2 Chronicles 13

Царуване на Авия

1 a  В осемнадесетата година от царуването на Еровоам Авия се възцари над Юдея

2 b  и царува̀ три години в Йерусалим. Името на майка му беше Михайя, дъщеря на Уриил от Гавая. И имаше война между Авия и Еровоам.

3 Авия се опълчи за бой с войска от силни войници на брой четиристотин хиляди отбрани мъже; а Еровоам се опълчи за бой против него с осемстотин хиляди отбрани мъже, силни и храбри.

4 c  Тогава Авия застана на хълма Семараим, който е в Ефремовата хълмиста земя, и каза: Слушайте ме, Еровоаме и цели Израилю.

5 d  Не трябва ли да знаете, че  Господ , Израилевият Бог, даде завинаги на Давид да царува над Израил, той и потомците му, чрез завет със сол?
13:5 Т.е. вечен завет.

6 f  При все това Еровоам, Наватовият син, слуга на Давидовия син Соломон, стана и се повдигна против господаря си;

7 g  и при него се събраха нищожни и лоши хора и се засилиха против Ровоам, Соломоновия син, когато Ровоам беше млад и с крехко сърце и не можеше да им противостои.

8 h  И сега вие замисляте да се противите на  Господнето царство, което е в ръцете на Давидовите потомци, защото сте голямо множество и между вас са златните телета, които Еровоам ви е направил за богове.

9 i  Не изгонихте ли  Господните свещеници, Аароновите потомци и левитите, и не си ли направихте жреци, както постъпват народите на другите земи, така че всеки, който идва да се освети с теле и седем овена, той може да стане жрец на онези, които не са богове?

10 А колкото до нас,  Йехова е нашият Бог и ние не Го изоставяме; ние имаме за свещеници такива, които служат на  Господа – Аароновите потомци и левитите на службата им,

11 j  които всяка сутрин и всяка вечер горят пред  Господа всеизгаряния и благоуханен тамян и нареждат присъствените хлябове върху чисто – златната трапеза, и златния светилник и светилата му, за да гори всяка вечер; защото ние пазим заръчаното от  Господа , нашия Бог; вие обаче Го изоставихте.

12 k  И ето, с нас е Бог начело и свещениците Му с гръмливи тръби, за да свирят тревога против вас. Синове на Израил, не воювайте против  Господа , Бога на бащите си, защото няма да успеете.

13 Обаче Еровоам накара една засада да обиколи и да иде зад тях, така че те бяха пред Юдейските мъже, а засадата зад тях.

14 И когато юдеите погледнаха назад, ето, боят беше и отпред, и зад тях; затова извикаха към  Господа и свещениците засвириха с тръбите.

15 l  Тогава Юдейските мъже нададоха вик; и след като юдеите извикаха, Бог порази Еровоам и целия Израил пред Авия и Юдея.

16 Израилтяните бягаха пред юдеите; и Бог ги предаде в ръката им,

17 така че Авия и неговият народ им нанесоха голямо поражение и от Израил паднаха убити петстотин хиляди отбрани мъже.

18 m  Така в онова време израилтяните се смириха; а юдеите ги превъзмогнаха, понеже уповаха на  Господа , Бога на бащите си.

19 n  Авия преследва̀ Еровоам и му отне градовете: Ветил и селата му, Есана и селата му, Ефрон и селата му.

20 o  И в дните на Авия Еровоам не си възвърна вече силата; и  Господ го порази и той умря.

21 Но Авия се засили и взе четиридесет жени, и роди двадесет и двама сина и шестнадесет дъщери.

22 p  А останалите дела на Авия и постъпките му, и изреченията му са записани в повестите на пророк Идо.
Copyright information for BulProtRev