Deuteronomy 32

Песента на Моисей

1 a Слушай, небе, и ще говоря;
и да чуе земята думите на устата ми.
2 b Учението ми ще капе като дъжд;
словата ми ще слизат като роса,
като ситен дъжд върху злак
и като пороен дъжд върху трева.
3 c Понеже ще провъзглася името на Господа ,
прославете величието на нашия Бог!
4 d Той е Канарата; делата Му са съвършени;
защото всичките Му пътища са справедливи,
Бог на верността е и няма неправда в Него;
праведен и справедлив е Той.
5 e Те се развратиха пред Него ;
поради порока си не са Негови чеда;
а са поколение, извратено и криво.
6 f Така ли се отплащате на Господа ,
народе глупав и неразумен?
Не е ли Той твоят Отец, Който те е изкупил? –
Той, Който те е създал и утвърдил.
7 g Спомни си предишните дни,
осмисли годините на много поколения;
попитай баща си и той ще ти извести,
старците си, и те ще ти кажат.
8 h Когато Всевишният даваше наследство на народите,
когато разпръсна Адамовите потомци,
постави границите на народите
според броя на израилтяните.
9 i Защото дял на Господа е Неговият народ,
Яков е падащото Му се с жребий наследство.
10 j Намери го в пуста земя.
Да! В пустинна, дива и изпълнена с вой страна ;
огради го и бдеше над него,
опази го като зеницата на окото Си.
11 k Както орлица избутва полека орлетата от гнездото си,
кръжи над пилетата си,
разпростира крилата си
и ги вдига, за да ги подеме на крилата си,
12 така Господ сам го водеше
и нямаше с него чужд бог.
13 l Издигна го на високите места на земята.
И го нахрани с плода на нивите;
и го кърмѝ с мед от скалите
и с елей от скала като кремък,
14 m с краве масло и с овче мляко,
с тлъстина от агнета
и от козли, и от овни васански,
с най-отбрана пшеница.
И ти пи вино – кръв гроздова.
15 n А Йесурун
32:15 От евр. праведният, т.е. Израил.
затлъстя и ритна.
Затлъстя, угои се, надебеля.
Тогава изостави Бога, Който го създаде,
и отблъсна Канарата на спасението си.
16 p С чужди богове разпалиха ревността Му,
с мерзости Го раздразниха до гняв.
17 q Принасяха жертви на бесове, които не бяха Бог,
на богове, които не бяха познавали,
на нови богове, наскоро въведени,
от които бащите ви не се бояха.
18 r А ти изостави Канарата, Която те роди,
и забрави Бога, Създателя твой.
19 s Господ видя това и ги отхвърли,
защото Го разгневиха синовете Му и дъщерите Му;
20 t и каза: Ще скрия лицето Си от тях,
ще видя каква ще бъде сетнината им;
защото те са развратено поколение,
деца, в които няма вярност.
21 u Те разпалиха ревността Ми с онова, което не е Бог.
С кумирите си Ме разгневиха;
затова и Аз ще ги накарам да ревнуват от онези, които не са избран народ,
с народ неразумен ще ги разгневя.
22 v Защото огън се накладе в гнева Ми
и ще се разгори до дъното на преизподнята;
ще пояде земята с плодовете ѝ
и ще хвърли в пламъци основите на планините.
23 w Ще натрупам върху тях беди;
всичките Си стрели ще изстрелям върху тях.
24 x Ще изнемощеят от глад,
ще бъдат изпоядени от огница
и от лют мор;
зверски зъби ще изпратя върху им
и отрова на пълзящите в прахта.
25 y Отвън меч, а отвътре ужас
ще погуби близките им,
младежа и девицата,
сукалчето и белокосия старец.
26 z Казах: Бих ги разпръснал,
бих изличил спомена им между хората,
27 aa ако не се боях от гнева на неприятеля.
Да не би да високоумстват противниците им
и да кажат: Нашата мощна ръка
направи всичко това, а не Господ .
28 ab Защото те са народ неразбран
и няма в тях разсъдък.
29 ac О, да бяха мъдри да разбират това,
да осъзнаваха каква ще бъде сетнината им!
30 ad Как би могъл един мъж да прогони хиляда
и двама да обърнат в бяг десет хиляди,
ако Канарата им не би ги предала
и Господ не би ги предал?
31 ae Защото тяхната канара не е като нашата Канара;
и самите ни неприятели нека съдят за това.
32 af Понеже тяхната лоза е от содомската лоза
и от гоморските полета;
гроздето им е грозде отровно,
гроздовете им са горчиви.
33 ag Виното им е отрова змийска,
и мъчителна отрова аспидова.
34 Това не е ли скрито у Мене?
Не е ли запечатано в съкровищата Ми?
35 ah На Мене принадлежи възмездието и Аз ще сторя въздаяние;
кракът им с време ще се подхлъзне;
защото е близо денят на гибелта им
и приготвеното за тях наближава.
36 ai Защото Господ ще съди народа Си
и ще пожали слугите Си,
когато види, че е изчезнала силата им
и че не е останал никой, роб или свободен.
37 aj И ще попита: Къде са боговете им?
Канарата, на която се уповаваха?
38 Боговете, които ядяха тлъстина от жертвите им,
и пиеха вино от възлиянията им,
нека те станат и ви помогнат!
Нека ви бъдат закрила!
39 ak Вижте сега, че Аз съм Този, Който съм,
и освен Мене няма Бог.
Аз водя до смърт и Аз съживявам,
Аз наранявам и Аз изцелявам;
и няма кой да избавя от ръката Ми.
40 al Защото вдигам ръката Си към небето и заявявам:
Заклевам се във вечния Си живот,
41 am че ако изостря лъскавия Си меч
и го сграбча, за да извърша съд,
ще въздам на враговете Си
и ще се разплатя с ненавистниците Си.
42 an Ще напоя стрелите Си с кръв
и мечът Ми ще яде плът
с кръвта на убитите и на пленените,
начело с вражеските първенци.
43 ao Развеселете се, народи, заедно с Неговия народ;
защото ще въздаде за кръвта на слугите Си.
И ще стори възмездие на противниците Си,
и ще направи умилостивение за земята Си и за народа Си.

44 И Моисей дойде заедно с Исус, Навиновия син, и изговори всички думи на тази песен на всеослушание пред народа.

45 След като Моисей спря да говори всички тези думи на целия Израил, той им каза:

46 ap Вложете в сърцата си всички тези думи, които днес ви заявявам, и наставете синовете си да изпълняват старателно всички думи на този закон.

47 aq Защото за вас това не са празни думи; понеже то е животът ви и с това ще се продължи животът ви на земята, към която минавате през Йордан, за да я завладеете.

Господ призовава Моисей на планината Нево

48 ar В същия ден Господ говорѝ на Моисей:

49 as Изкачи се на планината Аварим, планината Нево, която е в Моавската земя срещу Йерихон, и разгледай Ханаанската земя, която Аз давам на израилтяните за притежание;

50 at и ще умреш на планината, на която се изкачваш, и ще се върнеш при своите хора, както брат ти Аарон умря на планината Ор и се върна при своите хора;

51 au защото не Ми се покорихте пред израилтяните при водите на Мерива
32:51 От евр. препирня.
Кадис в пустинята Цин, понеже не изявихте Моята святост пред израилтяните.

52 aw Затова отсреща ще видиш земята; но в нея няма да влезеш – в земята, която давам на израилтяните.
Copyright information for BulProtRev