Acts 11

Петър говори пред църквата в Йерусалим

1 a И апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Божието слово.

2 b И когато Петър влезе в Йерусалим, онези, които бяха от обрязаните, го укоряваха, като казваха:

3 c При необрязани човеци си влизал и си ял с тях.

4 d А Петър започна и им изложи подред станалото, като им каза:

5 e Аз бях в молитва в град Йопия и отнесен духом
11:5 От гр. в екстаз.
, видях видение: един съд като голямо платнище слизаше, спускано за четирите краища от небето, и стигна дори до мене.

6 В него, като се вгледах и разсъждавах, видях земните четирикраки, зверове и влечуги, и небесни птици.

7 Чух още и глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж.

8 Но аз казах: В никакъв случай, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто.

9 Обаче отново глас от небето отвърна: Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно.

10 Това стана три пъти, след което всичко се отдръпна пак на небето.

11 И ето, в същия час трима човеци, изпратени от Цезарея до мене, пристигнаха пред къщата, в която бяхме.

12 g И Духът ми каза да отида с тях и никак да не правя разлика между човеците, а с мене дойдоха и тези шестима братя и влязохме в къщата на човека.

13 h И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: Прати хора в Йопия да повикат Симон, когото наричат Петър;

14 той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.

15 i И когато започнах да говоря, Святият Дух слезе на тях, както и на нас отначало.

16 j Тогава си спомних думите на Господа как каза: Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.

17 k И така, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Исус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да попреча на Бога?

18 l Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.

Църквата в Антиохия

19 m А в онези дни разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите.

20 n Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус.

21 o Господнята ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа.

22 p И стигна известие за тях до ушите на църквата в Йерусалим; и те изпратиха Варнава в Антиохия,

23 q който, като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце.

24 r Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.

25 s Тогава той отиде в Тарс да търси Савел;

26 и като го намери, доведе го в Антиохия; и като се събираха в църквата цяла година, поучаваха значително множество. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни.

27 t И през тези дни слязоха пророци от Йерусалим в Антиохия,

28 u един от които, на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по цялата земя; какъвто и стана в дните на Клавдий.

29 v Затова учениците наредиха да изпратят, всеки според състоянието си, помощ на братята, които живееха в Юдея;

30 w което и направиха; и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савел.
Copyright information for BulProtRev