Genesis 17

Обрязването на Аврам и дома му

1 a Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви и му каза: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен.

2 b И ще сключа завета Си между Мен и теб и ще умножа потомството ти.

3 c Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше:

4 d Ето, Моят завет е с теб; и ти ще станеш баща на множество народи.

5 e Няма да се наричаш вече Аврам
17:5 Т.е. Висок отец.
, а името ти ще бъде Авраам
17:5 Т.е. Отец на множество.
; защото те направих баща на множество народи.

6 h Ще те направя плодовит и ще произведа народи от теб; и царе ще произлязат от теб.

7 i И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след тебе.

8 j На теб и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришълец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.

9 Бог каза още на Авраам: Пази завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения.

10 k Ето Моя завет, който трябва да пазите между Мен и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.

11 l Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мен и вас.

12 m Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни, трябва да се обрязва – както роденото в дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец.

13 Непременно трябва да се обрязва и роденият в дома ти, и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви ще бъде вечен завет.

14 n А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, този човек ще бъде погубен измежду своя народ, защото е нарушил завета Ми.

15 После Бог каза на Авраам: Не наричай вече жена си Сарая
17:15 Т.е. Моя княгиня.
, а Сара
17:15 Т.е. Княгиня.
да бъде името ѝ.

16 q Аз ще я благословя, още и син ще ти дам от нея. Да! Ще я благословя и тя ще стане майка на народи; царе на племена ще произлязат от нея.

17 r Тогава Авраам падна по очи, засмя се и си помисли: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има деветдесет години, ще роди ли?

18 Авраам каза на Бога: Исмаил да бъде благословен от Тебе.

19 s Но Бог отговори: Не, а жена ти Сара ще ти роди син и ще го наречеш Исаак; и с него ще утвърдя завета Си за вечен завет, който ще бъде и за потомството му след него.

20 t И за Исмаил те послушах. Ето, благослових го и ще го наплодя и преумножа; дванадесет племеначалници ще се родят от него и ще го направя велик народ.

21 u Но завета Си ще утвърдя с Исаак, когото Сара ще ти роди догодина по това време.

22 А като престана да говори с Авраам, Бог се издигна от него.

23 В същия ден Авраам повика сина си Исмаил, всички родени в дома му и всички роби, купени с парите му, всеки от мъжки пол между хората на Авраамовия дом, и обряза краекожието на плътта им, според както Бог му каза.

24 Авраам беше на деветдесет и девет години, когато се обряза краекожието на плътта му;

25 а синът му Исмаил беше на тринадесет години, когато се обряза краекожието на плътта му.

26 В един и същи ден се обрязаха Авраам и синът му Исмаил.

27 v И всички мъже от дома му – както родените в дома, така и купените от чужденци с пари, се обрязаха заедно с него.
Copyright information for BulProtRev