Ezekiel 11

Наказанието на нечестивите първенци на народа

1 a При това Духът ме вдигна и ме отнесе до източната порта на Господния дом, която гледа към изток; и, ето, във входа на портата – двадесет и пет мъже, между които видях Яазания, Азуровия син, и Фелатия, Венайевия син, първенци между народа.

2 И Господ ми каза: Сине човешки, тези са мъжете, които измислят неправда и които дават нечестив съвет в този град, като казват:

3 b Времето не е близо да съградим къщи; този град е котел, а ние месо.

4 Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки.

5 c Господният Дух се спусна върху мен и ми каза: Говори. Така казва Господ :
Това е, което сте казали, доме Израилев;
защото Аз зная помислите на духа ви.
6 d Убихте мнозина в този град
и напълнихте улиците му със заклани.
7 e Затова така казва Господ Йехова :
Избитите от вас, които постлахте сред него,
те са месо, а този град е котел;
обаче, Аз ще ви извадя изсред него.
8 От меча се бояхте;
и меч ще докарам върху вас, казва Господ Йехова .
9 f Ще ви извадя изсред града
и ще ви предам в ръцете на чужденци,
и ще извърша съд сред вас.
10 g От меч ще паднете;
в Израилевите предели ще ви съдя;
и ще познаете, че Аз съм Господ .
11 h Този град няма да ви бъде котел,
нито вие ще бъдете месо сред него;
в Израилевите предели ще ви съдя;
12 i и ще познаете, че Аз съм Господ ;
понеже не ходихте в наредбите Ми,
нито изпълнявахте законите Ми,
но постъпвахте според законите на народите около вас.

13 j А докато пророкувах, Фелатия, Венайевият син, умря. Тогава паднах на лицето си и извиках с висок глас: Горко, Господи Йехова ! Ще довършиш ли Ти останалите от Израил?

14 И Господнето слово дойде към мен и каза:

15 Сине човешки, братята ти, да! Твоите братя, сродните ти мъже и целият Израилев дом, те всички са онези, на които йерусалимските жители казаха: Отдалечете се от Господа ; тази земя бе дадена на нас за владение.

16 k Затова кажи: Така казва Господ Йехова : Понеже ги преместих далеч между народите
и понеже ги разпръснах по разни страни
и съм им бил за кратко време светилище
в страните, където са отишли,
17 l затова кажи:
Така казва Господ Йехова :
Ще ви събера от народите,
ще ви прибера от страните, където сте разпръснати,
и ще ви дам Израилевата земя.
18 m И като дойдат там,
ще махнат от нея всичките ѝ гнусотии
и всичките ѝ мерзости.
19 n Аз ще им дам едно сърце
и ще вложа вътре в тях нов дух;
и като отнема каменното сърце от плътта им,
ще им дам крехко
11:19 От евр. от плът.
сърце,
20 p за да ходят в наредбите Ми
и да пазят законите Ми, и да ги вършат.
И те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог.
21 q А колкото до онези, чието сърце постъпва
според гнусните им и мерзостни желания,
ще възвърна постъпките им върху главите им,
казва Господ Йехова .

22 r Тогава херувимите повдигнаха крилата си и колелата се издигнаха край тях; и славата на Израилевия Бог беше отгоре им.

23 s И Господнята слава се издигна изсред града и застана на хълма, който е на изток от града.

24 t А Духът, като ме издигна, ме отнесе чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене.

25 После казах на пленниците всички тези думи, които Господ ми беше показал.
Copyright information for BulProtRev