s Йер. 2:18 , 23 , 36 , 3:6 , 8 , 11 , 12 , 14 , 22

Jeremiah 31

Пророческа утеха за Израил – възвръщане от плен и възстановяване

1 a В същото време, казва Господ ,
ще бъда Бог на всички Израелеви родове
и те ще Ми бъдат народ.
2 b Така казва Господ :
Народът, който оцеля от меча,
ще намери благоволение в пустинята;
ще отида да го направя – да! – Израил, да почива.
3 c Господ ми се яви отдавна и каза:
Наистина те възлюбих с вечна любов;
затова продължих да показвам милост към тебе.
4 d Пак ще те съградя
и ще бъдеш съградена, девице Израилева;
пак ще се украсиш с тъпанчетата си
и ще излизаш в хора̀та на онези, които се веселят.
5 e Пак ще насадиш лозя на самарийските планини;
онези, които ги насадят, те ще ядат плода им.
6 f Защото ще дойде ден,
когато стражарите по Ефремовите планини ще викат:
Станете и нека възлезем в Сион
при Господа , нашия Бог.
7 g Защото така казва Господ :
Пейте с радост за Яков
и възкликнете за главния от народите;
прогласете, похвалете и кажете:
Спаси, Господи , народа Си, останалите от Израил.
8 h Ето, Аз ще ги доведа от северната земя
и ще ги събера от краищата на света,
и заедно с тях слепият и куцият,
бременната заедно с раждащата
ще се върнат тук с голямо множество.
9 i С плач ще дойдат
и като се молят, ще ги доведа;
ще ги доведа до водни реки през прав път,
в който няма да се спънат;
защото съм Отец на Израил
и Ефрем е Моят първороден.
10 j Слушайте, народи, словото Господне
и известете в далечните острови, като кажете:
Който разпръсна Израил, Той ще го събере
и ще го опази, както овчарят стадата си.
11 k Защото Господ е изкупил Яков,
изкупил го е от ръката на по-силния от него.
12 l И те ще дойдат и ще пеят върху височината на Сион,
и ще се стекат към благата Господни
към житото, виното и дървеното масло
и към рожбите на овцете и на говедата;
душата им ще бъде като напоявана градина
и те няма да изнемощеят вече.
13 Тогава ще се зарадва девицата в хорото
и юношите и старите заедно;
защото Аз ще превърна жалеенето им в радост
и ще ги утеша, и ще ги развеселя след скръбта им.
14 Още ще наситя душата на свещениците с тлъсто;
и народът Ми ще се насити с Моите блага, казва Господ .
15 m Така казва Господ :
Глас се чува в Рама,
ридание и горчив плач;
Рахил оплаква децата си
и не иска да се утеши за децата си, защото ги няма.
16 n Така казва Господ :
Въздържай гласа си от плач
и очите си – от сълзи,
защото делото ти бе възнаградено, казва Господ ,
и те ще се върнат от земята на неприятеля.
17 Има надежда за късните ти дни, казва Господ ,
и децата ти ще се върнат в своите предели.
18 o Наистина чух Ефрем да си оплаква участта, като казва:
Наказал си ме
и бях наказан като теле, неучено на хомот;
върни ме и ще бъда върнат,
защото Ти си Господ , мой Бог.
19 p Наистина, откакто бях върнат, се разкаях,
и откакто бях научен, се ударих по бедрото.
Засрамих се, да! Дори се смутих,
понеже носих укора на младостта си.
20 q Ефрем драг син ли Ми е?
Мило дете ли е?
Защото колкото пъти говоря против него,
все още го помня;
затова сърцето Ми се смущава за него
и Аз наистина ще му покажа милост, казва Господ .
21 r Изправи си пътни показалци,
направи си колове за упътване,
насочи сърцето си към пътя –
към пътя, през който си ходила;
върни се, девице Израилева,
върни се към тези твои градове.
22 s Докога ще се скиташ насам-натам, дъще отстъпнице?
Защото Господ направи нещо ново на земята –
жена ще обгради с грижи и любов мъж.
23 t Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Отново ще употребяват този говор в Юдовата земя
и в градовете ѝ, когато ги върна от плен –
Господ да те благослови, жилище на правда, свят хълм!
24 u И там ще обитава Юда заедно с всичките му градове,
земеделците и чергарите със стада.
25 Защото наситих изнурената душа
и напълних всяка изтерзана душа.
26 След това се събудих и размислих
31:26 От евр. разгледах.
;
и от видението сънят ми стана сладък.
27 w Ето, идат дни, казва Господ ,
когато ще насея Израилевия дом и Юдовия дом
с човешко и с животинско семе;
28 x и както бдях над тях, за да изкоренявам,
да събарям, да съсипвам,
да погубвам и да наскърбявам,
така ще бъда над тях,
за да градя и да насаждам, казва Господ .
29 y В онези дни няма вече да казват:
Бащите ядоха кисело грозде
и зъбите на децата оскоминеха;
30 z а всеки ще умира за своето си беззаконие;
всеки човек, който би изял кисело грозде,
неговите зъби ще оскоминеят.

Новият завет

31 aa Ето, идат дни, казва Господ ,
когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
32 ab не такъв завет, какъвто сключих с бащите им
в деня, когато ги хванах за ръка,
за да ги изведа от Египетската земя;
защото те престъпиха Моя завет,
поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ .
33 ac Но ето завета,
който ще сключа с Израилевия дом
след онези дни, казва Господ :
Ще положа закона Си във вътрешностите им
и ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ;
34 ad и няма вече да учат
всеки ближния си и всеки брат си
и да казват: Познайте Господа ;
защото те всички ще Ме познават –
от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ ;
защото ще простя беззаконието им
и греха им няма да помня вече.
35 ae Така казва Господ ,
Който дава слънцето за светлина денем
и нарежда луната и звездите за светлина нощем,
Който повдига морето така, че вълните му бучат,
Господ на Силите е името Му.
36 af Ако изчезнат тези наредби отпред Мене, казва Господ ,
тогава и Израилевото потомство ще престане
да бъде довека народ пред Мене.
37 ag Така казва Господ :
Ако може да се измери небето горе
и да се изследват основите на земята долу,
тогава и Аз ще отхвърля цялото Израилево потомство
за всичко, което са сторили, казва Господ .
38 ah Ето, идат дни, казва Господ ,
когато градът ще се съгради на Господа
от кулата Ананеил до портата на ъгъла;
39 ai и връв за измерване още ще се тегли
по-нататък право до хълма Гарив
и ще завие към Гоат;
40 aj и цялата долина на труповете и на пепелта,
и на всички ниви по потока Кедрон,
до ъгъла на конската порта към изток,
ще бъдат святи на Господа ;
градът няма вече да се изкорени,
нито да се съсипе довека.
Copyright information for BulProtRev