2 Thessalonians 2

Антихристът и краят на света

1 a А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя,

2 b да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.

3 c Никой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

4 d който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и представя себе си за Бог.

5 Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?

6 И сега знаете какво го възпира да не се открие в своето време.

7 e Защото тайната на беззаконието вече действа, само че няма да стане явна, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира;

8 f и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,

9 g този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

10 h и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.

11 i И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа,

12 j за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата.

Придържане към апостолските предания

13 k А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от Духа и вяра в истината,

14 l за което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос.

15 m И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили било чрез наше слово, или чрез наше послание.

16 n А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,

17 o да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.
Copyright information for BulProtRev