1 Samuel 15

Бог отхвърля Саул

1 a След това Самуил каза на Саул: Господ ме изпрати да те помажа за цар над народа Му, над Израил; а сега послушай Господните думи.

2 b Така казва Господ на Силите: Забелязал съм онова, което стори Амалик на Израил – как му се възпротиви по пътя, когато идваше от Египет.

3 c Иди сега и порази Амалик, обречи на изтребление всичко, което има. Не го жали, а избий мъж и жена, дете и кърмаче, говедо и овца, камила и осел.

4 И така, Саул повика народа и ги преброи в Телаам – бяха двеста хиляди души пешаци израилтяни и десет хиляди Юдови мъже.

5 И Саул стигна до един амаликов град и постави засада в долината.

6 d А Саул каза на кенейците: Идете, оттеглете се, излезте измежду амаличаните, за да не ви изтребя заедно с тях; защото вие постъпихте с благост към всички израилтяни, когато идваха от Египет. И така, кенейците се оттеглиха отсред амаличаните.

7 e И Саул порази амаличаните от Евила до прохода на Сур, срещу Египет.

8 f Той залови жив амаликския цар Агаг, а изтреби целия народ с острието на меча.

9 g Обаче Саул и народът пощадиха Агаг и по-добрите от овцете и говедата и от угоените животни и агнетата. Всичко, което беше добро, не искаха да го обрекат на изтребление; а всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, него изтребиха.

10 Тогава Господнето слово дойде към Самуил и каза:

11 h Разкаях се, че поставих Саул за цар, понеже той престана да Ме следва и не изпълнява повеленията Ми. А това възмути Самуил и той викаше към Господа цялата нощ.

12 i На сутринта Самуил стана рано, за да посрещне Саул. Тогава известиха на Самуил следното: Саул дойде в Кармил и след като си издигна паметник
15:12 От евр. ръка.
, обърна се и замина, и слезе в Галгал.

13 k И когато Самуил дойде при Саул, Саул му каза: Благословен да си от Господа ! Изпълних Господнята заповед.

14 Но Самуил попита: Как да разбирам тогава това блеене на овце, което чувам, и този рев на говеда, който слушам?

15 l А Саул отговори: От амаличаните ги докараха. Народът пощади по-добрите от овцете и говедата, за да пожертва на Господа , твоя Бог; а останалото обрекохме на изтребление.

16 Тогава Самуил каза на Саул: Почакай и ще ти известя какво ми говори Господ през нощта. А Саул отговори: Казвай.

17 m Самуил каза: Когато ти беше малък в собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза за цар над Израил

18 и Господ те изпрати на път и ти каза: Иди и изтреби грешните амаличани и воювай против тях, докато бъдат довършени.

19 И така, ти защо не послуша Господния глас, а се нахвърли върху плячката и извърши това зло пред Господа ?

20 n А Саул отговори на Самуил: Да! Послушах Господния глас и отидох в пътя, по който Господ ме изпрати, и доведох амаликския цар Агаг, а амаличаните обрекох на изтребление.

21 o Но народът взе от плячката: овце и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа , твоя Бог, в Галгал.

22 p И Самуил каза: Всеизгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа , както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността – от тлъстината на овни.

23 q Защото непокорството е като греха на врачуването, а упорството – като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа , то и Той отхвърли тебе да не си цар.

24 r Тогава Саул каза на Самуил: Съгреших. Престъпих Господнето повеление и твоите думи, понеже се уплаших от народа и послушах техния глас.

25 А сега прости съгрешението ми и се върни с мене, за да се поклоня на Господа .

26 s А Самуил отговори на Саул: Няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли Господнето слово и Господ отхвърли тебе, за да не бъдеш цар над Израил.

27 t А когато Самуил се обърна да си върви, Саул хвана полата на мантията му и тя се раздра.

28 u Тогава Самуил му каза: Господ откъсна днес Израилевото царство от теб и го даде на един твой ближен, който е по-добър от теб.

29 v А и Силният Израилев няма да излъже, нито да се разкае, защото Той не е човек, за да се разкайва.

30 w А Саул каза: Съгреших; но направи ми чест, моля, пред старейшините на народа ми и пред Израил – върни се с мене, за да се поклоня на Господа , твоя Бог.

31 И така, Самуил се върна и отиде след Саул. И Саул се поклони на Господа .

32 Тогава Самуил каза: Доведете ми тук амаликския цар Агаг. И Агаг дойде при него весело, защото си казваше: Непременно горчивината на смъртта ще е преминала.

33 x А Самуил каза: Както мечът ти е лишавал жени от деца, така и твоята майка ще бъде лишена от деца между жените. И Самуил съсече Агаг пред Господа в Галгал.

34 y Тогава Самуил си отиде в Рама, а Саул се прибра у дома си в Гавая Саулова.

35 z И Самуил не видя вече Саул до деня на смъртта си, обаче плачеше за него. И Господ се разкая затова, че беше поставил Саул за цар над Израил.
Copyright information for BulProtRev