af Вт. 7:1 , 9:1 , 4 , 5

Deuteronomy 4

Увещания на Моисей за послушание към Бога

1 a Сега слушай, Израилю, наредбите и законите, които ви уча да вършите, за да живеете и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ , Бог на бащите ви.

2 b Да не прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа , вашия Бог, които ви заповядвам.

3 c Очите ви са видели какво направи Господ заради Ваалфегор; защото Господ , вашият Бог, изтреби измежду вас всички хора, които се поведоха по Ваалфегор.

4 А вие, които сте се привързали към Господа , вашия Бог, всички сте живи и днес.

5 Ето, аз ви научих на наредби и закони, според както Господ , моят Бог, ми заповяда, за да живеете според тях в земята, която получавате като наследство.

6 И така, пазете ги и ги вършете; защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената, които, като чуят за всички тези наредби, ще кажат: Ето, хората от този велик народ са мъдри и разумни хора.

7 d Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както Йехова, нашия Бог, е близо когато и да Го призовем?

8 Или кой народ е толкова велик, че да има толкова справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който излагам днес пред вас?

9 e Само внимавай и усърдно пази душата си, да не би да забравиш
4:9 От евр. да се изгубят от сърцето ти.
делата, които си видял, и да не би да ги забравиш през всички дни на живота ти; но ги напомняй на синовете си и на внуците си;

10 g напомняй им за деня, в който ти застана пред Господа , твоя Бог, на Хорив, когато Господ ми каза: Събери при Мене народа и Аз ще им проглася Моите думи, за да се научат да се боят от Мене през цялото време, докато живеят на земята, и те да учат синовете си на това.

11 h Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън до небето и имаше тъмнина, облак и мрак.

12 i Тогава Господ ви говорѝ изсред огъня; вие чухте думите, но не видяхте никакъв образ; само чухте глас.

13 j И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите, т. е. десетте заповеди; и ги написа на две каменни плочи.

14 k В онова време Господ ми заповяда да ви науча на наредби и закони, за да ги вършите в земята, към която преминавате да я притежавате.

15 l И така, внимавайте добре за себе си (защото в деня, когато Господ ви говорѝ на Хорив изсред огъня, вие не видяхте никакъв образ),

16 m да не би да се отклоните и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена,

17 подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето,

18 подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята;

19 n и да не би, като погледнеш към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се заблуждаваш, за да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ , твоят Бог, разпредели на всички народи под цялото небе.

20 o А Господ взе вас и ви изведе от железарската пещ, от Египет, да Му бъдете народ за наследство, както сте и днес.

21 p При това Господ се разгневи на мене заради вас и се закле да не премина Йордан и да не вляза в онази добра земя, която Господ , твоят Бог, ти дава за наследство,

22 q а да умра в тази земя; аз няма да премина Йордан; а вие ще преминете и ще завладеете онази добра земя.

23 r Внимавайте да не забравяте завета, който Господ , вашият Бог, сключи с вас, да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ , твоят Бог, ти е забранил;

24 s защото Господ , твоят Бог, е огън поглъщащ, Бог ревнив.

25 t Когато ти се родят синове и внуци, ако, като живеете дълго време на земята, се развратите и направите идол, образ на нещо, и вършите зло пред Господа , твоя Бог, и Го разгневите,

26 u днес викам небето и земята да свидетелстват против вас, че непременно ще изчезнете скоро от земята, за превземането на която вие преминавате Йордан; няма да живеете дълго време в нея, а ще бъдете изтребени напълно.

27 v Господ ще ви разпръсне между племената и ще останете малобройни между онези народи, сред които Господ ще ви отведе.

28 w Там ще служите на богове, дело на човешки ръце, на дърво и камък, които нито виждат, нито чуват, нито ядат, нито миришат.

29 x Но ако оттам потърсите Господа , вашия Бог, всеки от вас ще Го намери, ако Го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.

30 y Когато се намериш в скръб и всичко това те постигне, ако накрая се обърнеш към Господа , твоя Бог, и послушаш гласа Му,

31 z то понеже Господ , твоят Бог, е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.

32 aa Защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди теб, от деня, когато Бог създаде човека на земята, и изследвай от единия край на небето до другия: ставало ли е нещо, подобно на това велико дело, или чувало ли се е за подобно нещо?

33 Народ чул ли е някога Божия глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да остане жив?

34 ab Или решавал ли е Бог да дойде и да вземе за Себе Си народ изсред друг народ – чрез изпитания, знамения и чудеса, и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез дела, всяващи ужас, според всичко, което Господ , вашият Бог, е сторил за вас в Египет пред очите ви?

35 ac На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Йехова е Бог и няма друг освен Него.

36 ad За да те научи, Той ти проговори от небето и ти показа на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.

37 ae И понеже Той обичаше бащите ти, затова избра тяхното потомство след тях и с присъствието Си чрез голямата Си сила те изведе от Египет,

38 af за да изгони пред тебе народи, по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в земята им и да ти я даде в наследство, както прави днес.

39 ag И така, познай днес и вложи в сърцето си, че Йехова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.

40 ah И пази наредбите Му и заповедите Му, които днес ти давам, за да благоденстваш, ти и потомците ти след теб, и завинаги да се продължат дните ти на земята, която Господ , твоят Бог, ти дава.

41 ai Тогава Моисей отдели три убежищни града отвъд
4:41 На изток от.
Йордан към изгрева на слънцето,

42 ak за да прибягва там онзи убиец, който убие ближния си по погрешка, без да го е мразил преди това, и като побегне в един от тези градове, да остане жив.

43 al Те бяха: Восор в пустинята, в планинската земя на Рувимовите синове, Рамот в Галаад, в земята на Гадовите синове, и Голан във Васан, в земята на Манасиевите синове.

ВТОРА РЕЧ НА МОИСЕЙ

( 4:44—26:19 )

Синайският Завет и Десетте Божии заповеди

44 А ето закона, който Моисей изложи пред израилтяните;

45ето свидетелствата, наредбите и законите, които Моисей изказа на израилтяните, когато бяха излезли от Египет

46 am отвъд Йордан, в долината срещу Вет-фегор, в земята на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон, когото Моисей и израилтяните поразиха, след като бяха излезли от Египет,

47 an като превзеха земята му и земята на васанския цар Ог, двамата аморейски царе, които бяха отвъд Йордан на изток,

48 ao от Ароир, който е при устието на реката Арнон, до планината Сион (която е Ермон)

49 ap и цялото поле оттатък Йордан на изток, до морето на полето, под Асдот-фасга.
Copyright information for BulProtRev