Ezekiel 40

Видение за възстановения Йерусалим – новото Божие царство. Устройство на новия храм в Йерусалим

1 a В двадесет и петата година от плена ни, в началото на годината, на десетия ден от месеца, в четиринадесетата година след превземането на града, в същия ден Господнята ръка беше върху мен и ме заведе там –

2 b чрез Божиите видения ме заведе в Израилевата земя и ме постави върху една много висока планина, на която имаше към юг нещо като здание, подобно на град.

3 c След като ме заведе там, видях човек, чийто изглед беше като на мед и който държеше в ръката си ленена връв и мярка от тръстика; той стоеше в портата.

4 d Човекът ми каза: Сине човешки, погледни с очите си, чуй с ушите си и приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа; защото ти беше въведен тук с цел да ти покажа това. Всичко, което видиш, го изяви на Израилевия дом.

5 e Извън дома имаше една стена околовръст, а в ръката на човека – мярка от тръстика, дълга шест лакти, всеки лакът, дълъг лакът и длан; и като измери широчината на зданието, тя беше една тръстика, а височината – една тръстика.

6 Тогава дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата ѝ; и като измери прага на портата, широчината му беше една тръстика, и широчината на другия праг – една тръстика.

7 И всяка стражарска стая беше една тръстика дълга и една тръстика широка; и разстоянието между стаите беше пет лакти; а прагът на портата, при преддверието на портата към дома, беше една тръстика.

8 Измери също преддверието на портата към дома – една тръстика.

9 Тогава, като измери преддверието на портата, то беше осем лакти, а стълбовете им – два лакътя; и преддверието на портата беше откъм дома.

10 Стражарските стаи на източната порта бяха три отсам и три оттам – и трите с една мярка; и стълбовете имаха една мярка отсам и оттам.

11 И като измери широчината на входа на портата, тя беше десет лакти, а дължината на портата – тринадесет лакти.

12 А пред стаите имаше един лакът разстояние отсам и един лакът разстояние оттам; стаите бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам.

13 После измери портата от покрива на едната стражарска стая до покрива на другата и широчината беше двадесет и пет лакти, врата срещу врата.

14 Измери и стълбовете – шестдесет лакти; и преддверието стигаше до стълбовете околовръст портата.

15 От лицето на портата, при входа, до лицето на преддверието на вътрешната порта имаше петдесет лакти.

16 f А на стражарските стаи имаше затворени прозорци, също и на стълбовете им отвътре на портата околовръст, както и на сводовете; имаше прозорци и отвътре околовръст; а върху всеки стълб имаше палми.

17 g Тогава ме заведе във външния двор; и, ето, стаи и под, направени около двора; имаше тридесет стаи върху пода.

18 И подът, който беше от страните на портата, съответстващ на дължината на портите, беше долният под.

19 Тогава измери широчината от лицето на долната порта до лицето на вътрешния двор отвън и тя беше сто лакти и откъм изток, и откъм север.

20 Измери и дължината и широчината на портата на външния двор, която гледаше към север.

21 Стражарските стаи бяха три отсам и три оттам; а стълбовете и сводовете ѝ бяха според мярката на първата порта; дължината ѝ беше петдесет лакти и широчината ѝ – двадесет и пет лакти.

22 И прозорците ѝ, и сводовете ѝ, и палмите ѝ бяха според мярката на портата, която гледа към изток; и се изкачваха към нея по седем стъпала; и сводовете ѝ бяха пред нея.

23 Портата на вътрешния двор беше срещу портата, която беше към север и към изток; и като измери от порта до порта, отмери сто лакти.

24 И ме заведе към юг и, ето, порта, която гледаше към юг; и като измери стълбовете и сводовете ѝ, те имаха същите мерки.

25 Имаше прозорци на нея и на сводовете ѝ околовръст, подобни на онези прозорци; дължината им беше петдесет лакти и широчината – двадесет и пет лакти.

26 И се изкачваха към нея по седем стъпала; и сводовете ѝ бяха пред нея; и на стълбовете ѝ имаше палми – една отсам и една оттам.

27 Във вътрешния двор имаше порта към юг; и като измери от порта до порта към юг, намери сто лакти.

28 Тогава ме заведе във вътрешния двор през южната порта; и като измери южната порта, тя имаше същите мерки;

29 и стражарските ѝ стаи, и стълбовете ѝ, и сводовете ѝ имаха същите мерки; на нея и на сводовете ѝ имаше прозорци околовръст; дължината ѝ беше петдесет лакти, а широчината ѝ – двадесет и пет лакти.

30 h А сводовете околовръст бяха двадесет и пет лакти дълги и пет лакти широки.

31 Сводовете ѝ бяха към външния двор; имаше палми по стълбовете ѝ и се изкачваха към нея по осем стъпала.

32 Той ме заведе във вътрешния двор към изток; и като измери портата, тя имаше същите мерки;

33 и стражарските ѝ стаи, стълбовете ѝ и сводовете ѝ имаха същите мерки; и на нея и на сводовете ѝ имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.

34 Сводовете ѝ бяха към външния двор; по стълбовете ѝ имаше палми отсам и оттам и се изкачваха към нея по осем стъпала.

35 И ме заведе при северната порта; и като я измери, тя имаше същите мерки,

36 както и стражарските ѝ стаи, стълбовете ѝ и сводовете ѝ; и на нея имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.

37 Стълбовете ѝ бяха към външния двор; по стълбовете ѝ имаше палми отсам и оттам и се изкачваха към нея по осем стъпала.

38 Имаше и една стая, чиято врата беше при стълбовете на портата, където миеха всеизгарянето.

39 i В преддверието на портата имаше две трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, приноса за грях и приноса за престъпление.

40 И на външната страна, при стъпалата към входа на северната порта, имаше две трапези; и на другата страна, която принадлежеше към преддверието на портата, имаше две трапези.

41 Четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на портата; всичко осем трапези, на които колеха жертвите.

42 И четирите трапези за всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки и един лакът високи; на тях слагаха сечивата, с които колеха всеизгарянето и жертвата.

43 Отвътре имаше полица, една длан широка, прикована околовръст; а на трапезите слагаха месото на приносите.

44 j А извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който беше от страните на северната порта; и лицата им бяха към юг; а една от тях, от страната на източната порта, гледаше към север.

45 k Той ми каза: Тази стая, която гледа към юг, е за свещениците, които се грижат за дома;

46 l а стаята, която гледа към север, е за свещениците, които прислужват около жертвеника; те са потомците на Садок, които от Левиевите потомци се приближават към Господа да Му служат.

47 И като измери двора, дължината му беше сто лакти и широчината му беше сто лакти; беше квадратен и жертвеникът беше пред дома.

48 Тогава ме заведе в предхрамието на дома; и като измери всеки стълб на предхрамието, те бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; а широчината на портата беше три лакти отсам и три лакти оттам.

49 m Дължината на предхрамието беше двадесет лакти и широчината му – единадесет лакти; и се изкачваха към него по десет стъпала; и при стълбовете имаше други стълбове – един отсам и един оттам.
Copyright information for BulProtRev