Deuteronomy 17

1 a Да не принасяш на Господа , твоя Бог, говедо или овца с недостатък или с какъвто и да било недъг; понеже това е мерзост пред Господа , твоя Бог.

2 b Ако се намери сред вас в някой от градовете ти, които Господ , твоят Бог, ти дава, мъж или жена да извърши зло пред Господа , твоя Бог, като престъпи завета Му

3 c и отиде и послужи на други богове, и им се поклони – на слънцето или на луната, или на каквото и да било от небесното множество, нещо, което съм забранил,

4 d когато ти бъде известено това и чуеш, да изпиташ добре и ако това нещо е вярно, че такава мерзост се върши в Израил,

5 e то да изведеш вън при портите си мъжа или жената, които са извършили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, за да умрат.

6 f Вследствие думите на двама или на трима свидетели да бъде убиван онзи, който е за смъртно наказание; а вследствие думите само на един свидетел да не бъде убиван.

7 g Първи свидетелите да хвърлят камъни върху него, за да го убият, и после целият народ. Така да отмахваш злото отсред себе си.

8 h Ако се появи някоя работа, която е много трудна за тебе, да отсъдиш спорни дела в твоите съдилища между кръв и кръв, между дело и дело или между побой и побой, тогава да станеш и да отидеш на мястото, което избере Господ , твоят Бог,

9 i и да идеш при левитските свещеници и при онзи, който ще бъде съдия в онова време, и да ги попиташ; и те ще ти кажат решението на съда.

10 А ти да постъпиш според присъдата, която ти кажат от мястото, което избере Господ ; и да внимаваш да сториш всичко, което те научат.

11 Да постъпиш според изяснението на закона, както те научат, и според присъдата, която ти кажат, да не се отклоняваш надясно или наляво от присъдата, която ти кажат.

12 j А човекът, който би постъпил дръзко, като не послуша свещеника, който стои да служи там пред Господа , твоя Бог, или не послуша съдията, този човек да умре; и така да премахнеш злото от Израил.

13 k Целият народ, като чуе, ще се убои и вече никой няма да постъпва дръзко.

Избор на цар

14 l Когато влезеш в земята, която Господ , твоят Бог, ти дава, и я завладееш, и се заселиш в нея, ако кажеш: Ще си поставя цар, както всички народи, които са около мене,

15 m тогава да си поставиш за цар онзи, когото избере Господ , твоят Бог; от братята си да си поставиш цар; не бива да поставяш над себе си чужденец, който не ти е брат.

16 n Но той да не си събира много коне, нито да връща народа в Египет с цел да увеличава конете си ; защото Господ ви е казал: Да не се връщате вече по онзи път.

17 o Нито той да си взема много жени, за да не се отклони сърцето му, нито да си трупа твърде много сребро и злато.

18 p А когато седне на царския престол, нека направи в една книга препис на този закон, от книгата, която е пред левитските свещеници.

19 q Преписът да се намира при него; и да прочита от него през всички дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа , своя Бог, да пази всички думи на този закон и тези наредби и да ги изпълнява;

20 r за да не се надигне сърцето му над братята му и да не се отклонява от заповедта надясно или наляво; за да остане много години на царството си, той и синовете му в Израил.
Copyright information for BulProtRev