Isaiah 1

Исайя живял в един решителен период от историята на своя народ – втората половина на VIII в. пр. Хр. Това е времето на някои от пророците писатели – Амос, Осия, Михей и самия Исайя; време, богато на исторически промени: нашествието на сирийските войски, въстанието против асирийското владичество и асирийската обсада на Йерусалим. Служението на порока протича по времето на четирима юдейски царе: Озия, Йотам, Ахаз и Езекия (1:1). Според преданието самият пророк има аристократичен произход, той е високообразован и посветен Божий пророк. Пак според преданието той е загинал с мъченическа смърт – прерязан с трион – по време на управлението на цар Манасия (виж Евр. 11:37).

Дълго време се е считало, че книгата на пророк Исайя представлява едно неделимо цяло, написана на един свитък от пророка през втората половина на VIII век пр. Хр. Редица критични изследвания, базиращи се на тематичните разлики в първата (глави 1—39) и втората част на книгата (глави 44—66), приемат, че те са написани от двама, дори от трима автори, като считат, че втората част е написана двеста години по-късно. Въпросът остава нерешен, но независимо от това Книгата на пророк Исайя разкрива един необикновено надарен проповедник, който със силата на своя поетически дар бичува греховете на човеците и заедно с това призовава народа си да се уповава на Бога и да приеме Божието изкупително дело (2:5; 8:13-17; 33:14-16; 55:1-12; 63:7—64:12 и др.). Величествените видения на пророка за Божието Царство и за страданията на Месия (7:14; 9:1-7; 52:13—53:1) са насочени да пробудят отклик в човешките сърца и да помогнат на човеците да се обърнат към Бога.

Божието обвинение срещу Израилевия народ

1 a Видението на Амосовия син Исайя, което видя за Юдея и Йерусалим в дните на Юдейските царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия: 2 b Чуйте, небеса, и дай ухо, земльо.
Защото Господ е говорил, като е казал:
Деца отхраних и възпитах;
но те се разбунтуваха против Мене.
3 c Волът познава стопанина си
и оселът – яслите на господаря си;
но Израил не знае,
народът Ми не разсъждава.
4 d Уви, грешни народе, народ, натоварен с беззаконие,
роде на злодеи, деца, които постъпвате разтленно!
Изоставиха Господа ,
презряха Святия Израилев,
отделиха се и се върнаха назад.
5 e Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече?
Вече всяка глава е болна и всяко сърце – изнемощяло;
6 f от стъпалото на крака дори до главата
няма в някое тяло здраво място,
а струпеи и синини, и гноясали рани,
които не са почистени, нито превързани,
нито омекчени с масло.
7 g Страната ви е пуста, градовете ви – изгорени с огън;
земята ви – чужденци я пояждат пред очите ви,
и тя е пуста като разорена от чужденци.
8 h И сионовата дъщеря е оставена като колиба в лозе,
като навес в градина с краставици,
като обсаден град.
9 i Ако Господ на Силите не беше ни оставил малък остатък,
като Содом бихме станали, на Гомор бихме заприличали.
10 j Чуйте словото Господне , князе содомски;
слушайте поуката на нашия Бог, народе гоморски.
11 k Защо Ми е големият брой на жертвите ви? Господ казва:
Сит съм от всеизгаряне на овни
и от тлъстина на угоени;
и не Ми е угодна кръв от телета
или от агнета, или от едри козли.
12 l Когато идвате да се явявате пред Мене,
кой е поискал от вас
1:12 От евр. ръцете ви.
това, да тъпчете дворовете Ми?
13 n Не принасяйте вече суетни приноси;
тамянът е мерзост за Мене,
също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията;
не мога да търпя беззаконието заедно с
1:13 От евр. и.
тържественото събрание.
14 p Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви;
досада са за Мене; дотегна Ми да ги търпя.
15 q И когато простирате ръцете си,
ще крия очите Си от вас;
даже когато принасяте много молитви, не искам да слушам;
ръцете ви са пълни с кръв.
16 r Измийте се, очистете се,
отстранете от очите Ми злото на делата си,
престанете да вършите зло.
17 s Научете се да правите добро,
настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя,
отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.
18 t Елате сега, за да разискваме, казва Господ ;
ако греховете ви са като мораво,
ще станат бели като сняг;
ако са румени като червено,
ще станат като бяла въ̀лна.
19 Ако слушате на драго сърце,
ще ядете благото на земята;
20 u но ако откажете и се разбунтувате,
ще бъдете изпосечени с меч,
защото устата Господни изговориха това.
21 v Как стана блудница верният град,
който беше пълен с правосъдие!
Правда обитаваше в него, а сега – убийци.
22 w Среброто ти стана шлак;
виното ти се смеси с вода.
23 x Твоите князе са бунтовници и съучастници на крадци;
всеки от тях обича подкупи и тича след възнаграждения;
те не осъждат право сирачето,
нито идва при тях делото на вдовицата.
24 y Затова, казва Господ, Йехова на Силите, Всемогъщият Израилев:
Ах! Ще се облекча от противниците Си
и ще отдам възмездие на враговете Си;
25 z и пак ще сложа ръката Си върху теб
и ще очистя шлака ти като с луга,
и ще отделя от тебе всеки примес;
26 aa и ще възстановя съдиите ти, както по-рано,
и съветниците ти, както отначало;
след което ще се наречеш
Град на правда, Верен град;
27 Сион ще се изкупи чрез правосъдие
и тези, които се върнат в него, чрез правда.
28 ab А беззаконниците и грешниците ще бъдат съкрушени заедно
и тези, които са изоставили Господа , ще загинат.
29 ac Защото ще се посрамят поради дъбовете, които пожелахте;
и ще се смутите поради градините, които избрахте;
30 понеже ще стана като дъб, чиито листа вехнат,
и като градина, която няма вода.
31 ad И силният ще бъде като кълчища,
а делото му – като искра;
и то ще изгори заедно с него,
без да има кой да ги гаси.
Copyright information for BulProtRev