Deuteronomy 31

Краят на живота на Мойсей

( 31:1—34:12 )

Предсмъртни слова на Моисей

1 След това Моисей, като изговори тези думи на целия Израил, прибави следното:

2 a Сега аз съм на сто и двадесет години; не мога вече да ви водя
31:2 От евр. да излизам и да влизам.
; и Господ ми е казал: Няма да преминеш през Йордан.

3 c Господ , твоят Бог, Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тези племена пред теб и ти ще ги завладееш; и Исус, той ще върви пред тебе, както Господ е казал.

4 d И Господ ще им направи така, както направи на аморейските царе Сион и Ог, които изтреби, и на земята им.

5 e Господ ще ги предаде на вас; и вие да постъпите с тях според всичките заповеди, които съм ви заповядал.

6 f Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ , твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.

7 g Тогава Моисей повика Исус и му каза пред целия Израил: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство.

8 h Господ , Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!

9 i А Моисей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци, които носеха ковчега за плочите на Господния завет, и на всички Израилеви старейшини.

10 j Моисей им заповяда: В края на всяка седма година, в годината, определена за опрощаването, в празника на шатроразпъването,

11 k когато целият Израил се събира пред Господа , твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израил на всеослушание.

12 l Събирай народа – мъжете, жените, децата и чужденеца, който е вътре в градовете ти, за да чуят и се научат, за да се боят от Господа , вашия Бог, и старателно да изпълняват всички думи на този закон;

13 m да чуят и синовете им, които не знаят, за да се научат да се боят от Господа , вашия Бог, докато живеете в земята, към която преминавате през Йордан, за да я завладеете.

14 n Тогава Господ каза на Моисей: Ето, наближава краят на дните ти и ще умреш; повикай Исус и се представете в шатъра за срещане, за да му дам Своите наставления. И така, Моисей и Исус отидоха и се представиха в шатъра за срещане.

15 o И Господ се яви в шатъра в облачен стълб; и облачният стълб застана до входа на шатъра.

16 p Господ каза на Моисей: Ето, ти ще заспиш с бащите си; а този народ ще започне да блудства след чуждите богове на земята, където отиват да живеят между тях, а ще изоставят Мен и ще престъпват завета, който сключих с тях.

17 q И в онзи ден гневът Ми ще пламне против тях и Аз ще ги изоставя, и ще отвърна лицето Си от тях; и ще бъдат изтребвани и много злини и скърби ще ги постигнат; те ще кажат в онзи ден: Не ни ли постигнаха тези злини, понеже нашият Бог не е с нас?

18 r В онзи ден Аз непременно ще скрия от тях лицето Си заради всички злини, които са извършили, като се обърнат към чужди богове.

19 s А сега запишете си тази песен и научете израилтяните на нея; вложете я в устата им, така че тази песен да Ми бъде за свидетелство против израилтяните.

20 t Защото, като ги въведа в земята, за която съм се клел на бащите им, земя, където текат мляко и мед, и те ядат до насита, тогава ще се обърнат към чужди богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят с презрение и ще нарушават завета с Мен.

21 u И като ги постигнат много злини и скърби, тази песен ще говори против тях като свидетел, защото няма да се забрави от устата на потомството им; понеже Аз знам мислите им още сега, преди да съм се заклел.

22И така, Моисей записа тази песен в същия ден и научи израилтяните на нея.

23 v А Господ заръча на Исус, сина на Навин: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш израилтяните в земята, за която съм им се клел; и Аз ще бъда с теб.

24 w А когато Моисей написа думите на този закон до край,

25тогава Моисей заповяда на левитите, които носеха ковчега за плочите на Господния завет:

26 x Вземете тази книга на закона и я сложете край ковчега за плочите на завета на Господа , вашия Бог; и там ще бъде за свидетелство против тебе.

27 y Защото аз знам непокорството ти и твърдоглавието ти. Приживе на мене вие бяхте непокорни на Господа ; а колко повече ще бъдете, след като умра!

28 z Съберете при мене всичките старейшини на племената си и първенците си, за да кажа тези думи на всеослушание и да призова небето и земята за свидетели против тях.

29 aa Понеже знам, че след смъртта ми непременно ще се развратите и отклоните от пътя, за който ви заповядах; и в следващите дни ще ви застигнат злини, понеже ще вършите зло пред Господа и ще Го разгневявате с делата си.

30Тогава Моисей изговори от край до край, на всеослушание пред цялото общество на Израил, думите на тази песен:

Copyright information for BulProtRev