Genesis 1

Обозначението на Петокнижието като Моисееви книги (Неем. 13:1; 2 Лет. 25:4) или Книга на Закона (И.Н. 1:8; 4 Ц. 14:6 и др.) подчертава неподлежащия на съмнение авторитет на Моисей като автор на първите пет книги от Библията. В Йоан 5:46 Исус казва: „Моисей… за Мене писа“, а в срещата с двамата ученика по пътя за Емаус Исус разяснява казаното за него в Писанията, започвайки с Моисей (Лука 24:27).

Еврейското име на книгата Битие е Берешит ( В началото ) и представлява началната дума от началния стих 1 на гл. 1. Гръцкото заглавие на тази книга ( Генезис ) по древногръцкия превод на Стария Завет „Септуагинта“(извършен в III в. пр. Хр.) означава „произход“и говори за основната тема. Авторът на Битие е човек, който не само е получил най-висши Божии откровения, но е бил и способен да ги разбере, разтълкува и изложи по такъв начин, че да са достъпни за съвременниците му, както и за отдалечените по време потомци. Богатият исторически, географски и етнографски материал на книгата, нейната литературна форма и художествени методи свидетелстват не само за високото образование на автора, но и за египетския произход на това образование. Приема се, че Моисей я написал в първите години след излизането на еврейския народ от Египет, за да предаде за първи път в писмен вид изначалната история на своя народ и неговия завет с вечния Бог – Яхве. Сред изследователите – библеисти, надделява схващането, че времето на Моисей и произходът на книгата Битие се отнасят към ХIII в. пр. Хр.

НАЧАЛО НА СВЕТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

( 1:1—11:32 )

Сътворението

1 a В началото Бог сътвори небето и земята.

2 b А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

3 c И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

4И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.

5 d Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи.

6 e И Бог каза: Да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода.

7 f И Бог направи свода; и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода; и стана така.

8Бог нарече свода Небе. И настана вечер, и настана утро, ден втори.

9 g И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така.

10Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.

11 h И Бог каза: Да прорасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.

12От земята прорасна крехка трева – трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.

13И настана вечер, и настана утро, ден трети.

14 i И Бог каза: Да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините;

15и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветяват земята; и стана така.

16 j Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.

17И Бог ги постави на небесния свод, за да осветяват земята,

18 k да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.

19И настана вечер, и настана утро, ден четвърти.

20Бог каза: Да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод.

21 l И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида ѝ; и Бог видя, че това беше добро.

22 m И Бог ги благослови, като каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.

23И настана вечер, и настана утро, ден пети.

24Бог каза: Да произведе земята одушевени животни според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така.

25Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка – според видовете му, и всичко, което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че това беше добро.

26 n Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

27 o И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

28 p И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

29 q Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.

301 r А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна; и стана така.

31 s И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.
Copyright information for BulProtRev