Ephesians 1

Апостол Павел бил тясно свързан с църквата в град Ефес, на западния бряг на Мала Азия, която посетил няколко пъти. Там той се задържал най-дълго – почти три години – по време на третото си мисионерско пътуване. За успеха на неговата проповед тук се разказва в Деяния на апостолите, 19 гл. Особено вълнуваща е и срещата му с ефеските презвитери в Милет, описана в същата книга, 20 гл.

Апостолът изпратил на ефеската църква това свое послание, което поради важното си съдържание, отнасящо се до всички църковни общности, било разпространявано и четено навсякъде. Писано е вероятно в Рим по време на първото затворничество на апостол Павел – около 63 г. В Еф. 3:1 и 4:1 той нарича себе си „затворник“. Заедно с посланията до филипяните, до колосяните и до Филимон то съставя групата на т. нар. „затворнически послания“.

По съдържание посланията към ефесяните и към колосяните са много сходни. Апостолът пише на ефеските християни за единството на Църквата, възглавявана от Исус Христос, Който е глава както на земната, така и на небесната Църква. Тъкмо в Църквата се заличават всякакви различия между юдеи и езичници. С кръщението християните отхвърлят от себе си подчинението на греха и започват нов живот, просветен от Исус Христос (4:17—5:20). Този нов живот се проявява преди всичко в брака и в семейството (5:21—6:9).

Прослава на Бога за спасението чрез Исус Христос

1 a Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, до светиите и верните в Христос Исус, които са в Ефес:

2 b Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.

3 c Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;

4 d както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов;

5 e като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля,

6 f за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си,

7 g в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,

8 която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране,

9 h като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си,

10 i за да се приложи, когато се изпълнят времената, т. е. да се събере в Христос всичко – това, което е небесно и земно;

11 j в Него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, Който действа във всичко по решението на Своята воля,

12 k така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос,

13 l в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свят Дух,

14 m Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава.

Молитва за духовен напредък

15 n Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии,

16 o непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си,

17 p дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете,

18 q и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство

19 r и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила,

20 s с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата,

21 t далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.

22 u И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,

23 v която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.
Copyright information for BulProtRev