2 Chronicles 15

Реформите на цар Аса

1 a Тогава Божият Дух дойде на Азария, Одидовия син,

2 b който излезе да посрещне Аса и му каза: Слушайте ме, Аса и цяла Юда и Вениамине: Господ е с вас, докато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го изоставите, и Той ще ви изостави.

3 c Дълго време Израил остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон;

4 d но когато в бедствието си се обърнаха към Господа , Израилевия Бог, и Го потърсиха, Той беше намерен от тях.

5 e И в онези времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, а големи смутове върху всички жители на земите.

6 f Народ беше сломяван от народ и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие.

7 А вие укрепвайте и да не отслабват ръцете ви; защото делото ви ще бъде възнаградено.

8 g Когато Аса чу тези думи и предсказанието на пророк Одид, се ободри и премахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя и от градовете, които беше отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния жертвеник, който беше пред Господния притвор.

9 h Той събра целия Юда и Вениамин и живеещите между тях пришълци от Ефрем, Манасия и Симеон; защото мнозина от Израил прибягваха при него, като виждаха, че Господ , неговият Бог, беше с него.

10 Те се събраха в Йерусалим в третия месец в петнадесетата година от царуването на Аса.

11 i В това време принесоха жертви на Господа от донесената плячка – седемстотин говеда и седем хиляди овце.

12 j И встъпиха в завет да търсят Господа , Бога на бащите си, от цялото си сърце и от цялата си душа

13 k и да бъде умъртвяван всеки, малък или голям, мъж или жена, който не би потърсил Господа , Израилевия Бог.

14 И се заклеха на Господа със силен глас, с възклицание, с тръби и с рогове.

15 l Тогава цяла Юдея се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце и потърсиха Бога с цялата си воля; и Той беше намерен от тях и Господ им даде покой отвсякъде.

16 m А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя беше направила отвратителен идол на Ашера; Аса съсече нейния идол, стри го и го изгори при потока Кедрон.

17 n Но високите места не бяха премахнати от Израил; сърцето обаче на Аса беше съвършено през всичките му дни.

18 Той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи и посветените от самия него сребро, злато и съдове.

19 И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.
Copyright information for BulProtRev