Jeremiah 32

Славното възстановяване на Израил след плена

1 a  Словото, което дойде към Йеремия от  Господа в десетата година на Юдейския цар Седекия, която година беше осемнадесетата на Навуходоносор.

2 b  По това време войската на вавилонския цар обсаждаше Йерусалим; а пророк Йеремия беше затворен в двора на стражата, която беше в двореца на Юдейския цар.

3 c  Защото Юдейският цар Седекия го беше затворил и му беше казал: Защо пророкуваш, като казваш: Така казва  Господ : Ето, Аз ще предам този град в ръката на вавилонския цар и той ще го завладее;

4 d  и Юдейският цар Седекия няма да избегне от ръката на халдейците, а непременно ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар и ще говори с него уста с уста, и ще се погледнат очи в очи;

5 e  и той ще заведе Седекия във Вавилон; и ще бъде там, докато го посетя, казва  Господ ; и ако воювате против халдейците, няма да успеете?

6 Йеремия отговори:  Господнето слово дойде към мен и каза:

7 f  Ето, Анамеил, син на чичо ти Селум, ще дойде при теб и ще каже: Купи си нивата ми, която е в Анатот; защото на тебе принадлежи правото на близък сродник да я откупиш.

8 И така, чичовият ми син Анамеил дойде при мене в двора на стражата, според  Господнето слово, и ми каза: Купи, моля, нивата ми, която е в Анатот във Вениаминовата земя; защото на тебе принадлежи правото да я наследиш и на тебе – правото да я откупиш; купи я за себе си. Тогава познах, че това предложение беше  Господне слово.

9 g  И купих нивата, която е в Анатот, от чичовия ми син Анамеил и му претеглих парите, седемнадесет сикъла сребро.

10 След като написах записа и ударих печата, повиках свидетели и претеглих среброто във везните.

11 Тогава взех записа за покупката – както запечатания, съдържащ споразуменията и условията, така и отворения;

12 h  и предадох записа за покупката на Варух, син на Нирия, Маасиевия син, пред чичовия ми син Анамеил и пред свидетелите, които подписаха записа за покупката, пред всички юдеи, които седяха в двора на стражата.

13 И заръчах на Варух пред тях, като казах:

14 Така казва  Господ на Силите, Израилевият Бог: Вземи тези записи – този запечатан запис за покупката и този отворен запис – и ги сложи в пръстен съд, за да стоят за дълго време.

15 i  Защото така казва  Господ на Силите, Израилевият Бог: Пак ще се купуват в тази земя къщи, ниви и лозя.

16 А след като предадох записа за покупката на Варух, Нириевия син, се помолих на  Господа :

17 j  О,  Господи  Йехова ; ето, Ти си създал небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца; няма нищо трудно за Тебе,

18 k  Който показваш милост към хиляди родове, а въздаваш беззаконието на бащите в пазвата на децата им след тях; великият, могъщественият Бог,  Господ на Силите е името Му,

19 l  велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всички пътища на човешките деца, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му;

20 m  Ти, Който си извършил знамения и чудеса в Египетската земя, известни дори до днес и в Израил, и между другите хора, и си придоби име, каквото е днес;

21 n  и си извел народа Си Израил от Египетската земя със знамения и чудеса, с мощна ръка, с издигната мишца и с голям ужас;

22 и си им дал тази земя, за която си се заклел на бащите им да я дадеш на тях – земя, където тече мляко и мед;

23 o  и те влязоха и я завладяха; но понеже не послушаха гласа Ти, нито ходиха по закона Ти и не направиха нито едно нещо от всичко, което си им заповядал да правят, затова си докарал върху тях цялото това зло.

24 p  Ето могилите! Неприятелите стигнаха до града, за да го завладеят; и градът е предаден в ръката на халдейците, които воюват против него, поради меча и глада, и мора; и това, което си говорил, стана; ето, Ти виждаш!

25 q  А въпреки това,  Господи Боже, Ти ми каза: Купи си нивата с пари и повикай свидетели; при все че градът е предаден в ръката на халдейците.

26 Тогава  Господнето слово дойде към Йеремия и каза:

27 r  Ето, Аз съм  Господ , Бог на всяка твар; има ли нещо трудно за Мене?

28 s  Затова така казва  Господ : Ето, ще предам този град в ръката на халдейците и в ръката на вавилонския цар Навуходоносор и той ще го превземе.

29 t  И халдейците, които воюват против този град, ще дойдат и като запалят този град, ще го изгорят заедно с къщите, върху чиито покриви кадеха на Ваал и правеха възлияния на други богове, и Ме разгневяваха.

30 u  Защото израилтяните и юдеите са извършвали само това, което беше зло пред Мен, от младостта си; защото израилтяните не правеха друго освен да Ме разгневяват с делата на ръцете си, казва  Господ .

31 v  Защото от деня, когато съградиха този град, дори до днес той е раздразнявал гнева Ми и яростта Ми, за да го отхвърля от лицето Си

32 w  поради цялото зло, което израилтяните и юдеите извършиха и Ме раздразняваха – те, царете им, първенците им, свещениците им, пророците им, Юдовите мъже и йерусалимските жители.

33 x  Те обърнаха гръб към Мен, а не лице; и при все че Аз ги учех, като ставах рано и ги поучавах, те пак не послушаха и не приеха поука;

34 y  а поставиха мерзостите си в дома, който се нарича с Моето име, и го оскверниха;

35 z  и съградиха високите места на Ваал, които са в долината на Еномовия син, за да превеждат синовете и дъщерите си през огъня на Молох – нещо, което не съм им заповядал, нито е идвала на сърцето Ми мисълта, че ще извършат тази мерзост, за да подтикнат Юда да съгрешава.

36 aa  И така, сега така казва  Господ , Израилевият Бог, за този град, за който вие казвате: Ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар с меч, глад и мор:

37 ab  Ето, ще ги събера от всички страни, където ги бях изгонил в гнева Си, в яростта Си и в голямото Си негодувание; и като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност;

38 ac  и те ще Ми бъдат народ, и Аз ще им бъда Бог;

39 ad  и ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от Мене винаги – за тяхно добро и за доброто на децата им след тях;

40 ae  и ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги диря, за да им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мене, за да не отстъпят от Мене;

41 af  дори ще се радвам над тях да им правя добро и ще ги насадя с вярност в тази земя, с цялото Си сърце и с цялата Си душа.

42 ag  Защото така казва  Господ : Както докарах върху този народ цялото това голямо зло, така ще докарам върху тях и цялото добро, което съм им обещал.

43 ah  Ще се купуват ниви в тази земя, за която казвате: Пуста е без човек или животно; предадена е в ръката на халдейците.

44 ai  Ще купуват ниви с пари и като подписват записи и ги запечатват, ще повикват свидетели във Вениаминовата земя и в йерусалимските околности, в Юдовите градове и в планинските градове, в полските градове и в южните градове; защото ще ги върна от плена им, казва  Господ .
Copyright information for BulProtRev