Acts 2

Святият Дух слиза върху апостолите

1 a И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.

2 b И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.

3 И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях.

4 c И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

5 А тогава в Йерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

6 И като се чу този шум, насъбра се народ; и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.

7 d И всички се чудеха и маеха, като си казваха: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни?

8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени?

9 Партяни, мидяни и еламити, и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,

10 Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим – и юдеи, и прозелити,

11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.

12 И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: Какво значи това?

13 А други им се присмиваха, като казваха: Те са се напили със сладко вино.

Проповедта на апостол Петър

14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им говори: Юдеи и всички вие, които живеете в Йерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи.

15 e Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третият час на деня;

16 но това е казаното чрез пророк Йоил: 17 f „И в последните дни, казва Бог,
ще излея от Духа Си на всяка твар;
и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
юношите ви ще виждат видения
и старците ви ще сънуват сънища.
18 g Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си.
В онези дни ще пророкуват.
19 h И ще покажа чудеса на небето горе
и знамения на земята долу –
кръв, огън и облаци дим.
20 i Слънцето ще се преобърне в тъмнина
и луната в кръв,
преди да дойде великият
и бележит ден Господен.
21 j И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.“

22 k Израилтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, за Когото Бог е свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете,

23 l Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници;

24 m Когото Бог възкреси, като Го освободи от страданията
2:24 От гр. родилните болки.
на смъртта, понеже не беше възможно Той да бъде държан от нея.

25 o Защото Давид казва за Него: „Винаги гледах Господа пред себе си;
понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя;
26 затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми,
а още и плътта ми ще престоява в надежда;
27 защото няма да оставиш душата ми в ада,
нито ще допуснеш Твоя Свят Син да види изтление.
28 p Изявил си ми пътищата на живота;
в присъствието Си ще ме изпълниш с веселба.“

29 q Братя, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид, че и умря, и бе погребан, и гробът му е при нас до този ден.

30 r А тъй като беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал да въздигне от потомството му по плът Христос и да Го постави на престола му,

31 s той предвиждаше това, говори за възкресението на Христос, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление.

32 t Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели.

33 u И така, като се възвиси отдясно на Бога
2:33 Или: с Божията десница.
и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

34 w Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: „Каза Господ на Моя Господ:
Седни отдясно Ми,
35 докато поставя враговете Ти за Твое подножие.“

36 x И така, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос.

37 y Като чуха това, те, засегнати в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?

38 z А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух.

39 aa Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.

40 И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това извратено поколение.

41 И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се присъединиха около три хиляди души.

Животът в първата християнска община

42 ab И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

43 ac И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

44 ad А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо;

45 ae и продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички, според нуждата на всеки.

46 af И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, и се хранеха с радост и чистосърдечие,

47 ag като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.
Copyright information for BulProtRev