by Бит. 49:28 ; Пс. 90

Deuteronomy 31

Предсмъртни слова на Моисей

1 След това Моисей, като изговори тези думи на целия Израил, прибави следното:

2 a Сега аз съм на сто и двадесет години; не мога вече да ви водя
31:2 От евр. да излизам и да влизам.
; и Господ ми е казал: Няма да преминеш през Йордан.

3 c Господ , твоят Бог, Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тези племена пред теб и ти ще ги завладееш; и Исус, той ще върви пред тебе, както Господ е казал.

4 d И Господ ще им направи така, както направи на аморейските царе Сион и Ог, които изтреби, и на земята им.

5 e Господ ще ги предаде на вас; и вие да постъпите с тях според всичките заповеди, които съм ви заповядал.

6 f Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ , твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.

7 g Тогава Моисей повика Исус и му каза пред целия Израил: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство.

8 h Господ , Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!

9 i А Моисей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци, които носеха ковчега за плочите на Господния завет, и на всички Израилеви старейшини.

10 j Моисей им заповяда: В края на всяка седма година, в годината, определена за опрощаването, в празника на шатроразпъването,

11 k когато целият Израил се събира пред Господа , твоя Бог, на мястото, което Той избере, да прочиташ този закон пред целия Израил на всеослушание.

12 l Събирай народа – мъжете, жените, децата и чужденеца, който е вътре в градовете ти, за да чуят и се научат, за да се боят от Господа , вашия Бог, и старателно да изпълняват всички думи на този закон;

13 m да чуят и синовете им, които не знаят, за да се научат да се боят от Господа , вашия Бог, докато живеете в земята, към която преминавате през Йордан, за да я завладеете.

14 n Тогава Господ каза на Моисей: Ето, наближава краят на дните ти и ще умреш; повикай Исус и се представете в шатъра за срещане, за да му дам Своите наставления. И така, Моисей и Исус отидоха и се представиха в шатъра за срещане.

15 o И Господ се яви в шатъра в облачен стълб; и облачният стълб застана до входа на шатъра.

16 p Господ каза на Моисей: Ето, ти ще заспиш с бащите си; а този народ ще започне да блудства след чуждите богове на земята, където отиват да живеят между тях, а ще изоставят Мен и ще престъпват завета, който сключих с тях.

17 q И в онзи ден гневът Ми ще пламне против тях и Аз ще ги изоставя, и ще отвърна лицето Си от тях; и ще бъдат изтребвани и много злини и скърби ще ги постигнат; те ще кажат в онзи ден: Не ни ли постигнаха тези злини, понеже нашият Бог не е с нас?

18 r В онзи ден Аз непременно ще скрия от тях лицето Си заради всички злини, които са извършили, като се обърнат към чужди богове.

19 s А сега запишете си тази песен и научете израилтяните на нея; вложете я в устата им, така че тази песен да Ми бъде за свидетелство против израилтяните.

20 t Защото, като ги въведа в земята, за която съм се клел на бащите им, земя, където текат мляко и мед, и те ядат до насита, тогава ще се обърнат към чужди богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят с презрение и ще нарушават завета с Мен.

21 u И като ги постигнат много злини и скърби, тази песен ще говори против тях като свидетел, защото няма да се забрави от устата на потомството им; понеже Аз знам мислите им още сега, преди да съм се заклел.

22И така, Моисей записа тази песен в същия ден и научи израилтяните на нея.

23 v А Господ заръча на Исус, сина на Навин: Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш израилтяните в земята, за която съм им се клел; и Аз ще бъда с теб.

24 w А когато Моисей написа думите на този закон до край,

25тогава Моисей заповяда на левитите, които носеха ковчега за плочите на Господния завет:

26 x Вземете тази книга на закона и я сложете край ковчега за плочите на завета на Господа , вашия Бог; и там ще бъде за свидетелство против тебе.

27 y Защото аз знам непокорството ти и твърдоглавието ти. Приживе на мене вие бяхте непокорни на Господа ; а колко повече ще бъдете, след като умра!

28 z Съберете при мене всичките старейшини на племената си и първенците си, за да кажа тези думи на всеослушание и да призова небето и земята за свидетели против тях.

29 aa Понеже знам, че след смъртта ми непременно ще се развратите и отклоните от пътя, за който ви заповядах; и в следващите дни ще ви застигнат злини, понеже ще вършите зло пред Господа и ще Го разгневявате с делата си.

