2 Chronicles 31

Религиозни реформи на Езекия

1 a А като се свърши всичко това, целият Израил, които се намираха там, излязоха по Юдейските градове и изпотрошиха кумирите, изсякоха ашерите и събориха високите места и жертвениците в цяла Юдея и Вениамин, също и в Ефрем и Манасия, докато ги унищожиха всички. Тогава всички израилтяни се върнаха в градовете си, всеки в своята собственост.

2 b Тогава Езекия определи отрядите на свещениците и левитите според разпределенията им, всеки според службата му, и свещениците и левитите за всеизгарянията и мирните жертви, за да служат, да славословят и да хвалят в портите на Господния дом.

3 c Определи и царския дял от имота си за всеизгарянията, а именно за утринните и вечерните всеизгаряния и за всеизгарянията в съботите и новолунията, и на празниците според предписанието в Господния закон.

4 d Заповяда още на народа, който живееше в Йерусалим, да дава дела на свещениците и левитите, за да се затвърдят в Господния закон.

5 e И щом тази заповед бе издадена, израилтяните донесоха много от първите плодове на житото, виното, дървеното масло, меда и на всички земни произведения; донесоха още в изобилие и десятъците от всяко нещо.

6 f Израилтяните и юдеите, които живееха в Юдейските градове, също донесоха десятъците от говеда и овце и десятъците от святите неща, които бяха посветени на Господа , техния Бог, и ги сложиха на купове.

7 В третия месец почнаха да правят куповете и в седмия месец свършиха.

8 И когато Езекия и първенците дойдоха и видяха куповете, благословиха Господа и Неговия народ Израил.

9 После Езекия запита свещениците и левитите за куповете.

10 g Първосвещеникът Азария, от Садоковия дом, му отговори: Откакто започнаха да донасят приносите в Господния дом, сме яли до насита и остана много; защото Господ е благословил народа Си; а останалото е в този голям склад.

11 Тогава Езекия заповяда да приготвят помещения в Господния дом; и като ги приготвиха,

12 h внесоха в тях без остатък приносите, десятъците и посветените неща; а надзирател над тях беше левитинът Хонения и след него брат му Семей.

13 А по заповед на цар Езекия и на настоятеля на Божия дом Азария Ехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Еримот, Йозавад, Елиил, Исмахия, Маат и Ванайя бяха надзиратели под властта на Хонения и брат му Семей.

14 А Коре, син на левитина Емна, вратарят при източната порта, беше над нещата, доброволно принесени на Бога, за да раздава Господните приноси и пресвятите неща.

15 i А под него бяха в градовете на свещениците Еден, Миниамин, Исус, Семая, Амария и Сехания, на които беше поръчано да раздават на братята си според отрядите им както на големия, така и на малкия,

16 на всеки, който постъпваше в Господния дом, ежедневния му дял за служенето им в службата според отрядите им, освен онези, които бяха преброени според родословието на всички от мъжки пол на възраст от три години и нагоре;

17 j да раздават и на преброените от свещениците и левитите според бащините им домове на възраст от двадесет години и нагоре, според службите им по отрядите им,

18 и на целите им домове, на жените и синовете им, и на дъщерите им, в цялото общество, които бяха преброени по родословие; защото те се посветиха вярно на святите неща.

19 k А колкото до Аароновите потомци, свещениците, които живееха в полетата на градските пасбища, във всеки град имаше хора, определени по име, да раздават дялове на всички от мъжки пол между свещениците и на всички, преброени между левитите.

20 l Така направи Езекия и в цяла Юдея; и вършѝ това, което беше добро, право и вярно пред Господа , своя Бог.

21 Във всяка работа, която започна относно служенето на Божия дом и закона, и заповедите, като търсеше своя Бог, вършеше я от все сърце и успяваше.
Copyright information for BulProtRev