Jeremiah 25

Видение за предстоящия край на Юдея и за Божия съд над народите

1 a Словото, което дойде към Йеремия за целия Юдейски народ, в четвъртата година на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, която година беше и първа на вавилонския цар Навуходоносор,

2 b което слово пророк Йеремия изговори на целия Юдейски народ и на всичките йерусалимски жители, като каза:

3 c От тринадесетата година на Юдейския цар Йосия, Амоновия син, дори до днес, тези двадесет и три години Господнето слово идваше към мен; и аз ви говорих, като ставах рано и говорех; но вие не послушахте.

4 d Господ прати до вас всичките Си слуги, пророците, като ставаше рано и ги пращаше (но не послушахте, нито приклонихте ухо да послушате),

5 e и те казаха: Върнете се сега всеки от лошия си път и от злите си дела и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви отвека и довека;

6 и не отивайте след други богове, за да им служите и да им се кланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си; и Аз няма да ви сторя зло.

7 f Но вие не Ме послушахте, казва Господ , като Ме разгневявахте с делата на ръцете си за собственото си зло.

8 Затова така казва Господ на Силите: Понеже не послушахте думите Ми,

9 g ето, Аз ще изпратя и ще взема всички северни родове, казва Господ , също и слугата Ми Навуходоносор, вавилонския цар, и ще ги доведа против тази земя и против нейните жители, и против всички тези околни народи; ще ги обрека на изтребление и ще ги направя за учудване и за подсвиркване, и ще ги превърна във вечна пустота.

10 h При това ще направя да престане между тях гласът на веселието и гласът на радостта, гласът на младоженеца и гласът на невястата, шумът на мелницата и светенето на светилото.

11 И цялата тази земя ще бъде пуста и за учудване; и тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години.

12 i А когато се свършат седемдесетте години, Аз ще накажа вавилонския цар и онзи народ за беззаконието им, казва Господ , също и Халдейската земя, която ще превърна във вечна пустота.

13 И ще докарам върху онази земя всичките неща, които съм говорил против нея, всичко, което има писано в тази книга, което Йеремия пророкува против всички народи.

14 j Защото много народи и велики царе ще поробят и тях; Аз ще им въздам според делата им и според работата на ръцете им.

15 k Защото така ми каза Господ , Израилевият Бог: Вземи от ръката Ми тази чаша с виното на яростта Ми и напой от нея всички народи, до които те пращам.

16 И като пият, ще политат и обезумяват поради меча, който ще изпратя сред тях.

17 Тогава взех чашата от ръката на Господа и напоих всички народи, при които ме беше изпратил Господ , а именно:

18 l Йерусалим и Юдейските градове с царете им, и първенците им, за да ги превърна в пустота и за да станат за учудване, подсвиркване и проклятие, както са днес;

19 m египетския цар фараон, със слугите му, първенците му и целия му народ;

20 n всички разноплеменни народи, всички царе на земята Уз и всички царе на Филистимската земя, с Аскалон, Газа, Акарон и останалите от Азот;

21 o Едом, Моав и амонците;

22 p и всички тирски царе, всички сидонски царе и царете на островите оттатък морето;

23 q Дедана, Тема, Вуза и всички, които си стрижат издадените части на косата:

24 r всички арабски царе и всички царе на разноплеменните народи, които населяват пустинята;

25 s всички зимрийски царе, всички еламски царе и всички мидски царе;

26 t всички северни царе – близките и далечните, едни с други, и всички царства на света, които са по лицето на земята, а царят на Сесах
25:26 Шифър за Вавилон.
ще пие след тях.

27 v Затова ще им кажеш: Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Пийте и се опийте, повръщайте, паднете и не ставайте вече, поради меча, който ще изпратя сред вас.

28 И ако откажат да вземат чашата от ръката ти и да пият, тогава ще им кажеш: Така казва Господ на Силите: Непременно ще пиете;

29 w защото, ето, Аз докарвам зло, като започвам от града, който се нарича по Моето име; та вие ли ще останете съвсем ненаказани? Няма да останете ненаказани, защото Аз ще призова меч върху всички земни жители, казва Господ на Силите.

30 x Затова ти пророкувай против тях всички тези неща, като им кажеш: Господ ще изреве отгоре
и ще издаде гласа Си от святото Си обиталище;
ще изреве силно против паството Си;
ще извика като онези, които тъпчат грозде,
против всички жители на света.
31 y Екотът ще стигне и до краищата на света,
защото Господ има съд с народите;
Той ще се съди с всяка твар,
ще предаде нечестивите на меч, казва Господ .
32 z Така казва Господ на Силите:
Ето, зло ще излезе от народ към народ
и голям ураган ще се повдигне
от краищата на земята.
33 aa В онзи ден убитите от Господа ще лежат
от единия до другия край на земята;
няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани;
ще бъдат за тор по повърхността на земята.
34 ab Ридайте, пастири, и извикайте,
и вие, началници на стадото, валяйте се в пръстта;
защото напълно настана времето,
за да бъдете заклани и разпръснати,
и ще паднете като отбран съд.
35 И пастирите няма да имат средство за избягване,
нито началниците на стадото – за избавление.
36 Глас на вопъл от пастирите
и виене от началниците на стадото! –
Защото Господ опустошава пасбището им.
37 И мирните кошари занемяха
от пламенния гняв на Господа .
38 ac Той е оставил убежището Си като лъв.
Да! Земята им стана за учудване
от лютостта на опустошителя
и от яростния Му гняв.
Copyright information for BulProtRev