Acts 15

Спорът в Антиохия

1 a А някои слязоха от Юдея и учеха братята, като казваха: Ако не се обрежете според Моисеевия обряд, не можете да се спасите.

2 b И така, като се получиха немалко противоречия и спорове между тях и Павел и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да отидат по този въпрос в Йерусалим при апостолите и презвитерите.

3 c И те, изпратени от църквата, минаваха през Финикия и през Самария, като разказваха за обръщението на езичниците и доставяха голяма радост на всички братя.

4 d А като стигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите и разказваха всичко, което беше извършил Бог чрез тях.

5 e Но някои от повярвалите сред фарисейската секта станаха и казаха: Нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.

Апостолският събор в Йерусалим

6 Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос.

7 f И след много разисквания Петър стана и им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, така че езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват.

8 g И сърцеведецът Бог им засвидетелства Своята милост, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас;

9 h и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

10 i Ако е тъй, сега защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?

11 j Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодатта на Господ Исус, също както и те.

12 k Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.

13 l И след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: Братя, послушайте мене.

14 m Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за Своето име.

15 Това е в съгласие и с думите на пророците, както е писано: 16 n „След това ще се върна.
И пак ще издигна падналата Давидова скиния,
и ще съградя наново развалините,
и ще я изправя;
17 за да потърсят Господа останалите от човеците
и всичките народи, които се наричат с името Ми,
18 казва Господ, Който прави това да е известно отвека.“

19 o Затова аз съм на мнение да не отегчаваме тези от езичниците, които се обръщат към Бога,

20 p а да им пишем да се въздържат от оскверняване чрез идоли, чрез блудство и чрез яденето на удушени животни и кръв.

21 q Защото още от старо време по всички градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се прочита всяка събота в синагогите.

Решенията на събора

22 r Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат помежду си мъже и да ги пратят в Антиохия с Павел и Варнава, а именно: Юда, наречен Варсава, и Сила, изтъкнати между братята.

23 И им писаха по тях следното: От апостолите и по-старите братя поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.

24 s Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, са ви смутили с думите си и са разстроили душите ви като ви казват да се обрязвате и да пазите закона, без да са приели заповед от нас,

25 то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павел,

26 t човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос.

27 И така, изпращаме Юда и Сила да ви съобщят и те устно същите неща.

28 Защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никое друго бреме, освен следните необходими неща:

29 u да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удушени животни, също и от блудство; от които ако се пазите, ще направите добре. Здравейте!

30 И така, изпратените слязоха в Антиохия и като събраха всички вярващи, дадоха им посланието.

31 И те, като го прочетоха, зарадваха се за успокоението, което им даваше.

32 v А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха.

33 w И след като престояха там известно време, братята ги оставиха с мир да се върнат при онези, които ги бяха изпратили.

34 Но Сила намери за добре да остане още там.

35 x А Павел и Варнава останаха в Антиохия и заедно с мнозина други поучаваха и проповядваха Господнето учение.

Начало на второто пътешествие

36 y А след няколко дни Павел каза на Варнава: Да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господнето учение, и да нагледаме как са братята.

37 z И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоан, наречен Марк;

38 aa а Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се беше отделил от тях още от Памфилия и не отиде с тях на делото.

39 И така, възникна разпра помежду им, така че те се отделиха един от друг; и Варнава взе Марк и отплаваха за Кипър,

40 ab а Павел си избра Сила и тръгна, препоръчан от братята на Господнята благодат.

41 ac И минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите.
Copyright information for BulProtRev