Acts 14

Павел и Варнава в Икония

1 А в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и така говориха, че повярваха голямо множество юдеи и гърци.

2 А непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята.

3 a Но те останаха там доста време и дръзновено говореха за Господа, Който свидетелстваше за словото на Своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.

4 И множеството в града се раздвои: едни бяха с юдеите, други – с апостолите.

5 b И когато се породи стремеж в езичниците и юдеите с началниците им да ги опозорят и да ги убият с камъни,

6 c те научиха и избягаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в околните им места,

7 и там проповядваха благовестието.

Апостолите в Листра

8 d А в Листра седеше някой си човек, немощен в краката, куц по рождение, който никога не беше ходил.

9 e Той слушаше Павел като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен,

10 f каза със силен глас: Стани на краката си. И той скочи и ходеше.

11 g А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, като казваше на ликаонски: Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас.

12 И наричаха Варнава Зевс, а Павел – Хермес, понеже той беше главният говорител.

13 h И жрецът при Зевсовото капище, което беше пред града, доведе телета и донесе венци при портите, и заедно с народа се канеше да принесе жертва.

14 i Като чуха това апостолите Варнава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха всред народа и извикаха:

15 j О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, Който е направил небето, земята, морето и всичко, което има в тях;

16 k Който през миналите поколения е оставял всички народи да ходят по своите пътища,

17 l макар и да не е преставал да свидетелства за Себе Си, като е правил добрини и ви е давал от небето дъждове и плодоносни времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба.

18 И като казаха това, те едва възпряха множествата да не им принасят жертва.

19 m Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа; и като пребиха Павел с камъни, извлякоха го извън града, като мислеха, че е умрял.

20 А когато учениците още стояха около него, той стана и влезе в града; и на сутринта отиде с Варнава в Дервия.

Завръщането в Антиохия Сирийска

21 n И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия

22 o и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.

23 p И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в Когото бяха повярвали.

24 И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия;

25 и проповядваха учението в Перга и слязоха в Аталия.

26 q Оттам отплаваха за Антиохия, откъдето бяха препоръчани на Божията благодат за делото, което бяха извършили.

27 r И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил врата за езичниците, за да повярват.

28 И прекараха там доста време с учениците си.
Copyright information for BulProtRev