2 Kings 23

Подновяване на Завета. Духовни реформи на цар Йосия

1 a Тогава царят прати и събраха при него всички Юдейски и йерусалимски старейшини.

2 b И царят възлезе в Господния дом, а с него всички Юдейски мъже и всички йерусалимски жители – свещениците, пророците и целият народ от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на завета, която бе намерена в Господния дом.

3 c Царят застана до стълба и сключи завет пред Господа да Го следва, да пази заповедите Му, заявленията и наредбите Му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълняват думите на този завет, които са написани в тази книга. И целият народ потвърди завета.

4 d Тогава царят заповяда на първосвещеника Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят от Господния храм всички вещи, направени за Ваал, за ашерата и за цялото небесно множество; и ги изгори вън от Йерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил.

5 e Той премахна идолопоклонническите жреци, които Юдейските царе бяха определили да кадят по високите места в Юдейските градове и околностите на Йерусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество.

6 f Занесе ашерата от Господния дом вън от Йерусалим на потока Кедрон, стри я на прах и хвърли праха ѝ по общонародните гробища.

7 g Събори и къщите на мъжеложниците, които бяха в Господния дом, където жените тъчаха завеси за ашера.

8 h И доведе всички свещеници от Юдейските градове и оскверни високите места, където тези свещеници бяха кадили, от Гева до Вирсавее; и събори високите места на портата, които бяха във входа на портата на градоначалника Исус, който вход беше отляво на градската порта.

9 i Но свещениците от високите места не възлизаха да служат при Господния жертвеник в Йерусалим, а ядяха безквасни хлябове между братята си.

10 j Царят оскверни и Тофета, който е в долината на Еномовите потомци, за да не може никой да преведе сина си или дъщеря си през огъня на Молох.

11 И премахна конете, които Юдейските царе бяха посветили на слънцето във входа на Господния дом, при жилището на евнуха Натан-мелех, което беше в храмовите предели, и изгори с огън колесниците на слънцето.

12 k Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахазовата горна стая, които бяха направили Юдейските царе, и жертвениците, които Манасия беше направил в двора на Господния дом, и като ги срина оттам, хвърли праха им в потока Кедрон.

13 l Царят оскверни и високите места, които бяха пред Йерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата
23:13 Т.е. Елеонския хълм.
, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на сидонците, и за Хамос, мерзостта на моавците, и за Мелхом, мерзостта на амонците.

14 n Също така разруши истуканите, съсече ашерите и напълни местата им с човешки кости.

15 o При това царят събори жертвеника, който беше във Ветил, и високото място, което беше построил Еровоам, Наватовият син, който подтикна Израил да греши – онзи жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах и изгори ашерата.

16 p И като се обърна и съгледа гробовете, които бяха там, на хълма, Йосия прати и взе костите от гробовете, изгори ги на жертвеника и го оскверни, според Господнето слово, прогласено от Божия човек.

17 q Тогава царят каза: Какъв е този стълб, който виждам? А градските мъже му разказаха: Това е гробът на Божия човек, който дойде от Юдея и прогласи тези дела, които ти извърши против ветилския жертвеник.

18 r Тогава царят каза: Оставете го; никой да не докосва костите му. И така, оставиха костите му недокоснати заедно с костите на пророка, който дойде от Самария.

19 s Йосия премахна и всички капища на високите места, които се намираха в сирийските градове и които Израилевите царе бяха направили и бяха разгневили Господа , и постъпи с тях точно според делата, които беше извършил във Ветил.

20 t След като изкла на жертвениците всички жреци от високите места, които бяха там, и изгори върху тях човешки кости, той се върна в Йерусалим.

21 u След това царят заповяда на целия народ: Направете Пасхата на Господа , вашия Бог, както е писано в тази книга на завета.

22 v Навярно нито във времето на съдиите, които съдиха Израил, нито във времето на никой от Израилевите или Юдейските царе не е ставала такава Пасха,

23 каквато стана тази Пасха на Господа в Йерусалим в осемнадесетата година на цар Йосия.

24 w При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, домашните идоли и кумирите, и всички мерзости, които се намериха в Юдейската земя и в Йерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в Господния дом.

25 x Цар, подобен на него, не е имало преди него, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила, напълно според Моисеевия закон; нито след него се възцари подобен на него.

26 y При все това обаче Господ не се отвърна от яростния Си и голям гняв; защото гневът Му пламна против Юдея поради всички предизвикателства, с които Манасия Го беше разгневил.

27 z И Господ каза: Ще отхвърля и Юдея от лицето си, както отхвърлих Израил; ще отхвърля и този град Йерусалим, който избрах, и дома, за който казах: Името Ми ще бъде там.

28 А останалите дела на Йосия и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

29 aa В неговите дни египетският цар фараон Нехао излезе против асирийския цар при реката Ефрат. Затова цар Йосия отиде да воюва против него; а той, като го видя, го уби в Магедон.

30 ab Слугите му го закараха мъртъв в колесницата от Магедон и го докараха в Йерусалим, където го погребаха в собствения му гроб. А народът от земята взе Йоахаз, Йосиевия син, и като го помазаха, го направиха цар вместо баща му.

Царуване на Йоахаз

31 ac Йоахаз
23:31 В 1 Лет. 3:15 и Йер. 22:11 – Селум.
беше на възраст двадесет и три години, когато се възцари, и царува̀ три месеца в Йерусалим; името на майка му беше Амитала, дъщеря на Йеремия от Ливна.

32 Той вършѝ зло пред Господа , напълно както бяха направили бащите му.

33 ae А фараон Нехао го затвори в Ривла, в земята Емат, за да не царува в Йерусалим; и наложи на земята данък от сто таланта сребро и един талант злато.

34 af Фараон Нехао постави Елиаким, Йосиевия син, за цар вместо баща му Йосия, като промени името му на Йоаким, а Йоахаз отпрати; и той отиде в Египет и там умря.

Царуване на Йоаким. Първо превземане на Йерусалим от Навуходоносор

35 ag А Йоаким даде на фараона среброто и златото, обаче обложи с данък земята, за да даде парите според фараоновата заповед; с насилие събра среброто и златото от народа на земята от всеки според състоянието му, за да ги даде на фараона Нехао.

36 ah Йоаким беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ единадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Зевуда, дъщеря на Федайя от Рума.

37 Той вършѝ зло пред Господа , напълно както бяха направили бащите му.
Copyright information for BulProtRev