Ezekiel 36

Пророчество за Израилевите планини

1 a И ти, сине човешки, пророкувай към Израилевите планини, като кажеш: Израилеви планини, слушайте Господнето слово.

2 b Така казва Господ Йехова : Понеже неприятелят каза против вас: Охохо!, и: Древните височини станаха наше владение,

3 c затова, като пророкуваш, кажи: Така казва Господ Йехова : Понеже ви запустиха и погълнаха отвред, за да станете владение на другите народи и станахте предмет на говоренето на устни и на зли отзиви между народите,

4 d затова, Израилеви планини, слушайте словото на Господа Йехова . Така казва Господ Йехова на планините и хълмовете, на потоците и долините, на запустелите пустоти и напуснатите градове, които станаха плячка и са за присмех на другите народи около тях –

5 e затова казва Господ Йехова : Непременно в пламенната Си ревност говорих против другите народи и против целия Едом, които с всесърдечна радост и душевно презрение направиха Моята земя свое владение, за да я изхвърлят и разграбят;

6 f затова пророкувай за Израилевата земя и кажи на планините и хълмовете, на потоците и долините: Така казва Господ Йехова : Ето, Аз говорих в ревността Си и в яростта Си, понеже понесохте укор от народите;

7 g затова така казва Господ Йехова : Аз се заклех, че народите, които са около вас, непременно ще носят срама си.

8 А вие, Израилеви планини, ще израстете клоните си; и ще давате плода си на народа Ми Израил; защото те скоро ще дойдат.

9 Защото, ето, Аз съм за вас и ще се обърна към вас, и вие ще бъдете обработвани и засявани.

10 h И ще заселя върху вас много хора, целия Израилев дом – да!, – целия; и градовете ще бъдат населени и запустелите места ще бъдат съградени.

11 i Ще заселя върху вас много хора и животни, които ще се умножат и ще се наплодят; и ще ви населя, както бяхте преди, и ще ви сторя по-голямо добро, отколкото в началото; и ще познаете, че Аз съм Господ .

12 j Да! Ще направя да ходят по вас хора, народът Ми Израил; те ще ви владеят и вие ще им бъдете наследство, и занапред няма да ги оставите без деца.

13 k Така казва Господ Йехова : Понеже ви казват: Ти си земя, която поглъщаш хора и оставяш без деца народа си,

14 затова няма вече да поглъщаш хора, нито да оставяш вече без деца народа си, казва Господ Йехова ;

15 l и няма вече да допусна да понесеш укор от народите, нито ще носиш поругание от племената, и няма вече да направиш народа си да се препъва, казва Господ Йехова .

16 При това Господнето слово дойде към мен и каза:

17 m Сине човешки, когато Израилевият дом живееха в земята си, те я оскверниха с постъпките и делата си; техните постъпки бяха отвратителни пред Мене като нечистотата на отлъчена жена.

18 n Затова излях яростта Си върху тях поради кръвта, която бяха пролели на земята, и поради идолите, с които я бяха омърсили;

19 o разсях ги между народите и те бяха разпръснати по страните; според постъпките и делата им ги съдих.

20 p А когато влязоха между народите, където отидоха, омърсиха Моето свято име, така че се говореше за тях: Тези са народът на Йехова и от земята Му излязоха.

21 q Смилих се, обаче, за святото Си име, което Израилевият дом бяха омърсили между народите, при които отидоха.

22 r Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Йехова : Аз не правя това заради вас, доме Израилев, а заради Моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте.

23 s Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ , казва Господ Йехова , когато се осветя у вас пред очите им.

24 t Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви.

25 u Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; ще ви очистя от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли.

26 v Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

27 w И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.

28 x Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще бъда ваш Бог.

29 y Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад.

30 z Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите затова, че гладувате.

31 aa Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията и мерзостите си.

32 ab Не заради вас правя Аз това, казва Господ Йехова , нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израилев!

33 ac Така казва Господ Йехова : В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете и запустелите места ще бъдат съградени.

34 Опустошената земя ще бъде обработена, макар че е била пуста пред очите на всеки, който минаваше.

35 ad И ще казват: Тази земя, която беше запустяла, стана като Едемската градина и запустелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и населиха.

36 ae Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ , съградих разореното и насадих запустялото. Аз, Господ , изговорих това и ще го извърша.

37 af Така казва Господ Йехова : При това Израилевият дом ще Ме потърси, за да им го сторя. Ще ги умножа с хора като стадо;

38 както стадото за жертва, както стадото, което пълни Йерусалим по време на определените празници, така човешките стада ще пълнят запустелите градове; и ще познаят, че Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev