Exodus 22

За собствеността

1 a Ако някой открадне вол или овца и го заколи или продаде, да заплати пет вола за вола и четири овце за овцата.

2 b (Ако крадецът бъде заварен, когато е влязъл с взлом, и го ударят, и умре, няма да бъде овъзмездено кръв за него.

3 c Но ако слънцето е било изгряло над него, тогава ще бъде овъзмездено кръв за него.) Крадецът трябва непременно да заплати; но ако няма с какво, да бъде продаден той за откраднатото.

4 d И ако откраднатото, било вол, осел или овца, бъде намерено живо, ще плати двойно.

5 Ако някой стане причина за нива или лозе да бъдат изядени, като развърже животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати от най-доброто произведение на нивата си и от най-добрия плод на лозето си.

6 Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят копни или неожънати класове, или ниви, то, който е запалил огъня, непременно ще заплати за щетите.

7 e Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако бъде намерен крадецът, той ще заплати двойно,

8 f но ако не бъде намерен крадецът, тогава стопанинът на къщата ще бъде заведен пред съдиите, за да се издири дали е сложил ръка върху имота на ближния си.

9 g За всякакъв вид престъпление – относно вол, осел, овца, дреха или каквото и да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово – делото между двамата ще дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си.

10 Ако някой даде на ближния си осел или вол, или овца, или каквото и да било животно да го пази и то умре или се нарани, или бъде откарано, без да види някой,

11 h спорът ще бъде решен, когато пазачът се закълне в името на Господа , че не е сложил ръката си върху имота на ближния си, и стопанинът му да приеме това свидетелство, а пазачът няма да плаща.

12 i Но ако животното бъде откраднато от него, ще плати на стопанина му.

13 Обаче ако бъде разкъсано от звяр, нека го донесе за свидетелство; за разкъсаното няма да плаща.

14 Ако някой заеме от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, ще го заплати.

15 Но ако стопанинът му е с него, няма да плаща. Ако животното е било наето с пари, ще отиде за наема си.

Закон за посегателство над личността

16 j Ако някой прелъсти несгодена девица и легне с нея, да плати вено за нея и да я вземе за жена.

17 k Но ако баща ѝ откаже да му я даде, да плати в пари според веното на девиците.

18 l Жена магьосница да не оставиш жива.

19 m Всеки скотоложник трябва да умре.

20 n Който жертва на когото и да било бог, освен само на Господа , да бъде обречен на изтребление.

21 o Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя.

22 p Да не тормозите вдовица или сираче.

23 q Защото, ако ги тормозите по някакъв начин и те извикат към Мене, ще послушам вика им

24 r и гневът Ми ще пламне, и ще ви избия с меч; и вашите жени ще останат вдовици, а вашите деца – сирачета.

25 s Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед сред Моя народ, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва.

26 t Ако вземеш в залог връхната дреха на ближния си, до залязване на слънцето да му я върнеш,

27 u защото това е едничката му завивка, това е покривалото за тялото му; с какво ще спи? И като викне към Мен, Аз ще чуя, защото съм милостив.

28 v Да не хулиш съдиите
22:28 Вероятно става дума за богохулство.
, нито да кълнеш началник на народа си
22:28 Смисълът на този израз не е ясен.
.

29 y Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене.

30 z Така ще постъпиш с говедото и с овцата си; седем дни ще остане малкото с майка си, а на седмия ден ще го посветиш на Мене.

31 aa Бъдете за Мене святи хора; затова не яжте месо, разкъсано от зверове на полето; хвърлете го на кучетата.
Copyright information for BulProtRev