Acts 3

Излекуването на един куц човек

1 a Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час
3:1 15 часа.
, часа на молитвата,

2 c някои носеха един човек, куц по рождение. когото слагаха всеки ден при така наречените Красиви врати на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма.

3 Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня.

4 А Петър, заедно с Йоан, се взря в него и каза: Погледни ни.

5 И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях.

6 d Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи.

7 И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и в същия миг краката и глезените му добиха сила.

8 e И той, като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше Бога.

9 f И целият народ го видя да ходи и да слави Бога;

10 g и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня при Красивите врати на храма; и се изпълниха с почуда и удивление за това, което беше станало с него.

Проповедта на Петър в храма

11 h И понеже изцеленият куц човек не се отделяше от Петър и Йоан, то целият народ смаян се стече при тях в така наречения Соломонов притвор.

12 А Петър, като видя това, започна да говори на хората: Израилтяни, какво се чудите на това? Или защо се взирате в нас, като че поради своя сила или благочестие сме направили той да проходи?

13 i Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Син
3:13 От гр. отроче.
Исус, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.

14 k Но вие се отрекохте от Святия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,

15 l убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели.

16 m И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.

17 n И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание;

18 o но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че Неговият Помазаник ще пострада.

19 p Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа

20 q и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос,

21 r Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на Своите святи пророци.

22 s Защото Моисей е казал: „Господ Бог ще ви въздигне измежду братята ви Пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото ще ви каже;

23 и всяка душа, която не послуша този Пророк, ще бъде изтребена отсред народа.“

24 И всички пророци от Самуил и след него, които са говорили, и те са известили за тези дни.

25 t Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог сключи с бащите ви, когато каза на Авраам: „В твоето потомство ще се благословят всички земни племена.“

26 u Бог, като възкреси Своя Син, първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви.
Copyright information for BulProtRev