30Тогава Моисей изговори от край до край, на всеослушание пред цялото общество на Израил, думите на тази песен:

Deuteronomy 32

Песента на Моисей

1 ab Слушай, небе, и ще говоря;
и да чуе земята думите на устата ми.
2 ac Учението ми ще капе като дъжд;
словата ми ще слизат като роса,
като ситен дъжд върху злак
и като пороен дъжд върху трева.
3 ad Понеже ще провъзглася името на Господа ,
прославете величието на нашия Бог!
4 ae Той е Канарата; делата Му са съвършени;
защото всичките Му пътища са справедливи,
Бог на верността е и няма неправда в Него;
праведен и справедлив е Той.
5 af Те се развратиха пред Него ;
поради порока си не са Негови чеда;
а са поколение, извратено и криво.
6 ag Така ли се отплащате на Господа ,
народе глупав и неразумен?
Не е ли Той твоят Отец, Който те е изкупил? –
Той, Който те е създал и утвърдил.
7 ah Спомни си предишните дни,
осмисли годините на много поколения;
попитай баща си и той ще ти извести,
старците си, и те ще ти кажат.
8 ai Когато Всевишният даваше наследство на народите,
когато разпръсна Адамовите потомци,
постави границите на народите
според броя на израилтяните.
9 aj Защото дял на Господа е Неговият народ,
Яков е падащото Му се с жребий наследство.
10 ak Намери го в пуста земя.
Да! В пустинна, дива и изпълнена с вой страна ;
огради го и бдеше над него,
опази го като зеницата на окото Си.
11 al Както орлица избутва полека орлетата от гнездото си,
кръжи над пилетата си,
разпростира крилата си
и ги вдига, за да ги подеме на крилата си,
12 така Господ сам го водеше
и нямаше с него чужд бог.
13 am Издигна го на високите места на земята.
И го нахрани с плода на нивите;
и го кърмѝ с мед от скалите
и с елей от скала като кремък,
14 an с краве масло и с овче мляко,
с тлъстина от агнета
и от козли, и от овни васански,
с най-отбрана пшеница.
И ти пи вино – кръв гроздова.
15 ao А Йесурун
32:15 От евр. праведният, т.е. Израил.
затлъстя и ритна.
Затлъстя, угои се, надебеля.
Тогава изостави Бога, Който го създаде,
и отблъсна Канарата на спасението си.
16 aq С чужди богове разпалиха ревността Му,
с мерзости Го раздразниха до гняв.
17 ar Принасяха жертви на бесове, които не бяха Бог,
на богове, които не бяха познавали,
на нови богове, наскоро въведени,
от които бащите ви не се бояха.
18 as А ти изостави Канарата, Която те роди,
и забрави Бога, Създателя твой.
19 at Господ видя това и ги отхвърли,
защото Го разгневиха синовете Му и дъщерите Му;
20 au и каза: Ще скрия лицето Си от тях,
ще видя каква ще бъде сетнината им;
защото те са развратено поколение,
деца, в които няма вярност.
21 av Те разпалиха ревността Ми с онова, което не е Бог.
С кумирите си Ме разгневиха;
затова и Аз ще ги накарам да ревнуват от онези, които не са избран народ,
с народ неразумен ще ги разгневя.
22 aw Защото огън се накладе в гнева Ми
и ще се разгори до дъното на преизподнята;
ще пояде земята с плодовете ѝ
и ще хвърли в пламъци основите на планините.
23 ax Ще натрупам върху тях беди;
всичките Си стрели ще изстрелям върху тях.
24 ay Ще изнемощеят от глад,
ще бъдат изпоядени от огница
и от лют мор;
зверски зъби ще изпратя върху им
и отрова на пълзящите в прахта.
25 az Отвън меч, а отвътре ужас
ще погуби близките им,
младежа и девицата,
сукалчето и белокосия старец.
26 ba Казах: Бих ги разпръснал,
бих изличил спомена им между хората,
27 bb ако не се боях от гнева на неприятеля.
Да не би да високоумстват противниците им
и да кажат: Нашата мощна ръка
направи всичко това, а не Господ .
28 bc Защото те са народ неразбран
и няма в тях разсъдък.
29 bd О, да бяха мъдри да разбират това,
да осъзнаваха каква ще бъде сетнината им!
30 be Как би могъл един мъж да прогони хиляда
и двама да обърнат в бяг десет хиляди,
ако Канарата им не би ги предала
и Господ не би ги предал?
31 bf Защото тяхната канара не е като нашата Канара;
и самите ни неприятели нека съдят за това.
32 bg Понеже тяхната лоза е от содомската лоза
и от гоморските полета;
гроздето им е грозде отровно,
гроздовете им са горчиви.
33 bh Виното им е отрова змийска,
и мъчителна отрова аспидова.
34 Това не е ли скрито у Мене?
Не е ли запечатано в съкровищата Ми?
35 bi На Мене принадлежи възмездието и Аз ще сторя въздаяние;
кракът им с време ще се подхлъзне;
защото е близо денят на гибелта им
и приготвеното за тях наближава.
36 bj Защото Господ ще съди народа Си
и ще пожали слугите Си,
когато види, че е изчезнала силата им
и че не е останал никой, роб или свободен.
37 bk И ще попита: Къде са боговете им?
Канарата, на която се уповаваха?
38 Боговете, които ядяха тлъстина от жертвите им,
и пиеха вино от възлиянията им,
нека те станат и ви помогнат!
Нека ви бъдат закрила!
39 bl Вижте сега, че Аз съм Този, Който съм,
и освен Мене няма Бог.
Аз водя до смърт и Аз съживявам,
Аз наранявам и Аз изцелявам;
и няма кой да избавя от ръката Ми.
40 bm Защото вдигам ръката Си към небето и заявявам:
Заклевам се във вечния Си живот,
41 bn че ако изостря лъскавия Си меч
и го сграбча, за да извърша съд,
ще въздам на враговете Си
и ще се разплатя с ненавистниците Си.
42 bo Ще напоя стрелите Си с кръв
и мечът Ми ще яде плът
с кръвта на убитите и на пленените,
начело с вражеските първенци.
43 bp Развеселете се, народи, заедно с Неговия народ;
защото ще въздаде за кръвта на слугите Си.
И ще стори възмездие на противниците Си,
и ще направи умилостивение за земята Си и за народа Си.

