Ezekiel 18

Вина, справедливост и възмездие

1 Пак дойде към мене Господнето слово и каза:

2 a Какво искате да кажете вие, които употребявате тази поговорка относно Израилевата земя, като казвате: Бащите ядоха кисело грозде, а на децата оскоминяха зъбите?

3 Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова , няма вече да има повод да употребите тази поговорка в Израил.

4 b Ето, всички души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре.

5 Но ако някой е праведен и постъпва законно и право,

6 c ако не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, нито се приближава до жена, когато е в нечистотата си,

7 d ако не насилва човека, а връща на длъжника залога му, не граби с насилие, а дава хляба си на гладния и покрива с дрехи голия,

8 e ако не дава с лихва и не взема печалба, оттегля ръката си от неправда, върши правосъдие между човека и човека,

9 ходи в наредбите Ми и пази законите Ми, за да постъпва вярно; такъв човек е праведен, непременно той ще живее, казва Господ Йехова .

10 f Ако той роди син разбойник, който пролива кръв и върши която и да било от тези работи,

11 и който, освен че не изпълнява нито една от тези длъжности, а и яде по планините и осквернява жената на ближния си,

12 g насилва сиромаха и немощния, граби с насилие, не връща залога, повдига очите си към идолите и прави мерзости,

13 h дава с лихва и взема печалба; такъв човек ще живее ли? Няма да живее. След като е сторил всички тези мерзости, непременно ще умре; кръвта му ще бъде върху него.

14 Но ако той роди син, който, като гледа всички грехове, които баща му е направил, се бои
18:14 Или: внимава.
и не върши такива работи,

15 j не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си,

16 не насилва човека, нито задържа залог, не граби с насилие, а дава хляба си на гладния и покрива с дреха голия,

17 не угнетява сиромаха, не взема лихва и печалба, изпълнява наредбите Ми и постъпва според законите Ми; такъв човек няма да умре за беззаконието на баща си; непременно ще живее.

18 k Баща му, понеже жестоко е угнетявал, грабил от брата си с насилие и правил между народа си това, което не е добро, ето, той ще умре заради беззаконието си.

19 l Но вие казвате: Защо синът не понася наказанието за бащиното си беззаконие? Когато синът е постъпвал законно и право, пазил е всичките Ми наредби и ги е извършвал, той непременно ще живее.

20 m Душата, която греши, тя ще умре. Синът няма да понесе наказанието за бащиното беззаконие, нито бащата ще понесе наказанието за синовното беззаконие. Правдата на праведния ще бъде за него и беззаконието на беззаконника ще бъде за него.

21 n Но ако беззаконникът се отвърне от всички грехове, които е извършил, пази всичките Ми наредби и постъпва законно и право, непременно той ще живее, няма да умре.

22 o Никое от престъпленията, които е извършил, няма да се помни против него; чрез правдата, която е извършил, ще живее.

23 p Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? – казва Господ Йехова . А не е ли по-добре да се отвърне от пътя си и да живее?

24 q Когато обаче праведният се отвърне от правдата си и извърши неправда, като извърши всички мерзости, които нечестивият върши, тогава ще живее ли? Нито едно от праведните дела, които е извършил, няма да се помни; за престъплението, което е извършил, и за греха, който е извършил, заради тях ще умре.

25 r Но вие казвате: Господният път не е прав. Слушайте сега, доме Израилев: Моят път ли не е прав? Не са ли криви вашите пътища?

26 s Когато праведният се отвърне от правдата си и извърши неправда, ще умре заради нея; поради неправдата, която е извършил, той ще умре.

27 t А пък когато нечестивият се отвърне от нечестието, което е извършил, и постъпи законно и право, той ще опази жива душата си.

28 u Понеже се е опомнил и се е отвърнал от всички престъпления, които е извършил, непременно ще живее, няма да умре.

29 v Но Израилевият дом казва: Господният път не е прав. Доме Израилев, Моите пътища ли не са прави? Не са ли криви вашите пътища?

30 w Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя – всеки според постъпките му, казва Господ Йехова . Покайте се и се отвърнете от всичките си престъпления, за да не ви погуби беззаконието.

31 x Отхвърлете от себе си всички престъпления, с които беззаконствахте, и си направете ново сърце и нов дух; защо да умрете, доме Израилев?

32 y Понеже Аз не благоволя в смъртта на онзи, който умира, казва Господ Йехова ; затова се върнете и живейте.
Copyright information for BulProtRev