Exodus 18

Среща на Моисей с Йотор

1 a След като мадиамският жрец Йотор, Моисеевият тъст, чу за всичко, което Бог извършил за Моисей и за народа Си Израил, как Господ извел Израил от Египет,

2 b то Моисеевият тъст Йотор взе Сепфора, Моисеевата жена (след като я беше изпратил назад),

3 c и двамата ѝ сина (от които името на единия беше Гирсом
18:3 Т.е. чужденец тук.
, защото Моисей беше казал: Пришълец станах в чужда земя;

4 името на другия беше Елиезер
18:4 Т.е. Бог е мой помощник.
, защото Моисей беше казал: Бащиният ми Бог ми стана помощник и ме избави от фараоновия меч);

5 f и Йотор, Моисеевият тъст, дойде при Моисей със синовете му и с жена му в пустинята до Божията планина, където се беше разположил на стан,

6 g и извести на Моисей: Аз, тъст ти Йотор, идвам при тебе с жена ти и двамата ѝ сина с нея.

7 h Тогава Моисей излезе да посрещне тъста си, поклони се и го целуна; и като се разпитаха един друг за здравето си, влязоха в шатъра.

8 i И Моисей разказа на тъста си всичко, което беше направил Господ на фараон и на египтяните заради Израил, и всички мъчнотии, които ги сполетяха по пътя, и как Господ ги избави.

9 А Йотор се зарадва много за цялото добро, което Господ беше направил на Израил, като го избави от ръката на египтяните.

10 j Тогава Йотор каза: Благословен Господ , Който ви избави от ръката на египтяните и от фараоновата ръка, Който избави народа от ръката на египтяните.

11 k Сега зная, че Господ е по-велик от всички богове – даже и в това, с което те се гордееха, Той ги превъзхожда.

12 l Тогава Моисеевият тъст Йотор взе всеизгаряне и жертви, за да принесе на Бога; и Аарон и всички Израилеви старейшини дойдоха да ядат хляб с Моисеевия тъст пред Бога.

13 На другия ден Моисей седна да съди народа; и народът стоеше около Моисей от сутрин до вечер.

14 А Моисеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за народа, каза: Какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер?

15 m А Моисей отговори на тъста си: Защото народът идва при мене да се допитва до Бога.

16 n Когато имат дело, идват при мен; и аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони.

17 Но Моисеевият тъст каза: Това, което правиш, не е добро.

18 o И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за тебе; не можеш да го вършиш сам.

19 p Сега послушай думите ми; ще те посъветвам – и Бог да бъде с тебе. Ти стой между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога;

20 q и ги поучавай в наредбите и законите и им показвай пътя, по който трябва да ходят, и делата, които трябва да вършат.

21 r Но при това измежду целия народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над народа такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници;

22 s и те нека съдят народа винаги – всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами; така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с теб.

23 t Ако направиш това и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш; и целият този народ ще се разотиде доволен.

24 И Моисей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза.

25 u Моисей избра способни мъже измежду целия Израил, които постави началници над народа – хилядници, стотници, петдесетници и десетници.

26 v Те съдеха народа по всяко време; трудните дела донасяха на Моисей, а за всяко малко дело отсъждаха сами.

27 w След това Моисей изпрати тъста си и той се върна в своята земя.
Copyright information for BulProtRev