2 Kings 1

Четвърта книга на царете започва с историческия разказ за царуването на Охозия в Израил и на Йосафат в Юдея и продължава до вавилонския плен по времето на Йехония. Една от централните теми е царуването на първия реформатор на храмовото богослужение – цар Езекия, който започва трудния процес за възстановяване на чистотата на вярата и истинското поклонение на Бога. Кулминацията на повествованието е царуването на втория реформатор – Йосия. Тези двама царе са пример за пълна преданост на Бога, на Когото те са се посветили и като личности, и като царе.

Книгата съдържа следните раздели: 1. Пророци и царе – Израилевият цар Охозия, пророците Илия и Елисей (гл. 1 – 7). 2. Късната епоха след падането на Израилевото царство (гл. 8 – 17). 3. Историята на Юдея след падането на Израил (гл. 18 – 25).

Трета и четвърта книга на царете обхващат почти четиривековен период от еврейската история – от царуването на Давид (X в. пр. Хр.) до падането на юдеите в плен (VI в. пр. Хр.). Те утвърждават истината за сключения завет между Бога и Моисей, за живота на Израил и Божиите обещания към Давид. Поведението на царете и пророците се оценява чрез съответствието му с изискванията на Божия закон.

Пророк Илия и израилският цар Охозия

1 a След смъртта на Ахаав Моав въстана против Израил.

2 b Охозия падна през решетката на своята горна стая, която беше в Самария, и се разболя; и прати хора, на които каза: Идете, допитайте се до акаронския бог Ваал-Зевув дали ще оздравея от тази болест.

3 Но ангел Господен нареди на тесвиеца Илия: Стани, иди да посрещнеш пратениците на самарийския цар и им кажи: Няма ли Бог в Израил, че отивате да се допитвате до акаронския бог Ваал-Зевув?

4 Сега така казва Господ : Няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш. Тогава Илия си отиде.

5 След като пратениците се върнаха при Охозия, той ги попита: Защо се върнахте?

6 Те му отговориха: Един човек излезе да ни посрещне и ни каза: Идете, върнете се при царя, който ви е пратил, и му кажете: Така казва Господ : Няма ли Бог в Израил, че пращаш да се допитват до акаронския бог Ваал-Зевув? И така, няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш.

7 Царят ги попита: Как изглеждаше човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тези думи?

8 c И те му отговориха: Беше човек, облечен в кожух и препасан около кръста с кожен пояс. А той каза: Това е тесвиецът Илия.

9 Тогава царят прати при него един петдесетник с петдесетте му войници. Той се изкачи при Илия, който седеше на върха на хълма, и му каза: Божий човече, царят казва: Слез.

10 d А Илия отговори на петдесетника: Ако аз съм Божий човек, нека слезе огън от небето и нека изгори теб и петдесетте ти войници. Тогава слезе огън от небето и изгори него и петдесетте му войници.

11 Царят пак прати при него друг петдесетник с петдесетте му войници. И той проговори: Божий човече, така казва царят: Слез скоро.

12 А Илия им отговори: Ако съм аз Божий човек, нека слезе огън от небето и нека изгори теб и петдесетте войници. И Божият огън слезе от небето и изгори него и петдесетте му войници.

13 e Царят пак прати трети петдесетник с петдесетте му войници. А третият петдесетник, като се изкачи, дойде и коленичи пред Илия, и го помоли: Божий човече, моля ти се, нека бъде скъпоценен пред очите ти животът ми и животът на тези петдесет твои слуги.

14 Ето, огън слезе от небето и изгори първите двама петдесетника с петдесетте им войници ; а сега нека моят живот бъде скъпоценен пред очите ти.

15 Тогава ангел Господен каза на Илия: Слез с него; не бой се от него. И така, Илия стана и слезе с него при царя.

16 И му каза: Така казва Господ : Понеже си пратил хора да се допитват до акаронския бог Ваал-Зевув, като че няма Бог в Израил, за да се допитваш до Неговото слово, затова няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш.

17 И така, царят умря според Господнето слово, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Йорам във втората година на Юдейския цар Йорам, Йосафатовия син; понеже Охозия нямаше син.

18 А останалите дела, които Охозия извърши, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.
Copyright information for BulProtRev