вас: ще извадя десните очи на всички ви; и ще поставя това за позор върху целия Израил.

3 Явиските старейшини му казаха: Дай ни седемдневен срок, за да пратим вестоносци по всички предели на Израил. И тогава, ако няма кой да ни избави, ще ти се предадем.

4 c И така, вестоносците отидоха в Сауловия град Гавая и разказаха всичко на всеослушание пред народа; и целият народ плака със силен глас.

5 А Саул идваше след воловете си от полето. Той запита: Какво се е случило, че народът плаче? И му съобщиха думите на явиските мъже.

6 d Тогава Божият дух дойде със сила върху Саул, когато чу онези думи, и той силно се разгневи.

7 e Взе два вола, наряза ги на части и ги прати по всички предели на Израил по вестоносци, за да кажат: Който не излезе след Саул и след Самуил, така ще бъде направено с воловете му. И страх от Господа обзе народа. Всички излязоха като един човек.

8 f След като Саул ги преброи във Везек, израилтяните бяха триста хиляди души, а Юдовите мъже – тридесет хиляди души.

9 И казаха на вестоносците, които бяха дошли: Кажете на явисгалаадските мъже, че утре, като припече слънцето, ще ви дойде избавление. А когато вестоносците дойдоха и донесоха вестта на явиските мъже, те се зарадваха.

10 g Явиските мъже казаха на амонците: Утре ще ви се предадем и вие правете с нас каквото искате.

11 h На сутринта Саул раздели народа на три дружини; и по време на утринната стража те нападнаха стана и избиваха амонците, докато се стопли денят; и оцелелите от тях се разпръснаха, така че нито двама от тях не останаха заедно.

12 i Тогава народът попита Самуил: Кой е онзи, който каза: Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тези мъже, за да ги избием.

13 j Но Саул каза: Никой няма да бъде убит този ден; защото днес Господ извърши избавление в Израил.

14 k Тогава Самуил се обърна към народа с думите: Елате да идем в Галгал и там да възобновим царството.

15 l И така, целият народ отиде в Галгал и поставиха Саул цар пред Господа там, в Галгал. Там и пожертваха мирни жертви пред Господа ; и Саул и всички Израилеви мъже се развеселиха там твърде много.
Copyright information for BulProtRev