Genesis 12

ИСТОРИЯТА НА АВРАМ

( 12:1—25:18 )

Божият призив към Аврам

1 a Тогава Господ каза на Аврам: Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.

2 b Ще те направя голям народ; ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.

3 c Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

4И така, Аврам тръгна, според както му каза Господ , и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан.

5 d Аврам взе жена си Сарая, племенника си Лот, целия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, и излязоха, за да отидат в Ханаанската земя.

6 e И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. В това време ханаанците живееха в тази земя.

7 f Тогава Господ се яви на Аврам и каза: На твоето потомство ще дам тази земя. И там Аврам издигна жертвеник на Господа , Който му се яви.

8 g Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си; Ветил оставаше на запад, а Гай – на изток; и там издигна жертвеник на Господа и призова Господнето име.

9 h После, като прибра шатрите си, Аврам все напредваше на юг.

Аврам в Египет

10 i А в земята настана глад; затова Аврам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в Ханаанската земя.

11 j И когато приближи до Египет, каза на жена си Сарая: Виж сега, зная, че си жена, красива наглед.

12 k Египтяните, като те видят, ще кажат: Тя му е жена; и мене ще убият, а тебе ще оставят жива.

13 l Кажи, моля те, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай теб и да се опази животът ми поради твоята дума.

14 m И като влезе Аврам в Египет, египтяните видяха, че жената беше много красива.

15 n Видяха я и фараоновите големци и я похвалиха на фараона; затова жената беше заведена в дома на фараона.

16 o И заради нея той направи добро на Аврам, който придоби овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили.

17 p Но Господ порази фараона и дома му с тежки язви поради Аврамовата жена Сарая.

18 q Тогава фараонът повика Аврам и каза: Какво е това, което ти ми причини? Защо не ми каза, че ти е жена?

19Защо ми каза: Сестра ми е, така че аз си я взех за жена; и така, сега, ето жена ти; вземи я и си иди.

20 r И фараонът нареди на свои хора да изпратят него, жена му и всичко, което имаше.
Copyright information for BulProtRev