Exodus 35

Построяване на скинията

1 a След това Моисей събра цялото общество израилтяни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите.

2 b Шест дни да се работи; а седмият ден да ви бъде свят, събота за почивка, посветена на Господа ; всеки, който работи в този ден, да бъде умъртвен.

3 c В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.

4 d Моисей говорѝ още на цялото общество израилтяни: Ето какво заповяда Господ :

5 e Съберете помежду си принос за Господа ; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа : злато, сребро и мед,

6 синьо, мораво, червено, висон и козя кожа,

7 червено боядисани овчи кожи
35:7 Или: делфинови.
, язовски кожи, ситимово дърво,

8 g елей за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,

9 ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.

10 h И всеки между вас, който е майстор
35:10 От евр. има мъдро сърце.
, нека дойде, за да направи всичко, което заповяда Господ :

11 j скинията, покривката ѝ, покривалото ѝ, куките ѝ, дъските ѝ, лостовете ѝ, стълбовете ѝ и подложките ѝ;

12 k ковчега и върлините му, умилостивилището и закривателната завеса;

13 l трапезата и върлините ѝ с всичките ѝ прибори, и хляба за постоянно приношение;

14 m също и светилника за осветление с приборите му, светилата му и елея за осветление;

15 n кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния тамян, входната покривка за входа на скинията;

16 o жертвеника за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и подложката му;

17 p завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и завесата за дворния вход;

18 коловете за скинията и коловете за двора с въжетата им;

19 q служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.

20 Тогава цялото общество на израилтяните си отиде от Моисеевото лице.

21 r И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, който желаеше, и донесоха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба, и за святите одежди.

22 Дойдоха мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обици, пръстени, мъниста и всякакви златни неща – както и всички, които принесоха какъвто и да бил златен принос на Господа .

23 s И всеки, в когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козя кожа, червено боядисани овчи кожи и язовски кожи, ги принесе.

24 Всички, които можаха да направят принос от сребро и мед, принесоха принос на Господа ; и всички, у които се намираше ситимово дърво, за каквато и да било работа на службата, ги принесоха.

25 t Също и всяка жена, която бе майсторка, предеше с ръцете си и принасяше напреденото – синьото, моравото, червеното и висона.

26 Всички жени, чието сърце ги подбуждаше и които умееха, предяха козя вълна.

27 u А началниците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника,

28 v и ароматите, и елея за осветление, и за мирото за помазване, и за благоуханния тамян.

29 w Израилтяните принесоха доброволен принос на Господа , всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каквато и да било работа, която Господ чрез Моисей заповяда да се направи.

30 x Тогава Моисей каза на израилтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеил, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе,

31 и го изпълни с Божия Дух – с мъдрост, умение, знание и дарба за всеки занаят,

32 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед;

33 да изсича камъни за влагане и да изрязва дървени елементи, и да работи всяка художествена работа.

34 y И той вложи в неговото сърце и в сърцето на Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, способности да поучават.

35 z Изпълни с мъдрост сърцата им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач със синьо, с мораво, с червено и с висон, и на тъкач – с една дума, работа на онези, които вършат каквато и да било работа, и на онези, които изобретяват художествени изделия.
Copyright information for BulProtRev