Galatians 1

По време на мисионерските си пътувания апостол Павел на два пъти е проповядвал в областта Галатия, Централна Мала Азия (Д. А. 16:6; 18:23). В самото Послание към галатяните той споменава за времето, когато им проповядвал благовестието „за първи път“(4:13).

Посланието е писано между 53 и 55 г. в Ефес, на западния бряг на Мала Азия, където апостолът проповядвал в продължение на близо три години по време на третото си пътуване. В 1:6 той изразява учудване, че галатийските християни „тъй скоро“са преминали от истинското благовестие към друго. Това означава, от една страна, че посланието е писано скоро след пристигането на апостол Павел от Галатия в Ефес. От друга страна, то сочи повода за написването му: появата на лъжеучители в галатийската Църква, които изповядвали смесица от юдейски, християнски и езически вярвания.

Апостолът излага какво е отношението между Божие обещание и закон, вяра и „дела по закона“ и предупреждава за отпадане от истинската вяра (3:1—5:12).

Вероятно посланието имало успех, с което се обяснява и запазването му. От 1 Кор. 16:1 виждаме, че апостолът е поддържал и след това връзка с „галатийските църкви“.

Благовестието е само едно

1 a Павел, апостол не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бог Отец, Който Го е възкресил от мъртвите,

2 b и всички братя, които са с мене, към галатийските църкви:

3 c Благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и от нашия Господ Исус Христос,

4 d Който отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят, по волята на нашия Бог и Отец,

5 на Когото да бъде славата до вечни векове. Амин.

6 e Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие,

7 f което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

8 g Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

9 h Както по-горе казахме, сега пак казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

Призоваването на Павел за апостол

10 i У хора ли търся сега благоволение или у Бога? Или на хора искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да бъда Христов слуга.

11 j Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко;

12 k понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исус Христос.

13 l Защото сте чули за моя предишен живот в духа на юдейството, как прекомерно гоних Божията църква и я разорявах.

14 m И напредвах в юдейството повече от мнозина мои връстници между съотечествениците ми, като бях много по-ревностен към преданията от бащите ми.

15 n А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат,

16 o благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, аз не се допитах още в същия час до плът и кръв,

17 p нито отидох в Йерусалим при онези, които бяха апостоли преди мен, а заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск.

18 Тогава, след три години, отидох в Йерусалим, за да се запозная с Кифа, и останах при него петнадесет дни;

19 q а друг от апостолите не видях освен Яков, Господния брат.

20 r А за това, което ви пиша, ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа.

21 s После дойдох в областите на Сирия и Киликия.

22 t И лично още не бях познат на Христовите църкви в Юдея,

23 а само бяха слушали, че онзи, който някога ги е гонил, сега проповядва вярата, която някога разорявал.

24 И славеха Бога поради мене.
Copyright information for BulProtRev