Ezekiel 7

Близкият край на Израил

1 a При това Господнето слово дойде към мен и казваше: 2 А ти, сине човешки, слушай
така казва Господ Йехова към Израилевата земя:
Край! Краят дойде
по четирите краища на страната.
3 b Сега краят е дошъл върху тебе;
защото ще изпратя гнева Си върху тебе,
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.
4 c Окото Ми няма да те пощади,
нито ще ти покажа милост;
а ще върна върху тебе постъпките ти
и въздаянията ти за твоите мерзости ще бъдат сред теб;
и ще познаете, че Аз съм Господ .
5 Така казва Господ Бог Йехова :
Зло, едно небивало зло, ето, идва.
6 Краят дойде, краят дойде,
бди против теб; ето, настъпи.
7 d Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш в тази земя;
времето дойде, денят наближи –
ден на смущение по планините, а не на възклицание.
8 e Сега скоро ще излея върху теб яростта Си
и ще изчерпя гнева Си върху тебе;
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.
9 f Окото Ми няма да те пощади,
нито ще покажа милост;
ще ти въздам според постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред теб;
и вие ще познаете, че Аз, Който ви поразявам, съм Господ .
10 g Ето, денят, ето, идва!
Твоята присъда се яви!
Жезълът разцъфтя, гордостта поникна!
11 h Насилието порасна в тояга за беззаконието им ;
нищо няма да остане от тях,
нито от това множество,
нито от имота им;
и няма да остане великолепие между тях.
12 i Времето дойде, денят наближи;
който купува, да не се радва;
и който продава, да не жали;
защото има гняв върху цялото това множество.
13 Защото продавачът няма да притежава отново
продаденото от него,
ако и да е останал жив;
понеже видението относно цялото това множество
няма да се отмени,
нито някой ще се утвърди
чрез беззаконния си живот.
14 Затръбиха и приготвиха всичко,
но никой не отива на бой;
защото Моят гняв е върху цялото това множество.
15 j Мечът е вън, а морът и гладът – вътре;
който е на нивата, ще умре от меч;
а който е в града, глад и мор ще го погълнат.
16 k А онези от тях, които избегнат, като се избавят,
ще бъдат по планините като гълъбите по долините –
всички те плачещи, всеки за беззаконието си.
17 l Всички ръце ще отслабват
и всички колена ще станат като вода.
18 m Ще се препашат с вретище
и ужас ще ги покрие;
срам ще има по лицата на всички
и плешивост – по главите на всички тях.
19 n Среброто си ще хвърлят по улиците
и златото им ще им бъде като нещо нечисто;
среброто и златото им няма да могат да ги избавят
в деня на гнева Господен ;
те няма да наситят душите си, нито да напълнят червата си;
защото о тях се спънаха и паднаха в беззаконието си.
20 o Господ постави славното Си украшение,
за да се гордеят с него;
но те направиха в него образите на своите мерзости,
на омразните си идоли ;
затова Аз го превръщам в нещо нечисто за тях.
21 Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка
и на нечестивите на земята – за разграбване;
и те ще го омърсят;
22 и като отвърна лицето Си от тях,
те ще омърсят светилището Ми
и грабители ще влязат в него и ще го омърсят.
23 p Направи верига;
защото земята е пълна с кървави престъпления
и градът е пълен с насилие.
24 Затова ще докарам най-злите от народите
и те ще завладеят къщите им;
ще направя да престане и гордостта на силните;
и светите им места ще се омърсят.
25 Погибел идва;
ще потърсят мир, но няма да има;
26 q бедствие след бедствие ще идва
и слух след слух ще пристига;
тогава ще поискат видение от пророк;
но поуката ще се изгуби от свещеника
и съветът – от старейшините.
27 r Царят ще жалее,
първенецът ще се облече в смайване
и ръцете на народа на страната ще отслабват.
Според постъпките им ще им направя
и според заслугите им ще ги съдя;
и ще познаят, че Аз съм Господ .
Copyright information for BulProtRev