Acts 9

Обръщението на Савел

1 a А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника

2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някого да следва това учение
9:2 От гр. път.
, мъже или жени, да ги докара вързани в Йерусалим.

3 c И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.

4 d И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?

5 e А той попита: „Кой си ти, Господине?“Господ рече: „Аз съм Исус, Когото ти преследваш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен.“ .

6 f Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш.

7 g А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.

8 И Савел стана от земята и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и като го водеха за ръка, въведоха го в Дамаск.

9 И прекара три дни, без да вижда, и не яде, нито пи.

10 h А в Дамаск имаше един ученик на име Анания ; и Господ му каза във видение: Анания! А той отвърна: Ето ме, Господи.

11 i И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;

12 и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне.

13 j Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко зло е направил на Твоите светии в Йерусалим.

14 k И тук имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име.

15 l А Господ му каза: Иди, защото той Ми е съд, избран да разгласява Моето име пред народи и царе и пред израилтяните;

16 m защото Аз ще му покажа колко много трябва да пострада за Моето име.

17 n И така, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати – същият Исус, Който ти се яви на пътя, по който ти идваше, – за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух.

18 И веднага сякаш люспи паднаха от очите му и той прогледна; и стана и се кръсти.

Проповедта на Савел в Дамаск

19 o А като похапна, доби сила и остана няколко дни с учениците в Дамаск.

20 p И започна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син.

21 q И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: Не е ли този, който в Йерусалим съсипвал тези, които призовавали това име, и е дошъл тук, за да закара такива вързани при главните свещеници?

22 r А Савел се изпълваше с все повече сила и хвърляше в смут юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че Този Исус е Христос.

23 s И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият;

24 t но техният заговор стана известен на Савел. И те даже дебнеха край портите денем и нощем, за да го убият,

25 u но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош.

Савел в Йерусалим

26 v И когато дойде в Йерусалим, той се стараеше да дружи с учениците; но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик.

27 w Но Варнава го взе и го доведе при апостолите, и им разказа как бил видял Господа по пътя, и че му е говорил, и как в Дамаск дръзновено проповядвал в името на Исус.

28 x И той излизаше и влизаше с тях в Йерусалим, като дръзновено проповядваше в Господнето име.

29 y И говореше и се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият.

30 Но братята, като разбраха това, го заведоха в Цезарея и го изпратиха в Тарс.

31 z И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.

Излекуването на Еней

32 aa И Петър, като обикаляше всички вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида.

33 И там намери един човек на име Еней, който беше на легло от осем години, понеже беше парализиран.

34 ab Петър му каза: Еней, Исус Христос те изцелява; стани, оправи леглото си. И той веднага стана.

35 ac И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се обърнаха към Господа.

Възкресяването на Тавита

36 ad А в Йопия имаше една последователка на име Тавита (което значи Сърна). Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния.

37 ae И през тези дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая.

38 И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама души да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас.

39 И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всички вдовици стояха около него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна, докато беше с тях.

40 af А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли, обърна се към тялото и каза: Тавита, стани. И тя отвори очите си и като видя Петър, седна.

41 И той подаде ръка и я изправи; и после повика светиите и вдовиците и им я представи жива.

42 ag И това стана известно по цяла Йопия; и мнозина повярваха в Господа.

43 ah А Петър остана дълго време в Йопия у един кожар Симон.
Copyright information for BulProtRev