Jeremiah 30

Божиите обещания към Израил

1 Словото, което дойде към Йеремия от Господа и каза:

2 Така говори Господ , Израилевият Бог: Напиши в книга всичките думи, които ти говорих.

3 a Защото идат дни, казва Господ , когато ще върна от плен народа Си Израил и Юда, казва Господ ; и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им, и ще я владеят.

4 И ето думите, които Господ говори за Израил и Юда: 5 Защото така казва Господ :
Чухме шум на треперене;
страх има, а не мир.
6 b Попитайте сега и вижте –
мъж ражда ли?
Тогава защо гледам всеки мъж
с ръцете си на кръста – като жена, която ражда,
и лицата на всички пребледнели?
7 c Горко! Защото велик е онзи ден,
подобен на него не е имало;
именно той е време на утеснението на Яков;
но ще бъде избавен от него.
8 В онзи ден, казва Господ на Силите,
ще строша хомота му от врата ти,
ще разкъсам оковите ти
и чужденци няма вече да го поробват;
9 d а ще слугуват на Господа , своя Бог,
и на царя си Давид,
когото ще им въздигна.
10 e Затова не бой се, служителю Мой, Якове, казва Господ ,
нито се страхувай, Израилю;
защото, ето, ще те избавя от далечната страна,
и потомството ти – от земята, където са пленени;
и Яков, като се върне, ще се успокои и ще си почине,
и няма да има кой да го плаши.
11 f Защото Аз съм с тебе, казва Господ , за да те избавя;
понеже при все че ще довърша всичките народи,
където съм те разпръснал,
теб, обаче, не искам да довърша;
а ще те накажа с мярка,
тъй като не мога да те изкарам съвсем невинен.
12 g Защото така казва Господ :
Смазването ти е неизцелимо,
раната ти – тежка.
13 h Няма кой да ходатайства за тебе,
за да бъдеш превързан;
ти нямаш целителни лекове.
14 i Всичките ти любовници те забравиха, не те търсят;
защото те нараних с рана като от неприятел,
с наказание от жесток човек
поради многото твои беззакония
и понеже греховете ти се умножиха.
15 j Защо викаш за смазването си
и понеже болката ти е неизцелима?
Поради многото твои беззакония
и понеже греховете ти се умножиха –
по тази причина ти сторих това.
16 k Затова всички, които те изпояждат, ще бъдат изпоядени;
и всичките ти противници, всички до един, ще отидат в плен;
още – и онези, които ограбват, ще бъдат ограбени,
и всички, които те обират, ще ги предам на обир.
17 l Защото ще ти възстановя здравето
и ще те изцеля от раните ти, казва Господ .
Понеже те нарекоха отхвърлен и казаха:
Това е Сион, за когото никой не го е грижа,
18 m така казва Господ :
Ето, Аз ще върна от плена Якововите шатри
и ще се смиля над жилищата му;
всеки град ще бъде съграден на своята грамада развалини
и палатът
30:18 Т.е. вероятно храмът.
ще се възстанови, както е бил преди.
19 o И от тях ще се издига благодарение
и глас на онези, които се веселят;
и Аз ще ги умножа и няма да се намалят,
ще ги прославя и няма да се унижат.
20 p Синовете им ще бъдат както преди
и тяхното събрание ще се утвърди пред Мен;
и ще накажа всички, които ги угнетяват.
21 q Първенецът им ще бъде от тях
и управителят им ще произлезе измежду тях;
Аз ще го направя да се приближава
и той ще се приближава към Мене;
защото кой е този, които е утвърдил сърцето си
да се приближи към Мене? – казва Господ .
22 r И вие ще Ми бъдете народ,
а Аз ще ви бъда Бог.
23 s Ето, ураган от Господа , Неговата ярост излезе,
вихрушка, която помита;
ще избухне върху главата на нечестивите.
24 t Пламенният гняв на Господа няма да се върне,
докато Той не извърши
и докато не изпълни намеренията на сърцето Си;
в последните дни вие ще разберете това.
Copyright information for BulProtRev