44 И Моисей дойде заедно с Исус, Навиновия син, и изговори всички думи на тази песен на всеослушание пред народа.

45 След като Моисей спря да говори всички тези думи на целия Израил, той им каза:

46 bq Вложете в сърцата си всички тези думи, които днес ви заявявам, и наставете синовете си да изпълняват старателно всички думи на този закон.

47 br Защото за вас това не са празни думи; понеже то е животът ви и с това ще се продължи животът ви на земята, към която минавате през Йордан, за да я завладеете.

Господ призовава Моисей на планината Нево

48 bs В същия ден Господ говорѝ на Моисей:

49 bt Изкачи се на планината Аварим, планината Нево, която е в Моавската земя срещу Йерихон, и разгледай Ханаанската земя, която Аз давам на израилтяните за притежание;

50 bu и ще умреш на планината, на която се изкачваш, и ще се върнеш при своите хора, както брат ти Аарон умря на планината Ор и се върна при своите хора;

51 bv защото не Ми се покорихте пред израилтяните при водите на Мерива
32:51 От евр. препирня.
Кадис в пустинята Цин, понеже не изявихте Моята святост пред израилтяните.

52 bx Затова отсреща ще видиш земята; но в нея няма да влезеш – в земята, която давам на израилтяните.

Deuteronomy 33

Моисей благославя Израилевите племена

1 by И ето благословението, с което Божият човек Моисей благослови израилтяните преди смъртта си.

2 bz Каза: Господ дойде от Синай
и им се яви от Сиир;
осия от планината Фаран
и дойде с десетки хиляди светии;
от десницата Му излезе огнен закон за тях.
3 ca Той възлюби племената;
всичките Му светии са в ръцете Ти;
и седяха при краката ти,
за да приемат думите ти.
4 cb Моисей ни даде закон,
наследство на Якововото общество.
5 cc И той беше цар в Йесурун,
когато първенците на народа се събраха,
всички Израилеви племена.
6 Да е жив Рувим и да не умре;
и да не бъдат мъжете му малобройни.

7 cd И ето какво каза за Юда : Послушай, Господи , гласа на Юда
и го доведи при народа му;
със собствените си ръце защитава себе си;
и бъди му помощ срещу противниците му.

8 ce И за Левий каза: Твоят „тумим“и „урим“
принадлежи на онзи Твой благочестив човек,
когото си изпитал в Маса
и с когото си се препирал при водите на Мерива;
9 cf който каза за баща си и за майка си:
Не гледай на тях;
който не призна братята си,
нито позна своите синове;
Защото потомците на Левий съблюдаваха Твоята дума
и опазиха Твоя завет.
10 cg Ще учат Яков на Твоите постановления
и Израил – на Твоя закон.
Ще сложат тамян пред Теб
и всеизгаряния на жертвеника Ти.
11 ch Благослови, Господи , притежанията му
и бъди благосклонен към делата на ръцете му;
порази чреслата на онези, които въстават против него,
и на онези, които го мразят, за да не станат вече.

