Acts 5

Анания и Сапфира

1 А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот

2 a и задържа нещо от стойността със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред краката на апостолите.

3 b А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата?

4 Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.

5 c И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.

6 d И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха.

7 След като се минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае за станалото.

8 И Петър я попита: Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? А тя отговори: За толкова.

9 e А Петър каза: Защо се наговорихте да изпитате
5:9 От гр. изкусите.
Господния Дух? Ето, краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и теб.

10 g И тя начаса падна до краката му и издъхна; а младежите, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа.

11 h И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.

Други чудеса на апостолите

12 i И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа (и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор;

13 j а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; народът обаче ги величаеше;

14 k и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се присъединяваха),

15 l така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях.

16 m Събираше се още и множество от градовете около Йерусалим, които носеха болни и измъчваните от нечисти духове; и всички се изцеляваха.

Апостолите пред Синедриона

17 n Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, които съставляват садукейската секта, и, изпълнени със завист,

18 o сложиха ръце на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница.

19 p Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, им каза:

20 q Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на този вечен живот.

21 r Те, като чуха това, на разсъмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде и онези, които бяха с него, и като свикаха Синедриона и всички старейшини на израилтяните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите.

22 Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата; върнаха се и известиха:

23 Намерихме тъмницата заключена много здраво и стражарите да стоят при вратата; но като отворихме, не намерихме никого вътре.

24 s А началникът на храмовата стража и главните свещеници, като чуха тези думи, бяха в недоумение поради тях и се чудеха какво ще последва от това.

25 Но дойде някой си и им извести: Ето, човеците, които хвърлихте в тъмницата, стоят в храма и поучават народа.

26 t Тогава началникът отиде със служителите и ги доведе, обаче без насилие, защото се бояха от народа, да не би да ги замерват с камъни.

27 И като ги доведоха, поставиха ги пред Синедриона; и първосвещеникът ги попита:

28 u Строго ви забранихме да поучавате в това име; но ето, изпълнили сте Йерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този Човек.

29 v А Петър и апостолите отговориха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.

30 w Бог на бащите ни възкреси Исус, Когото вие убихте, като Го проковахте на дърво.

31 x Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израил и прощение на греховете.

32 y И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Святият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.

33 z А те, като чуха това, късаха се от яд и възнамеряваха да ги убият.

Съветът на Гамалиил

34 aa Но един фарисей на име Гамалиил, законоучител, почитан от целия народ, се изправи в Синедриона и заповяда да изведат апостолите навън за малко време;

35 и каза на събранието: Израилтяни, внимавайте добре какво ще направите на тези човеци.

36 ab Защото в миналото въстана Тевда и се представяше за голям човек, и към него се присъединиха около четиристотин мъже на брой; той бе убит и всички, които му се подчиниха, се разпиляха и изчезнаха.

37 ac След него въстана галилеянинът Юда по време на преброяването и отвлече след себе си някои от народа; и той загина и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха.

38 ad И сега ви казвам: отдръпнете се от тези човеци и ги оставете, защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще пропадне;

39 ae но ако е от Бога, няма да можете да го опропастите. Пазете се да не би да се окажете и противници на Бога.

40 af И те го послушаха; и като повикаха апостолите, бичуваха ги и им заръчаха да не говорят в Исусовото име, и ги пуснаха.

41 ag А те си отидоха от Синедриона, радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име.

42 ah И нито един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма, и по къщите, че Исус е Христос.
Copyright information for BulProtRev