Jeremiah 2

Вероотстъпничеството на Израил

1 Словото Господне дойде към мен и каза: 2 a Иди и прогласи в ушите на йерусалимската дъщеря:
Така казва Господ : Помня за тебе
милеенето ти, когато беше млада,
любовта ти, когато беше невяста,
как Ме следваше в пустинята,
в незасята земя.
3 b Израил беше свят на Господа ,
първият от рожбите Му,
всички, които го пояждаха, бяха сметнати за виновни;
зло ги постигаше, казва Господ .
4 Чуйте словото Господне , доме Яковов
и всички родове на Израилевия дом:
5 c Така казва Господ :
Каква неправда намериха в Мене бащите ви,
че се отдалечиха от Мен
и ходиха след суетата, и станаха суетни?
6 d Нито казаха: Къде е Господ ,
Който ни изведе от Египетската земя,
Който ни води през пустинята,
през страна пуста и пълна с пропасти,
през страна безводна и покрита с мрачна тъмнина,
през страна, по която не минаваше човек
и където човек не живееше?
7 e И ви въведох в плодородна страна,
за да ядете плодовете ѝ и благата ѝ;
но като влязохте, осквернихте земята Ми
и направихте мерзост наследството Ми.
8 f Свещениците не казаха: Къде е Господ ?
Законниците не Ме познаха;
също и управниците станаха престъпници против Мен
и пророците пророкуваха чрез Ваал
и ходиха след безполезните идоли.
9 g Затова Аз още ще се съдя с вас, казва Господ ,
и с внуците ви ще се съдя.
10 Защото посетете Китимските острови и вижте,
пратете в Кидар и разгледайте внимателно,
и вижте, ставало ли е такова нещо –
11 h разменил ли е някой народ боговете си, при все че не са богове?
Моят народ, обаче, са разменили Славата си срещу онова, от което няма полза.
12 i Ужасете се, небеса, поради това,
настръхнете, смутете се премного, казва Господ ,
13 j защото две злини стори Моят народ:
изоставиха Мен, извора на живите води,
и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми,
които не могат да държат вода.
14 Израил слуга ли е? Домороден роб ли е?
Тогава защо стана пленник?
15 k Млади лъвове ръмжаха против него и реваха,
и запустиха земята му;
градовете му са изгорени и обезлюдени,
16 l още и жителите
2:16 От евр. синовете.
на Мемфис и Тафнес
строшиха темето на главата ти.
17 n Не докара ли ти това сам на себе си,
като си изоставил Господа , своя Бог,
когато те водеше в пътя?
18 o И сега, защо ти е пътят за Египет?
Да пиеш водата на Нил
2:18 Евр. Сиор . Вж. Ис. Нав. 13:3.
ли?
Или защо ти е пътят за Асирия?
Да пиеш водата на Ефрат
2:18 От евр. реката.
ли?
19 r Твоето нечестие ще те накаже
и твоите отстъпления ще те изобличат.
И така, познай и виж, че е зло и горчиво нещо,
че си изоставил Господа , своя Бог,
и че нямаш страх от Мене,
казва Господ, Йехова на Силите.
20 s Понеже отдавна съм строшил хомота ти
и съм разкъсал връзките ти;
и ти каза: Няма вече да бъда престъпница;
а независимо от това – на всеки висок хълм
и под всяко зелено дърво
си лягала като блудница.
21 t А пък Аз те бях насадил като лоза отбрана,
семе съвсем чисто;
тогава ти как си се променила в изродени пръчки
на чужда за Мене лоза?
22 u Затова, макар и да се измиеш с луга
и да употребиш много сапун,
пак твоето беззаконие си остава петно пред Мене,
казва Господ Йехова .
23 v Как можеш да кажеш: Не съм се осквернила,
не съм ходила след ваалимите?
Виж пътя си в долината,
познай какво си сторила,
подобно на камила, която бързо тича насам-натам по пътищата,
24 w подобно на дива ослица, свикнала с пустинята,
която в страстта на душата си смърка въздуха;
в устрема ѝ кой може да я отвърне?
Онези, които я търсят, няма да си дават труд за нея –
в месеца ѝ ще я намерят.
25 x Въздържай крака си, за да не ходиш боса,
и гърлото си – за да не съхне от жажда.
Но ти си казала: Напразно! Не;
защото залюбих чужденци
и след тях ще ида.
26 Както се посрамва крадец, когато е открит,
така ще се посрами Израилевият дом –
те, царете им, първенците им,
свещениците им и пророците им,
27 y които казват на дървото: Ти си мой отец,
и на камъка: Ти си ме родил;
защото обърнаха към Мене гърба си, а не лицето си;
но пак по време на бедствието си ще кажат: Стани и ни избави.
28 z Но къде са твоите богове, които си си направил?
Нека те станат, ако могат да те избавят
по време на бедствието ти;
защото колкото са градовете ти,
толкова са и боговете ти, Юдо.
29 aa Защо бихте искали да се препирате с Мене?
Вие всички сте отстъпници от Мене, казва Господ .
30 ab Напразно поразих децата ви;
те не приеха да се поправят;
собственият ви меч погуби пророците ви
като лъв – изтребител.
31 ac О, хора на този род, вижте словото на Господа , Който казва:
Бил ли съм Аз пустиня за Израил
или земя на мрачна тъмнина?
Защо тогава народът Ми казва:
Ние сме скъсали връзките си,
не искаме да дойдем вече при Тебе?
32 ad Може ли момата да забрави накита си
или невястата – украшенията си?
А народът Ми Ме забравяше през безбройни дни.
33 Как украсяваш пътя си, за да търсиш любов!
Така че си научила и лошите жени на твоите пътища!
34 ae Също и по полите ти бе намерена кръвта
на души – невинни сиромаси;
не намерих кървите с разкопаване, а по всички тези поли.
35 af А при все това ти казваш: Невинна съм,
затова гневът Му непременно ще се отвърне от мен.
Ето, Аз ще се съдя с тебе
затова, че казваш: Не съм съгрешила.
36 ag Защо се луташ толкова много, за да промениш пътя си?
Ще се посрамиш и от Египет,
както се посрами от Асирия.
37 ah Ще излезеш и оттам
с ръцете си на главата си;
защото Господ отхвърли онези, на които уповаваш,
и ти няма да успееш с тях.
Copyright information for BulProtRev