Acts 23

1 a И Павел насочи поглед към Синедриона и каза: Братя, до този ден съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест.

2 b А първосвещеникът Анания заповяда на стоящите до него да го ударят по устата.

3 c Тогава Павел му каза: Бог ще удари тебе, стена варосана; и ти си седнал да ме съдиш по закона, а в нарушение на закона заповядваш да ме ударят!

4 А стоящите наоколо казаха: Божия първосвещеник ли хулиш?

5 d И Павел каза: Не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото е писано: „Да не злословиш началника на рода си.“

6 e А когато Павел позна, че едната част са садукеи, а другите фарисеи, извика в Синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи; съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите.

7 И когато каза това, възникна разпра между фарисеите и садукеите; и събранието се раздели.

8 f Защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух; а фарисеите признават и двете.

9 g И така възникна голяма глъчка; и някои книжници от фарисейската страна станаха и се препираха, като казваха: Никакво зло не намерихме у този човек; и какво да направим, ако му е говорил дух или ангел?

10 И понеже разпрата стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат отсред тях, и да го заведат в крепостта.

11 h А през следващата нощ Господ застана до него и каза: Дерзай, защото както си свидетелствал за Мене в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим.

Заговорът срещу Павел

12 i И като се разсъмна, юдеите направиха заговор, обвързаха се с клетва и казаха, че няма да ядат, нито да пият, докато не убият Павел.

13 Тези, които направиха този заговор, бяха повече от четиридесет души.

14 Те дойдоха при главните свещеници и старейшините и казаха: Обвързахме се с клетва – да не вкусим нищо, докато не убием Павел.

15 А сега вие със Синедриона заявете на хилядника да го доведе долу при вас, уж че искате да разучите по-точно неговото дело; а ние, преди той да наближи, сме готови да го убием.

16 Но Павловият сестреник, като ги завари, чу заговора и влезе в крепостта, и съобщи на Павел.

17 Тогава Павел повика един от стотниците и му каза: Заведи това момче при хилядника, защото има да му съобщи нещо.

18 И той го взе, заведе го при хилядника и каза: Задържаният Павел ме повика и ме помоли да доведа това момче при тебе, защото имало да ти каже нещо.

19 А хилядникът го взе за ръка и като се оттегли настрана, го попита насаме: Какво има да ми съобщиш?

20 j А той каза: Юдеите се наговориха да те помолят да заведеш Павел утре долу в Синедриона, като че ли искат да го разпитат повече по делото му.

21 Но ти недей ги слуша, защото го причакват повече от четиридесет души от тях, които са се обвързали с клетва, задължавайки се да не ядат, нито да пият, докато не го убият. Те още сега са готови и чакат само да им обещаеш.

22 И така, хилядникът остави момчето да си отиде, като му заръча: На никого да не кажеш, че си ми съобщил това.

Отвеждането на Павел в Цезарея

23 Тогава повика двама от стотниците и им каза: Пригответе двеста пехотинци, седемдесет конници и двеста копиеносци да заминат за Цезарея в третия час на нощта.

24 Пригответе и добиче, на което да качат Павел и да го отведат в безопасност до управителя Феликс.

25 Той написа и писмо, което имаше следното съдържание:

26 От Клавдий Лисий до негово превъзходителство управителя Феликс: Поздрав!

27 k Този човек беше хванат от юдеите, които щяха да го убият; но аз пристигнах с войниците и го избавих, понеже научих, че бил римлянин.

28 l И като поисках да разбера причината, поради която го обвиняваха, заведох го долу в техния Синедрион;

29 m и намерих, че го обвиняват по въпроси от техния закон; нямаше обаче никакво обвинение в нещо, достойно за смърт или окови.

30 n И понеже ми обадиха, че щяло да има заговор против този човек, веднага го изпратих при тебе, като заръчах и на обвинителите му да се изкажат пред тебе против него. Остани със здраве.

31 И така, войниците, според дадената им заповед, взеха Павел и го заведоха през нощта в Антипатрида.

32 И на сутринта оставиха конниците да отидат с него, а те се върнаха в крепостта.

33 А конниците, като влязоха в Цезарея и връчиха писмото на управителя, представиха му и Павел.

34 o А като го прочете, управителят го попита от коя област е; и като разбра, че е от Киликия, каза:

35 p Ще те изслушам, когато дойдат и обвинителите ти. И заповяда да го пазят в преторията на Ирод.
Copyright information for BulProtRev