12 За Вениамин каза: Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при Него;
Той ще го закриля всеки ден
и Вениамин ще почива между рамената Му.

13 ci И за Йосиф каза: Благословена да бъде от Господа земята му
със скъпоценни небесни дарове,
с роса и с дарове от лежащата долу бездна,
14 със скъпоценни плодове от слънцето
и със скъпоценни произведения от месеците,
15 cj с изрядни неща от старите планини,
със скъпоценни неща от вечните гори,
16 ck със скъпоценни неща от земята и всичко, което има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в бодливия храст,
да слезе върху главата на Йосиф
и върху онзи, който се отдели от братята си.
17 cl Великолепието му е като на първородното му теле
и роговете му – като роговете на див вол;
с тях ще избоде племената до краищата на земята;
те са десетки хиляди от Ефрем
и те са хиляди от Манасия.

18 cm И за Завулон каза: Весели се, Завулоне, в излизането си
и ти, Исахаре, в шатрите си.
19 cn Ще свикат племената на планината;
там ще принасят жертва с правда;
защото ще черпят
33:19 От евр. сучат.
от изобилието на морето
и от съкровищата, скрити в крайморския пясък.

20 cp И за Гад каза: Благословен да бъде онзи, който разширява Гад.
Той се излежава като лъвица и откъсва ръце и глава.
21 cq Промисли за себе си първия дял,
защото там се узна делът на управителя;
а дойде с първенците на народа
и извърши правдата на Господа
и Неговите отсъждания за Израил.

22 cr И за Дан каза: Дан е млад лъв,
който скача от Васан.
23 cs И за Нефталим каза:
О, Нефталиме, наситен с благоволение
и изпълнен с благословение от Господа ,
завладей ти запад и юг.

24 ct И за Асир каза: Благословен да е със синове Асир;
нека бъде благоугоден на братята си
и да натопи крака си в елей.
25 cu Желязо и мед да бъдат обувките ти
и силата ти да бъде според дните ти.
26 cv Няма подобен на Йесуруновия Бог,
който за помощ на тебе се носи на небесата
и на облаците във великолепието Си.
27 cw Вечният Бог е твое убежище;
и подпора са ти вечните Му мишци;
ще изгони неприятеля пред теб и ще каже: Изтребвай го !
28 cx Тогава Израил ще се засели сам в безопасност.
Източникът Яковов ще бъде в земя,
богата с жито и с вино;
и небесата му ще капят роса.
29 cy Блажен си ти, Израилю!
Кой е подобен на тебе, народе, спасяван от Господа ,
Който ти е щит за помощ
и меч на твоята слава?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
и ти ще стъпваш по височините им.

Deuteronomy 34

Смъртта на Моисей

1 cz Тогава Моисей се изкачи от Моавските полета на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Йерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан,

2 da цялата Нефталимова земя, Ефремовата и Манасиева земя и цялата Юдова земя до Западното море,

3 db Негев и областта на долината около Йерихон, града на палмите, до Сигор.

4 dc Господ му каза: Тази е земята, за която съм се клел на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам. Аз ти я показах, но в нея няма да влезеш.

5 dd И така, Господният слуга Моисей умря там, в Моавската земя, според казаното от Господа .

6 И Господ го погреба в долината на Моавската земя срещу Вет-фегор; а до днес никой не знае къде е гробът му.

7 de Моисей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не отслабнаха, нито силата му намаля.

8 df И израилтяните плакаха за Моисей тридесет дни в Моавските полета; така се изпълниха дните на плача и жалейката за Моисей.

9 dg А Исус, Навиновият син, беше пълен с мъдър дух, защото Моисей беше възложил ръцете си на него; и израилтяните го слушаха и постъпваха, както Господ беше заповядал на Моисей.

10 dh Не се издигна вече в Израил пророк като Моисей, когото Господ познаваше лице в лице,

11 di с всички знамения и чудеса, които Господ го изпрати да извърши в Египетската земя върху фараона, върху всичките му служители и върху цялата му земя,

12 с мощната ръка и страховитите дела, които Моисей извърши пред целия Израил.
Copyright information for BulProtRev