Exodus 1

В Новия Завет Исус Христос нарича Изход книгата на Моисей и няма причини да се съмняваме в авторството на Моисей. Еврейската традиция поддържа това становище и до днес. Като се вземе предвид авторството на Моисей, написването на книгата Изход трябва също да се отнесе към ХIII в. пр. Хр. Но има схващане, според което Изходът на евреите от Египет е станал около 1440 г. пр. Хр., макар че някои автори споменават и по-късни дати.

Главната тема на книгата е освобождението от робството и пребъдването на Бог с неговия народ, което достига кулминацията си при слизането на славата му върху намиращата се в центъра на събранието скиния (40:34-35).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЕГИПЕТСКИ ПЛЕН

( 1:1—15:21 )

Израилският народ в Египет

1 a Ето имената на синовете на Израил, които дойдоха в Египет заедно с Яков; всеки дойде със семейството си:

2Рувим, Симеон, Левий и Юда,

3Исахар, Завулон и Вениамин,

4Дан и Нефталим, Гад и Асир.

5 b Всички, които излязоха от чреслата на Яков, бяха седемдесет души; а Йосиф вече беше в Египет.

6 c И умря Йосиф, всичките му братя и цялото онова поколение.

7 d А потомците на Израил се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, че Египетската земя се изпълни с тях.

8 e Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф.

9 f Той каза на народа си: Вижте, този народ, израилтяните, са по-многобройни и по-силни от нас;

10 g нека постъпим предвидливо спрямо тях, за да не се размножават, да не би в случай на война да се присъединят и те към неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята ни.

11 h Затова поставиха над тях разпоредници, които да ги измъчват с тежък труд; и те съградиха на фараоните Питом и Рамзес, градове за житници.

12Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се размножаваха и се разпростираха, така че египтяните се страхуваха от израилтяните.

13Затова египтяните караха жестоко израилтяните да работят;

14 i огорчаваха живота им с тежка работа да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа – всички неща, които ги караха да работят, бяха много тежки.

15При това египетският цар заповяда на еврейските баби (от които едната се наричаше Шифра, а другата Фуа):

16Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат
1:16 От евр. че са на столчетата за раждане.
, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.

17 k Но бабите се бояха от Бога и не правеха каквото им заповяда египетският цар, а оставяха живи мъжките деца.

18Тогава египетският цар повика бабите и им каза: Защо оставяте живи мъжките деца?

19 l А те отговориха на фараона: Понеже еврейките не са като египтянките, защото са пъргави и раждат, преди бабите да дойдат при тях.

20 m Затова Бог беше благосклонен към бабите. А народът се размножаваше и засилваше твърде много.

21 n И понеже бабите се бояха от Бога, Той им даде собствени семейства
1:21 От евр. къщи.
.

22 p Тогава фараонът заповяда на целия си народ: Всеки син, който се роди на евреите , го хвърляйте в Нил
1:22 От евр. река. Предимно се има предвид р. Нил.
, а всяка дъщеря оставяйте жива.
Copyright information for BulProtRev