2 Kings 15

Царуване на Азария в Юдея

1 a В двадесет и седмата година на Израилевия цар Еровоам се възцари Азария, син на Юдейския цар Амасия.

2 Той беше на възраст шестнадесет години, когато се възцари, и царува̀ петдесет и две години в Йерусалим; името на майка му беше Ехолия, от Йерусалим.

3 Той вършѝ това, което беше праведно пред Господа , напълно както беше направил баща му Амасия.

4 b Но високите места не бяха премахнати; народът все още жертваше и кадеше по високите места.

5 c Но Господ порази царя, така че той остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща. А царският син Йотам беше домоуправителят и съдеше народа на земята.

6 А останалите дела на Азария и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

7 d И Азария заспа с бащите си и го погребаха с тях в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Йотам.

Израилското царство при Захария, Салум и Манаим

8 В тридесет и осмата година на Юдейския цар Азария над Израил в Самария се възцари Захария, Еровоамовият син, и царув а̀ шест месеца.

9 Той вършѝ зло пред Господа , както направиха бащите му; не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които той предизвика Израил да греши.

10 e А Салум, Явисовият син, организира заговор против него, порази го пред народа и го уби; и вместо него сам се възцари.

11 А останалите дела на Захария са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

12 f Това беше изпълнение на словото, което Господ говорѝ на Ииуй: Твоите синове ще царуват на Израилевия престол до четвърто поколение. Така и стана.

13 g Салум, Явисовият син, се възцари в тридесет и деветата година на Юдейския цар Озия
15:13 В гл. 14:21 и ст. 1, 6, 7, 8, 17 и 27 – Азария.
и царува̀ един месец в Самария.

14 i Защото Манаим, Гадииният син, като излезе от Терса, дойде в Самария и като порази Салум, Явисовия син, в Самария и го уби, сам се възцари вместо него.

15 А останалите дела на Салум и заговорът, който организира, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

16 j Тогава Манаим порази Тапса и всичко, което беше в нея, и околностите ѝ от Терса. Порази я, понеже не му отвориха; и промуши всички бременни жени в града.

17 В тридесет и деветата година на Юдейския цар Азария над Израил се възцари Манаим, Гадииният син, и царув а̀ десет години в Самария.

18 Той вършѝ зло пред Господа ; през целия си живот не се отказа от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които предизвика Израил да греши.

19 k Тогава асирийският цар Фул нападна земята, а Манаим даде на Фул хиляда таланта сребро, за да му помогне да закрепи царството в ръката си.

20 Манаим с насилие събра среброто от Израил, от всички големи богаташи по петдесет сребърни сикъла, за да даде на асирийския цар. И така асирийският цар си отиде и не остана там, в земята.

21 А останалите дела на Манаим и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

22 И Манаим заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Факия.

Израилското царство при Факия и Факей

23 В петдесетата година на Юдейския цар Азария над Израил в Самария се възцари Факия, Манаимовият син, и царув а̀ две години.

24 Той вършѝ зло пред Господа ; не се отказа от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които предизвика Израил да греши.

25 И пълководецът му Факей, Ромелиевият син, организира заговор против него и го порази в Самария във вътрешната царска къща с Аргов и Арие, като имаше със себе си и петдесет мъже от галаадците. Уби го и сам се възцари вместо него.

26 А останалите дела на Факия и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

27 l В петдесет и втората година на Юдейския цар Азария над Израил в Самария се възцари Факей, Ромелиевият син, и царув а̀ двадесет години.

28 Той вършѝ зло пред Господа ; не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които подтикна Израил да греши.

29 m В дните на Израилевия цар Факей дойде асирийският цар Теглат-феласар и превзе Иион, Авел-вет-мааха, Янох, Кадес, Асор, Галаад и Галилея, цялата Нефталимова земя, и отведе жителите им пленници в Асирия.

30 n А Осия, син на Ила, организира заговор против Факей, Ромелиевия син, уби го и сам се възцари вместо него в двадесетата година на Йотам, Озиевия син.

31 А останалите дела на Факей и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

Царуване на юдейския цар Йотам

32 o Във втората година на Израилевия цар Факей, Ромелиевия син, се възцари Йотам, син на Юдейския цар Озия.

33 Той беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ шестнадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Еруса, Садокова дъщеря.

34 p Той вършѝ това, което беше праведно пред Господа ; постъпваше съвсем като баща си Озия.

35 q Но високите места не бяха премахнати; народът все още жертваше и кадеше по високите места. Той построи горната порта на Господния дом.

36 А останалите дела на Йотам и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

37 r В онова време Господ започна да праща против Юдея сирийския цар Расин и Факей, Ромелиевия син.

38 А Йотам заспа с бащите си и беше погребан с тях в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
Copyright information for BulProtRev