2 Kings 8

Сунамката и Елисей

1 a А Елисей беше говорил на жената, чийто син беше съживил: Стани и иди, ти и домът ти, и поживей там, където можеш да живееш; защото Господ повика глада и ще дойде на земята, и ще продължи седем години.

2 И жената беше станала и постъпила според думите на Божия човек, и беше отишла, тя и домът ѝ, да живее във филистимската земя седем години.

3 А в края на седемте години жената се върна от филистимската земя; и излезе да вика към царя за къщата си и за нивите си.

4 b А царят разговаряше със слугата на Божия човек Гиезий и казваше: Я ми разкажи за всички големи дела, които Елисей извърши.

5 c И когато разказваше на царя как пророкът беше съживил мъртвия, жената, чийто син беше съживил, извика към царя за къщата си и за нивите си. И Гиезий каза: Господарю мой, царю, тази е жената и този е синът ѝ, когото Елисей съживи.

6 Царят запита жената и тя му разказа историята. Тогава царят ѝ определи един чиновник, на когото нареди: Върни всичко, което е било нейно, и цялата реколта от нивите ѝ от деня, когато е напуснала страната, досега.

Болестта на сирийския цар Венадад

7 Елисей отиде в Дамаск. А сирийският цар Венадад беше болен; и му известиха: Божият човек дойде тук.

8 d Царят каза на Азаил: Вземи подарък в ръката си и иди да посрещнеш Божия човек, и се допитай чрез него до Господа : Ще оздравея ли от тази болест?

9 И Азаил отиде, за да го посрещне, като взе със себе си подарък от всяко благо от Дамаск, четиридесет камилски товари; дойде, застана пред него и каза: Синът ти Венадад, сирийският цар, ме прати при теб и попита: Ще оздравея ли от тази болест?

10 e Елисей му отговори: Иди, кажи му: Непременно ще оздравееш от болестта. Обаче, Господ ми яви, че непременно ще умре.

11 f И втренчи погледа си в Азаил, без да мръдне, докато онзи се засрами; и Божият човек заплака.

12 g А Азаил попита: Защо плачеш, господарю мой? А той отговори: Защото зная колко зло ще сториш на израилтяните: укрепленията им ще предадеш на огън, младежите им ще избиеш с меч, малките им деца ще смажеш и бременните им жени ще разпориш.

13 h Азаил каза: Но какво е слугата ти, кучето, за да извърши това голямо дело? Елисей отговори: Господ ми яви, че ти ще царуваш над Сирия.

14 Тогава Азаил си тръгна от Елисей, дойде при господаря си и той го запита: Какво ти каза Елисей? Азаил отговори: Каза ми, че непременно ще оздравееш.

15 А на другия ден взе завивката и като я натопи във вода, разпростря я по лицето му, така че царят умря. А вместо него се възцари Азаил.

Юдейското царство при Йорам и Охозия

16 i И в петата година на Израилевия цар Йорам, син на Ахаав, се възцари Йорам, син на Юдейския цар Йосафат.

17 j Той беше на възраст тридесет и две години, когато се възцари, и царува̀ осем години в Йерусалим.

18 k И ходѝ в пътя на Израилевите царе, както постъпваше Ахаавовият дом, защото жена му беше Ахаавова дъщеря; и вършѝ зло пред Господа .

19 l При все това Господ не поиска да изтреби Юдея заради слугата Си Давид, както му беше обещал, че ще даде светилник на него и на потомците му до века.

20 m В неговите дни Едом отхвърли властта на Юдея и си поставиха свой цар.

21 Затова Йорам замина за Саир заедно с всички колесници; и като стана през нощта, порази едомците, които го обкръжаваха, и началниците на колесниците; а народът побегна в шатрите си.

22 n Обаче Едом отхвърли властта на Юдея и остана независим до днес. Тогава, в същото време, и Ливна стана независима.

23 А останалите дела на Йорам и всичко, каквото извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

24 o И Йорам заспа с бащите си и беше погребан с тях в Давидовия град; а вместо него се възцари синът му Охозия.

25 Охозия, син на Юдейския цар Йорам, се възцари в двадесетата година на Израилевия цар Йорам, Ахаавовия син.

26 p Охозия беше на възраст двадесет и две години, когато се възцари, и царува̀ една година в Йерусалим. Името на майка му беше Готолия, внучка на Израилевия цар Амрий.

27 q Той ходѝ в пътя на Ахаавовия дом и извърши зло пред Господа , както Ахаавовият дом; защото беше зет на Ахаавовия дом.

28 r И отиде на война с Йорам, Ахаавовия син, против сирийския цар Азаил в Рамот-галаад; а сирийците раниха Йорам.

29 s И така, цар Йорам се върна в Езраел, за да се лекува от раните, които му нанесоха сирийците в Рама
8:29 Т.е. Рамот-Галаад.
, когато воюваше против сирийския цар Азаил. А Юдейският цар Охозия, Йорамовият син, слезе в Езраел, за да види Йорам, Ахаавовия син, защото беше болен.
Copyright information for BulProtRev