Hebrews 1

Авторът на посланието не може да се определи със сигурност. Той е добре запознат с елинистичната литература, със Стария Завет (в неговия гръцки превод), познава дълбоко историята на изкуплението, намерила своя завършек в Исус Христос. Всичко това, както и споменаването на Тимотей и мястото на написването, Италия, като че ли насочва към апостол Павел като автор на Посланието към евреите. Това било и мнението на първите християни. Като се вземе предвид разликата със стила на апостол Павел обаче, за възможни автори са приемани и редица други личности: Варнава, Лука, Прискила, Епафрас, Сила, Климент Александрийски и др.

Адресати на посланието са евреите християни, намиращи се както в Италия, така и разсеяни във всички краища на огромната империя. Вероятното време за неговото написване трябва да се отнесе към периода на преследването на християните от Нерон. Авторът на посланието към евреите се опитва да укрепи вярата на преследваните християни, да отправи мислите им към Бога и обещаната от него почивка (4:1-11) и към превъзходството на небесния Йерусалим (12:18-29). Апотеозът за героите на вярата (11 гл.) е едно от най-красивите и най-често цитираните места в Новия Завет.

Величието на въплътения Божий Син

1 a Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците,

2 b в тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Него е поставил за наследник на всичко, чрез Него е създал и света,

3 c Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице
1:3 Гр. ипостас.
и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините

Божият Син превъзхожда ангелите

4 e и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-превъзходно от тяхното.

5 f Защото на кого от ангелите Бог е казал някога: „Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих“;

и пак: „Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син“?

6 g А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: „И поклонете се на Него всички Божии ангели.“

7 h И за ангелите казва: „Който прави ангелите Си силни като ветрове
и служителите Си като огнен пламък.“

8 i А за Сина казва: „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове;
и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
9 j Възлюбил си правда и си намразил беззаконие,
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с елей на радост повече от Твоите събратя.“

10 k И пак: „В началото Ти, Господи, си основал земята
и дело на Твоите ръце е небето;
11 l те ще изчезнат, а Ти пребъдваш.
Да! Те всички ще остареят като дреха
12 и като наметало ще ги свиеш,
и те ще бъдат изменени.
Но Ти си същият
и Твоите години няма да се свършат.“

13 m А на кого от ангелите е казал някога: „Седни отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“?

14 n Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?
Copyright information for BulProtRev