Colossians 1

Християнската община в Колоса, град в малоазийската област Фригия, била основана по време на тригодишната мисионерска дейност на апостол Павел в Ефес. Там проповядвал апостолският ученик Епафрас, който е похвален в посланието (1:7-8; 4:12-13).

Повод за написване на посланието било вмъкването на лъжеучители сред християните в Колоса. Апостолът подканя вярващите да се придържат към предаденото им от Епафрас истинско учение.

Посланието е написано почти едновременно с посланията до ефесяните и Филимон – в Рим през 63 г., и е пратено по апостолския ученик Тихик.

Това послание придобило голямо значение за вярата на Църквата поради ясното си учение за Исус Христос, в Когото „обитава цялата пълнота на Бога“(2:9).

Благодарност към Бога за колосяните

1 a Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, и брат Тимотей,

2 b до святите и верни братя в Христос, които са в Колос: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос.

3 c Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос (като се молим винаги за вас,

4 d понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии),

5 e по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в истинското слово на благовестието,

6 f което дойде до вас; както то принася плод и расте и в целия свят, така и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,

7 g както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е за нас верен Христов служител;

8 h който ни и извести за вашата любов в Духа.

Молитвата на апостола за колосяните

9 i Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране,

10 j за да постъпвате достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;

11 k подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;

12 l като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината;

13 m Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

14 n В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

Възхвала на величието на Исус Христос

15 o в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

16 p понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

17 q и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.

18 r Той е и глава на тялото, т. е. на църквата, Той е Началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

19 s Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота

20 t и чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.

21 u И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела,

22 v сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни,

23 w ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.

Служението на апостола

24 x Сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата,

25 y на която аз станах служител по Божията наредба, която ми беше възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,

26 z т. е. тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;

27 aa на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата.

28 ab Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос.

29 ac Затова и се трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно.
Copyright information for BulProtRev